CIS, COP

Ogłoszenia Zapytanie ofertowe nr 2/2020 na świadczenie usług poradnictwa psychologicznego/ terapeutycznego w ramach projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” Zapytanie ofertowe nr 2/2020 na świadczenie usług poradnictwa psychologicznego/ terapeutycznego w ramach projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”

Termin składania ofert do dnia 05-02-2020

Numer ogłoszenia : 1229526Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia: 05.02.2020 r. godzina 10.00 w formie pisemnej w siedzibie: Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach, os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na świadczenie usług poradnictwa psychologicznego/ terapeutycznego dla uczestników projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” – zapytanie ofertowe nr 2. Nie otwierać przed terminem 05.02.2020 r., godz. 10:00.” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: cis@cop.zory.pl. Oferta przesłana mailowo ma być dodatkowo złożona w formie pisemnej/papierowej w wersji tożsamej do mailowej, najpóźniej do dnia 05.02.2020 r. do godz. 10:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
cis@cop.zory.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Izabela Hetmańska- Rudzka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
694 491 924

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
W związku z realizacją projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” o nr umowy UDA-RPSL.09.01.05-24-0535/18-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług poradnictwa terapeutycznego/ psychologicznego dla uczestników projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”. Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług poradnictwa w zakresie psychologicznym/ terapeutycznym w zależności od zdiagnozowanych potrzeb uczestników/czek projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”, jednak w zakresie nie większym niż 80 godzin zegarowych w miesiącu przez cały okres realizacji projektu, tj. do dnia 31.08.2023r. Doradztwo świadczone będzie na terenie m. Żory, w jednej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez Zamawiającego, jednak mieszczących się ramach czasowych od 8.00 do 15.00. Celem ww. usług jest wspieranie uczestników projektu zagrożonych marginalizacją w zakresie doskonalenia podstawowych kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym i ich reintegracja społeczna.

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług poradnictwa w zakresie psychologicznym/ terapeutycznym w zależności od zdiagnozowanych potrzeb uczestników/czek projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”, jednak w zakresie nie większym niż 80 godzin zegarowych w miesiącu przez cały okres realizacji projektu, tj. do dnia 31.08.2023r. Doradztwo świadczone będzie na terenie m. Żory, w jednej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez Zamawiającego, jednak mieszczących się ramach czasowych od 8.00 do 15.00. Celem ww. usług jest wspieranie uczestników projektu zagrożonych marginalizacją w zakresie doskonalenia podstawowych kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym i ich reintegracja społeczna.

Przedmiot zamówienia
1. Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług poradnictwa w zakresie psychologicznym/ terapeutycznym w zależności od zdiagnozowanych potrzeb uczestników/czek projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”, jednak w zakresie nie większym niż 80 godzin zegarowych w miesiącu przez cały okres realizacji projektu, tj. do dnia 31.08.2023r.
2. Doradztwo świadczone będzie na terenie m. Żory, w jednej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez Zamawiającego, jednak mieszczących się ramach czasowych od 8.00 do 15.00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji świadczenia usług w trakcie trwania umowy przy czym poinformuje Wykonawcę o tej zmianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Celem ww. usług jest wspieranie uczestników projektu zagrożonych marginalizacją w zakresie doskonalenia podstawowych kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym i ich reintegracja społeczna.
4. Zakres tematyczny poradnictwa psychologicznego/ terapeutycznego obejmuje minimalnie następujące zagadnienia:
 poradnictwo i wsparcie psychologiczne,
 porady i konsultacje związane z pracą i życiem zawodowym,
 podejmowaniem ważnych decyzji,
 konfliktami z osobami ze swojego otoczenia,
 przeżywaniem żałoby, choroby, śmierci lub straty oraz innymi kryzysami w życiu osobistym i zawodowym,
 usługi mediacyjne,
 zarządzanie konfliktami,
 polubowne rozwiązywanie konfliktów rodzinnych,
 wsparcie w mobbingu, negocjacje,
 kształcenie umiejętności pozwalające na pełnienie ról społecznych i osiągania pozycji społecznych,
 nauka planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem zwłaszcza przez możliwość osiągania własnych dochodów,
 nauka racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi,
 motywowanie do własnej aktywności zawodowej.
5. Do zadań Wykonawcy przez będzie należało:
 prowadzenie procesu doradztwa oraz dokumentowania realizacji usług zgodnie z wymogami Zamawiającego,
 tworzenie diagnoz psychologicznych i oceny potencjału zainteresowań, z wykorzystaniem narzędzi psychologicznych,
 utrzymywanie stałej wymiany informacji w sprawach istotnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji usług z pozostałymi pracownikami projektu,
 realizacja usług z poszanowaniem zasad etycznych,
 współpraca z doradcą zawodowym (uczestniczenie przy tworzeniu indywidualnych planów działania), psychiatrą/ terapeutą, pracownikiem socjalnym, instruktorami zawodu,
 tworzenie i prowadzenie warsztatów terapeutycznych.Szczegóły: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229526

Author


Avatar