CIS, COP

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/2020

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/2020
 
w projekcie „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” o nr umowy UDA-RPSL.09.01.05-24-0535/18-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. 
 
W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności realizowanym przez Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług poradnictwa psychologicznego/ terapeutycznego w ramach projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” wybrana została oferta złożona przez panią Aleksandrę Balcerek z ceną 21,50 zł brutto za godzinę wyświadczonej usługi.


Author


Avatar