Your address will show here +12 34 56 78
CIS, COP

Termin składania ofert: do dnia 31-01-2020

Numer ogłoszenia: 1228669

Miejsce i sposób składania ofert: Oferta powinna być złożona (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia: 31.01.2020 r. godzina 10.00 w formie pisemnej w siedzibie: Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach, os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wyżywienie uczestników projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” – zapytanie ofertowe nr 1. Nie otwierać przed terminem 31.01.2020 r., godz. 10:00.” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: cis@cop.zory.pl.
Oferta przesłana mailowo ma być dodatkowo złożona w formie pisemnej/papierowej w wersji tożsamej do mailowej, najpóźniej do dnia 31.01.2020 r. do godz. 10:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: cis@cop.zory.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu ciepłego posiłku dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Żorach w miejscu ich zajęć w trakcie trwania projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”.
2. Przez ciepły posiłek należy rozumieć posiłek odpowiadający normom odżywczym w tzw. Punktach zbiorowego żywienia, który powinien być przygotowywany zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzany z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. Jako posiłek Zamawiający uznaje jedno danie zawierające około 1000 kalorii (może być w postaci zupy z wkładką lub drugiego dania).
3. Posiłki będą dostarczane do jednej lokalizacji na terenie miasta Żory, wskazanej przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
4. Posiłki będą dostarczane łącznie dla 40 osób przez maksymalnie 18 miesięcy (w dwóch turach po 20 osób każda) w terminie od 15.02.2020 – 31.08.2023. Zleceniodawca na początku każdego miesiąca przedstawi Wykonawcy planowaną liczbę wszystkich uczestników korzystających w danym miesiącu z posiłków, jednak zastrzega sobie możliwość zmiany tej liczby, o czym każdorazowo poinformuje Wykonawcę. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za liczbę osób, które w rzeczywistości odebrały posiłki.

Cel zamówienia:

W związku z realizacją projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” o nr umowy UDA-RPSL.09.01.05-24-0535/18-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza do złożenia oferty na wyżywienie uczestników projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”. Zamówienie ma na celu wyłonienie Wykonawcy, który świadczyć będzie powyższą usługę w czasie trwania projektu.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu ciepłego posiłku dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Żorach w miejscu ich zajęć w trakcie trwania projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”. Posiłki będą dostarczane łącznie dla 40 osób przez maksymalnie 18 miesięcy (w dwóch turach po 20 osób każda) w terminie od 15.02.2020 – 31.08.2023.

Szczegóły zapytania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228669

0

Skip to content