Your address will show here +12 34 56 78
COP, Konkursy, Wolontariat
Ruszyła XI edycja konkursu Wolontariusz Roku! Konkurs ma na celu promocję idei wolontariatu oraz wyłonienie Wolontariuszy Roku w aż 6 kategoriach konkursowych. Wyróżniony zostanie również Diament Wolontariatu, czyli organizacja, która najbardziej przyczyniła się do rozwoju wolontariatu na terenie miasta Żory. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Żory oraz Przewodniczącego Rady Miasta Żory. 

Kto może być nominowany w konkursie? 
Każda organizacja, szkolne koło wolontariatu, czy grupa nieformalna ma prawo zgłosić aż 3 kandydatów na Wolontariuszy Roku. Aby zgłosić wolontariusza należy opisać jego działanie, uzyskać jego zgodę na udział w konkursie oraz oznaczyć, w jakiej kategorii będzie on nominowany. Sylwetki osób, które już zostały zgłoszone możecie oglądać na stronie internetowej poświęconej Gali Wolontariatu

Jak nominować kandydata? 
Kandydata możecie zgłosić na 3 sposoby.
– W wersji papierowej przynosząc wypisany ręcznie wniosek do biura ŻCOP lub wysyłając go pocztą. 
– W wersji elektronicznej, wypełniony na komputerze, wysłany na adres biuro@cop.zory.pl. 
– W wersji elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Kandydaci będą musieli wypisać oświadczenie oraz zgodę na przetwarzanie danych. Przygotowane dla zgłoszonych i zgłaszających dokumenty będą czekać na Was w biurze COP. 

Co to jest Diament Wolontariatu? 
Diament Wolontariatu to wyróżnienie dla organizacji, która promuje wolontariat, wspiera działania wolontariuszy i w ciągu ostatniego roku najbardziej przyczyniła się do rozwoju, szkolenia i wsparcia wolontariuszy na terenie miasta. Diament możecie zgłosić w taki sam sposób, w jaki zgłaszamy do konkursu wolontariuszy. 

Wszystkie informacje znajdują się w Regulaminie.
Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami pod adresem biuro@cop.zory.pl
0

CIS

Kto może zostać uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej? 

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym z usług Centrum skorzystać mogą w szczególności:

bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,

uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,

chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

oraz osoby które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Uczestnikiem Programu Centrum MOŻE zostać osoba bezrobotna zamieszkała na terenie Gminy miejskiej Żory.


Kto nie może zostać uczestnikiem?

Uczestnikiem programu CIS NIE MOŻE zostać osoba, która posiada prawo do: 

zasiłku dla bezrobotnych 
— zasiłku przedemerytalnego
— świadczenia przedemerytalnego 
— renty strukturalnej
— renty z tytułu niezdolności do pracy 
— emerytury
— nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. 


Co zapewniamy uczestnikom?

Każdy uczestnik Centrum Integracji Społecznej ma zapewniony jeden ciepły posiłek w ciągu dnia, ubranie robocze, badania lekarza medycyny pracy, szkolenie BHP i P.Poż, ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz świadczenie integracyjne. Świadczenie wynosi 50% zasiłku dla bezrobotnych w okresie próbnym (1 miesiąc) lub świadczenie w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych z możliwością uzyskania premii uznaniowej. 

Chcesz zostać uczestnikiem lub znasz kogoś kto potrzebuje takiego wsparcia? 

Jeśli znasz osobę w potrzebie, która potrzebuje kompleksowego wsparcia umów ją na spotkanie w naszym Centrum Integracji Społecznej. 
Zachęcamy do kontaktu oraz wcześniejszego umówienia się: 

Kierownik CIS – Michalina Silka 
cis@cop.zory.pl
tel. 32 34 55 111 wew. 106

0

Skip to content