Your address will show here +12 34 56 78
COP, OWES
Zapytanie ofertowe 1/11/2020/OWES
Dotyczące opracowania programu szkoleniowego i przeprowadzenia szkoleń z zakresu:
1. Tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych (z uwzględnieniem różnych form prawnych),
2. Budowania zespołu oraz
3. Prawa pracy, w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego dla grup i podmiotów ubiegających się o dotacje, w związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego” w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść zapytania – POBIERZ
Załącznik nr 1 – POBIERZ
Załącznik nr 2 – POBIERZ
Załącznik nr 3 – POBIERZ
Załącznik nr 4 – POBIERZ

0

Skip to content