COP

Komunikat Prezydenta Miasta Żory w sprawie profilaktyki w związku z koronawirusem

W Żorach nie ma aktualnie (stan na dzień 12.03.2020 r.) żadnej osoby hospitalizowanej w związku z zarażeniem koronawirusem. Wszelkie służby w Żorach są postawione w stan szczególnej gotowości. W Szpitalu Miejskim wprowadzono szczególne środki ostrożności. Za działania epidemiologiczne odpowiada administracja rządowa.

W trosce o bezpieczeństwo publiczne i w związku z potencjalnym zagrożeniem związanym z koronawirusem, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19 najważniejsze jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny oraz zachowania spokoju. W szczególności apelujemy o unikanie miejsc oraz sytuacji, w których mieszkańcy spotykają się w większych grupach.

Edukacja

Decyzją Ministra Edukacji Narodowe od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 12 i 13 marca to dni przejściowe, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, ale odbywają się działania opiekuńcze.

Od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół. Od poniedziałku, 16 marca wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Zawieszenie dotyczy funkcjonowania szkół, przedszkoli oraz placówek pracy pozaszkolnej. Wszystkie szkolne spotkania, imprezy, zebrania, zajęcia pozalekcyjne od 12 marca włącznie zostają odwołane.

Placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym: żłobki publiczne i niepubliczne oraz kluby dziecięce, są zamknięte od 12 – 25 marca.

Kultura i sport

Minister kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o zamknięciu na okres 12 marca – 25 marca instytucji kultury, filharmonii, oper, operetek, teatrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek, galerii sztuki oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego.

W związku z tym także w Żorach odwołane lub przełożone na późniejszy termin zostają wszystkie zaplanowane na najbliższy czas wydarzenia organizowane przez: Miejski Ośrodek Kultury w Żorach, kino „Na Starówce”, Muzeum Miejskie w Żorach, Centrum Edukacji Regionalnej, Muzeum Ognia, Miejską Bibliotekę Publiczną w Żorach, Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna wstrzymuje wypożyczanie książek, a czytelnikom nie będą naliczane kary za nieterminowe zwroty.

Rekomendujemy również wszystkim podmiotom prywatnym odwołanie planowanych w najbliższym czasie wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, w tym koncertów, dyskotek itp.

W związku z rekomendacją Ministerstwa Sportu i Turystyki, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zalecamy podmiotom prowadzącym i organizującym działalność w zakresie sportu, odwołanie wszystkich imprez i zajęć sportowych.

Polityka społeczna, pomoc społeczna

W związku z poleceniem nr 10/2020 Wojewody Śląskiego w terminie 12-25 marca zamknięte zostają Centrum Integracji Społecznej, Dzienny Dom Pobytu „Senior –WIGOR” oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. W przypadku wszelkich zapytań należy kontaktować się z konkretnymi podmiotami prowadzącymi daną działalność.

Rekomendujemy odwołanie spotkań, zajęć, imprez dla seniorów, w tym w szczególności zawieszenie działalności klubów seniora, uniwersytetu trzeciego wieku, zajęć sportowych dla seniorów itp.

Zalecamy zawieszenie zajęć dla niepełnosprawnych mieszkańców Żor, w tym w szczególności udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Rekomendujemy zawieszenie działalności placówek wsparcia dziennego, w tym świetlic i klubów młodzieżowych oraz strzymanie odwiedzin w publicznych i niepublicznych domach pomocy społecznej, całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, mieszkaniach chronionych, placówkach dla bezdomnych, innych placówkach całodobowej pomocy społecznej.

Urząd Miasta Żory – obsługa mieszkańców

Urząd Miasta Żory prowadzi normalną obsługę mieszkańców, ale wdrożone zostały działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnej infekcji.

Została znacząco zwiększona częstotliwość czyszczenia/dezynfekcji budynków urzędu, a w szczególności miejsc najczęściej dotykanych przez klientów, takich jak: klamki, blaty, czy poręcze.

Przy stanowiskach obsługi klienta zostaną zamontowane panele plexi minimalizujące kontakt pracowników z klientami.

Prosimy klientów o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osobistych w Urzędzie Miasta i siedzibach miejskich jednostek. Zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie, drogą pocztową lub przez Internet, korzystając z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta., a także przez e-PUAP.  Książka teleadresowa.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego przy bezpośredniej obsłudze należy zachować odpowiedni dystans zarówno od pracowników, jak również innych osób oczekujących na obsługę.

Dodatkowe zalecenia

Każdą informację o stwierdzonym przypadku, podejrzanym o zakażenie 2019-nCoV należy w trybie natychmiastowym zgłosić do właściwego, ze względu na miejsce podejrzenia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. PSSE w Rybniku tel. 32 422 33 12 lub 32 422 40 09.

Na podstawie rozmowy i oceny indywidualnej sytuacji zostaną podjęte decyzje co do dalszych działań. Kontaktować powinny się także osoby wracające z krajów, w których istnieją zwiększone ogniska koronawirusa (w szczególności: Chiny, Włochy, Francja, Niemcy, Iran, Korea Południowa, Hiszpania, USA, Szwajcaria, Japonia, Norwegia, Wielka Brytania, Holandia, Dania, Szwecja, Austria).

Apelujemy do pracodawców o niedopuszczanie do pracy pracowników wracających z krajów zagrożonych koronawirusem – tacy pracownicy powinni w pierwszej kolejności kontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i przestrzegać zaleceń.

Apelujemy do organizatorów zgromadzeń publicznych, by w miarę możliwości odwoływali tego typu wydarzenia.

Apelujemy do zarządców budynków mieszkalnych, obiektów komercyjnych i biurowych o zwiększenie częstotliwość mycia/dezynfekowania elementów często dotykanych przez ludzi (np. poręcze, klamki itp.).

Apelujemy o załatwianie wszelkich spraw (urzędowych, zawodowych, osobistych) w miarę możliwości – telefonicznie lub drogą elektroniczną (mail, telekonferencja).

Apelujemy do przedsiębiorców, by nie wysyłali na badania wstępne i okresowe do Medycyny Pracy pracowników, którzy wykazują objawy chorobowe (tj. katar, kaszel, gorączka itp.).

Author


Avatar