Your address will show here +12 34 56 78
COP, ŻRDPP
Zawiadamiam, iż zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Żory I Posiedzenie Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji odbędzie się 10 grudnia 2020 roku (czwartek) o godz. 18:00 w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych na osiedlu Sikorskiego 52 w sali nr 103.

Proponowany porządek obrad – Porządek obrad Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego


0

COP, Stowarzyszenia
Otwarty Konkurs Ofert 2/2021 – Ogłoszenie

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkursu ofert Nr 2/2021 na realizację w roku 2020 zadań publicznych miasta w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

§1 Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na ich realizację

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych miasta Żory, odpowiadających celowi głównemu „Programu współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021, jakim jest „budowanie partnerstwa pomiędzy miastem Żory, a podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego oraz tworzenie tym podmiotom warunków do uczestnictwa w życiu publicznym poprzez pobudzanie nowych inicjatyw i aktywności społecznych dla pełniejszego diagnozowania i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców miasta” oraz celowi szczegółowemu  6) — „realizowanie zadań publicznych miasta określonych w § 7 programu przy współpracy z organizacjami oraz zwiększanie różnorodności zlecanych zadań miasta”.
Zakres konkursu obejmuje zadania z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania Szans tych rodzin i osób.

1. Rodzaj zadania:
a) Prowadzenie na terenie miasta świetlicy środowiskowej działającej w najbliższym środowisku lokalnym dziecka, jako placówki wspierającej rodziny w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

Celem realizacji zadania jest wspieranie rodziców i opiekunów w procesie opieki i wychowywania dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz wzmocnienie kompetencji społecznych i osobistych dzieci ze środowisk zagrożonych marginalizacją. Placówka zobowiązana jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu oraz do działania zgodnie z obowiązującą ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Otwarty Konkurs Ofert 2/2021 możecie znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Znajdziecie tam zarówno pełną treść ogłoszenia konkursowego, jak i niezbędne do złożenia oferty załączniki.

Ofertę należy sporządzić i przesłać przez platformę Witkac.pl najpóźniej do 22.12.2020 do godziny 14:00. 
Ważne! Rozstrzygnięcie konkursu i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi najpóźniej 31.12.2020 r. 0

Skip to content