CIS, COP

Zapytanie ofertowe nr 3/2020 na świadczenie usług Asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) lub Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) w ramach projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”

Termin składania ofert:  07-02-2020Numer ogłoszenia: 1229960
Miejsce i sposób składania ofert:  Oferta powinna być złożona (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia: 07.02.2020 r. godzina 10.00 w formie pisemnej w siedzibie: Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach, os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na świadczenie usług Asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) lub Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) w ramach projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”– zapytanie ofertowe nr 3. Nie otwierać przed terminem 07.02.2020 r., godz. 10:00.”lub w formie elektronicznej na adres e-mail: cis@cop.zory.pl.Oferta przesłana mailowo ma być dodatkowo złożona w formie pisemnej/papierowej w wersji tożsamej do mailowej, najpóźniej do dnia 07.02.2020 r. do godz. 10:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę:  cis@cop.zory.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Izabela Hetmańska- Rudzka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 694 491 924

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług Asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) lub Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) w zależności od potrzeb uczestników/czek projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”, jednak w zakresie nie większym niż 143 godziny zegarowe w miesiącu przez cały okres realizacji projektu, tj. do dnia 31.08.2023r.

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług Asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) lub Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) w zależności od potrzeb uczestników/czek projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”. Celem ww. usług jest wspieranie niesamodzielnych uczestników projektu z niepełnosprawnością w zakresie wykonywania podstawowych czynności niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego, edukacyjnego zgodnie z ich potrzebami i możliwościami.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług Asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) lub Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) w zależności od potrzeb uczestników/czek projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”, jednak
w zakresie nie większym niż 143 godziny zegarowe w miesiącu przez cały okres realizacji projektu, tj. do dnia 31.08.2023r.

Szczegóły zamówienia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229960

Author


Avatar