Your address will show here +12 34 56 78
COP, Inicjatywa społeczna, Kolej na zmianę!, Wydarzenia
Włączamy seniora!
Rusza Tydzień Seniora w Dziennym Domu Opieki „Senior +”
Już w przyszłym tygodniu rozpoczyna się projekt skierowany do podopiecznych Dziennego Domu Opieki Senior +. Inicjatorki projektu to mieszkanki Żor i okolic, dla których bardzo ważne jest włączenie seniorów do aktywnych działań naszego miasta, a także podkreślanie ich istotnego miejsca w społeczności.

Jak mówi Joanna, jedna z inicjatorek działania: „Chcemy podkreślić wyjątkową rolę osób starszych w naszym społeczeństwie, przekazać im, że ich mądrość i doświadczenie życiowe to wartości absolutnie nie do przecenienia, a sama emerytura to najlepszy czas, by w końcu skupić się na sobie, swoich potrzebach i pasjach”. Projekt podzielony został na dwa etapy. Pierwszy etap zakłada warsztaty ze specjalistami, którzy pomogą im seniorom zaplanować dalszy rozwój.  Uczestnicy warsztatów nabędą również umiejętność lepszego rozpoznawania własnych emocji, co pozwoli na ograniczenie ewentualnych zaburzeń nastroju oraz profilaktycznie pomoże uważać na momenty, w których smutek przestaje być emocją, a może stać się chorobą. W ramach Tygodnia Seniora będzie możliwość spotkania z trenerem umiejętności społecznych .

Drugi etap zakłada integrację seniorów z przedszkolakami z Przedszkola nr 16 w Żorach. Integracja z seniorami pozwoli dzieciom lepiej zrozumieć potrzeby osób starszych oraz docenić ich rolę w społeczeństwie. Autorzy inicjatywy podkreślają istotę kontaktów najmłodszych z najstarszymi, mówiąc, że: „Dzieci nie zawsze mają możliwość poznania własnych dziadków, a ich kontakt z osobami starszymi często jest bardzo ograniczony. Spotkanie wychowanków przedszkola z seniorami oraz przygotowywanie występu i drobnych upominków przez przedszkolaki  przyczynia się do rozwoju osobowości dzieci, ich wrażliwości i empatii, a także pozwala na zacieśnianie relacji międzypokoleniowe.  Dzięki  spotkaniom dzieci nauczą się zauważać w swoim najbliższym otoczeniu i sąsiedztwie osoby starsze i ich potrzeby. Dzięki wspólnej zabawie osoby starsze będą czuły się zintegrowane ze społeczeństwem, a drobne upominki przygotowane przez dzieci pozwolą na dłużej zachować wspomnienia”.

Działania międzypokoleniowe są bardzo ważną częścią budowania więzi. Kontakt najmłodszych z najstarszymi to coś wspaniałego. Być może ten projekt okaże się początkiem współpracy, którą będą kontynuowały również inne jednostki – szkoły, przedszkola, placówki opieki nad seniorami.

Projekt „Włączamy Seniora” to działanie, które zostanie sfinansowane w ramach projektu 9.1.2. „Kolej na zmianę! Kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. To jeden z pomysłów, który został wybrany do realizacji w ramach pierwszej edycji konkursu „Zmieniamy Miasto”. Obecnie ogłoszona została już druga edycja tego przedsięwzięcia. Wnioski na kolejne działania można składać od 01 do 14 lutego w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, które mieści się na osiedlu Sikorskiego 52.  

0

CIS, COP

Termin składania ofert:  07-02-2020Numer ogłoszenia: 1229960
Miejsce i sposób składania ofert:  Oferta powinna być złożona (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia: 07.02.2020 r. godzina 10.00 w formie pisemnej w siedzibie: Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach, os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na świadczenie usług Asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) lub Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) w ramach projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”– zapytanie ofertowe nr 3. Nie otwierać przed terminem 07.02.2020 r., godz. 10:00.”lub w formie elektronicznej na adres e-mail: cis@cop.zory.pl.Oferta przesłana mailowo ma być dodatkowo złożona w formie pisemnej/papierowej w wersji tożsamej do mailowej, najpóźniej do dnia 07.02.2020 r. do godz. 10:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę:  cis@cop.zory.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Izabela Hetmańska- Rudzka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 694 491 924

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług Asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) lub Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) w zależności od potrzeb uczestników/czek projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”, jednak w zakresie nie większym niż 143 godziny zegarowe w miesiącu przez cały okres realizacji projektu, tj. do dnia 31.08.2023r.

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług Asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) lub Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) w zależności od potrzeb uczestników/czek projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”. Celem ww. usług jest wspieranie niesamodzielnych uczestników projektu z niepełnosprawnością w zakresie wykonywania podstawowych czynności niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego, edukacyjnego zgodnie z ich potrzebami i możliwościami.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług Asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) lub Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) w zależności od potrzeb uczestników/czek projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”, jednak
w zakresie nie większym niż 143 godziny zegarowe w miesiącu przez cały okres realizacji projektu, tj. do dnia 31.08.2023r.

Szczegóły zamówienia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229960

0

Skip to content