Your address will show here +12 34 56 78
CIS, COP

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych – Centrum Integracji Społecznej
w Żorach rozpoczyna nabór uczestników do udziału w warsztatach „Trening Umiejętności Społecznych”.

 

To siedmiodniowy cykl warsztatów, których celem jest podniesienie kompetencji społecznych oraz kształtowanie kompetencji miękkich. Uczestnicy wezmą udział
aż w siedmiu dniach szkoleniowych. Warsztaty będą trwały 8 godzin lekcyjnych każdego dnia. Uczestnicy zostaną zaopatrzeni przez organizatora w niezbędne materiały. W ramach treningu zapewniony jest także catering oraz napoje.

Kompetencje społeczne są bardzo istotnym elementem aktywizacji zawodowej. Badania pokazują, że pracodawcy coraz częściej w procesie rekrutacji zwracają uwagę na kompetencje miękkie. Najogólniej kompetencje społeczne należałoby rozumieć jako złożone umiejętności warunkujące efektywność radzenia sobie
w sytuacjach społecznych określonego typu. Kompetencje społeczne usprawniają funkcjonowanie człowieka nie tylko w aspekcie zawodowym, ale także prywatnym. Warto podkreślić, że wysokie kompetencje psychospołeczne potrzebne są każdemu
i z pewnością mogą być kluczem do znalezienia pracy oraz poprawienia jakości życia.

Warsztaty kierowane są do osób mieszkających na terenie Gminy Miejskiej Żory, w szczególności:

  • osób z niepełnosprawnościami,
  • dotkniętych bezdomnością,
  • osób o niskich kwalifikacjach,
  • biernych zawodowo.

 

Zapisy na „Trening Umiejętności Społecznych” odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-15:00 pod numerem telefonu: +48 533 110 921 lub pod adresem e-mail: cis@cop.zory.pl.

Organizatorem „Treningu Umiejętności Społecznych”

Jest Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych

– Centrum Integracji Społecznej

Os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory

Trening jest realizowany w ramach projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” o nr umowy UDA-RPSL.09.01.05-24-0535/18-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

0

Skip to content