CIS

Jak zostać uczestnikiem CIS?

Kto może zostać uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej? 

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym z usług Centrum skorzystać mogą w szczególności:

bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,

uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,

chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

oraz osoby które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Uczestnikiem Programu Centrum MOŻE zostać osoba bezrobotna zamieszkała na terenie Gminy miejskiej Żory.


Kto nie może zostać uczestnikiem?

Uczestnikiem programu CIS NIE MOŻE zostać osoba, która posiada prawo do: 

zasiłku dla bezrobotnych 
— zasiłku przedemerytalnego
— świadczenia przedemerytalnego 
— renty strukturalnej
— renty z tytułu niezdolności do pracy 
— emerytury
— nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. 


Co zapewniamy uczestnikom?

Każdy uczestnik Centrum Integracji Społecznej ma zapewniony jeden ciepły posiłek w ciągu dnia, ubranie robocze, badania lekarza medycyny pracy, szkolenie BHP i P.Poż, ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz świadczenie integracyjne. Świadczenie wynosi 50% zasiłku dla bezrobotnych w okresie próbnym (1 miesiąc) lub świadczenie w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych z możliwością uzyskania premii uznaniowej. 

Chcesz zostać uczestnikiem lub znasz kogoś kto potrzebuje takiego wsparcia? 

Jeśli znasz osobę w potrzebie, która potrzebuje kompleksowego wsparcia umów ją na spotkanie w naszym Centrum Integracji Społecznej. 
Zachęcamy do kontaktu oraz wcześniejszego umówienia się: 

Kierownik CIS – Michalina Silka 
cis@cop.zory.pl
tel. 32 34 55 111 wew. 106

Author


Avatar