Your address will show here +12 34 56 78
COP, Oferty pracy

Dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
ogłasza nabór na zastępstwo na czas nieobecności na stanowisko
Inspektora Ochrony Danych.

 1. Nazwa i adres jednostki:
  Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych
  os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory

 2. Określenie stanowiska:
  – stanowisko urzędnicze: Inspektor ochrony danych;
  – zatrudnienie na 1/8 etatu na zastępstwo na czas nieobecności w systemie zadaniowego czasu pracy;
  – umowa na czas określony z możliwością przedłużenia współpracy;

 3. Wymagania niezbędne:
  – obywatelstwo polskie bądź obywatelstwo kraju Unii Europejskiej albo innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  – pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  – wykształcenie wyższe,
  – brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  – nieposzlakowana opinia,
  – dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych,
  – bardzo dobra znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) w zakresie inwentaryzacji oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217 ze zm.),
  – umiejętność obsługi komputera,
  – umiejętność pracy w zespole,
  – umiejętność pracy z klientem,
  – wysoka kultura osobista

 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  – Informowanie administratora/podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach na nich spoczywających na mocy przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  – Monitorowanie przestrzegania przez pracowników ŻCOP przepisów oraz regulacji wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych administratora/podmiotu przetwarzającego, w tym:
  a) wskazanie prawidłowego postępowania podczas wykonywania czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
  b) zbieranie informacji w celu identyfikacji procesów przetwarzania;
  c) analizowanie i sprawdzanie zgodności tego przetwarzania;
  d) informowanie, doradzanie i rekomendowanie określonych działań administratorowi/podmiotowi przetwarzającemu.
  – Podejmowanie działań zwiększających świadomość pracowników w zakresie ochrony danych osobowych;
  – Szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz przeprowadzanie powiązanych z tym audytów;
  – Pomoc w prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania;
  – Udzielanie konsultacji administratorowi/podmiotowi przetwarzającemu w sprawach związanych z ochroną danych, w tym przy przeprowadzeniu oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie wykonania, jeżeli występuje;
  – Współpraca z organem nadzorczym;
  – Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa
  w art. 36 RODO;
  – Wspieranie administratora/ podmiotu przetwarzającego w implementacji RODO,
  w tym zasad przetwarzania danych osobowych, praw osób, których dane dotyczą, ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych, rejestru czynności przetwarzania, wymogów bezpieczeństwa przetwarzania i zgłoszenia naruszeń;
  – Dostępność dla osób, których dane dotyczą, w celu umożliwienia im kontaktowania się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia;
  – Wypełnienie swoich zadań z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania;
  – Inne czynności na bieżąco zlecane przez przełożonego

6. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, bądź tekstu i rozmowy kwalifikacyjnej, będą następujące zagadnienia:
– znajomość RODO;
– znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego;
dodatkowo sprawdzane będą: umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, kultura osobista.

7. Warunki pracy na danym stanowisku:
– wymiar etatu: 1/8 etatu;
– miejsce wykonywania pracy: Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory
– praca w budynku oraz w terenie;
– praca przy komputerze;
– bezpieczne warunki pracy.

8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł 5,35%

9. Należy złożyć następujące dokumenty aplikacyjne:

– oryginał kwestionariusza osobowego (wzór zamieszczony w załączniku do ogłoszenia);
– list motywacyjny;
– CV;
– kopie dokumentów poświadczających staż pracy;
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
– kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz posiadanych uprawnieniach:
* o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
* o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
* o posiadanym obywatelstwie.
-kopia zaświadczenia o odbyciu służby przygotowawczej, jeżeli dotyczy,
– kopia orzeczenia o niepełnosprawności, jeżeli kandydat chce skorzystać z uprawnienia
w zatrudnieniu.
10. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru
na stanowisko Inspektora danych osobowych”
należy składać bezpośrednio w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach, os. Sikorskiego 52, pok. 204
lub pocztą, do dnia 31 .12.2019 r., do godziny 15.00 ( decyduje data wpływu do jednostki).

11. Oferty niekompletne, niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po terminie
nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

12. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy.

13. Dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru. W tym okresie będzie możliwość ich naboru, po wskazanym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

0

Skip to content