CIS, COP

Zapytanie ofertowe nr 4/2020 Organizacja i realizacja cyklu warsztatów z zakresu treningu umiejętności społecznych w ramach projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”

Organizacja i realizacja cyklu warsztatów z zakresu treningu umiejętności społecznych w ramach projektu

Termin składania ofert: do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia: 1250722

Miejsce i sposób składania ofert: Oferta powinna być złożona (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia: 30.06.2020 r. godzina 10.00 w formie pisemnej w siedzibie: Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach, os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Organizacja i realizacja cyklu warsztatów z zakresu treningu umiejętności społecznych
w ramach projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” – zapytanie ofertowe nr 4. Nie otwierać przed terminem 30.06.2020 r., godz. 10:00.”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: cis@cop.zory.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Michalina Silka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 533 110 921

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i kompleksowe przeprowadzenie cyklu warsztatów
z zakresu treningu umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” realizowanego w ramach RPO Województwa Śląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szacowana liczba uczestników szkolenia (każdorazowo): 5 grup po 8-12 osób każda. Grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące miasto Żory.
2. Ilość spotkań warsztatowych: łącznie 35 spotkań (5 cykli warsztatowych po 7 szkoleń)
3. Czas realizacji zamówienia: 01.08.2020 r. – 31.08.2023 r.

Szczegółowy zakres zapytania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250722 

Author


Avatar