COP, Oferty pracy

Doradca zawodowy

Określenie stanowiska:
doradca zawodowy w Centrum Integracji Społecznej w Żorach, stanowisko pomocnicze, umowa o pracę na 1 etat, umowa na czas trwania projektu tj. do 31.08.2023 r.

Wymagania niezbędne:
* wykształcenie  uprawniające do wykonywania zawodu doradca zawodowy: wykształcenie wyższe (licencjackie/magisterskie/podyplomowe) na kierunku doradztwo zawodowe,
* obywatelstwo polskie bądź obywatelstwo kraju Unii Europejskiej albo innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia,
* korzystanie z pełni praw publicznych,
* posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
* znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków – doradca zawodowy.

Wymagania dodatkowe:
* znajomość środowiska Windows oraz pakietu MS Office,
znajomość ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
* predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, sumienność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, odporność na stres,
* doświadczenie w prowadzeniu doradztwa zawodowego.

Zakres podstawowych zadań na stanowisku:
* prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego,
* diagnozowanie i określanie predyspozycji zawodowych oraz ścieżki rozwoju zawodowego wszystkich uczestników projektu,
* opracowanie indywidualnych planów działania, pozwalających na kierowanie uczestników do dalszych form wsparcia (warsztaty, kursy, wsparcie specjalistyczne, pracownie CIS),
* prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestników CIS,
* okresowe sporządzanie bilansów kompetencji uczestników CIS,
* stała współpraca z psychologiem, specjalistą ds. rynku pracy, pracownikiem socjalnym, prawnikiem, instruktorami zawodu, kierownikiem CIS-u oraz osobami zarządzającymi projektem,
* staranne prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonego doradztwa.

Szczegóły naboru:
http://zcop.zory.bip.net.pl/?c=2325

Author


Avatar