Your address will show here +12 34 56 78
COP, Stowarzyszenia
Otwarty konkurs ofert 5/2021 Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkursu ofert Nr 5/2021 na realizację w roku 2021 zadania publicznego miasta w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym, którego adresatami są mieszkańcy Żor.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych miasta Żory, odpowiadających celowi głównemu „Programu współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”, jakim jest „budowanie partnerstwa pomiędzy miastem Żory, a podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego oraz tworzenie tym podmiotom warunków do uczestnictwa w życiu publicznym poprzez pobudzanie nowych inicjatyw i aktywności społecznych dla pełniejszego diagnozowania i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców miasta” oraz celowi szczegółowemu 6) – „realizowanie zadań publicznych miasta określonych w § 7 programu przy współpracy z organizacjami oraz zwiększanie różnorodności zlecanych zadań miasta”.

Zakres konkursu obejmuje zadania z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Nazwa zadania:
Wspieranie działań na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych, w tym różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnej do wieku.

Cel zadania:
Zwiększenie aktywności kulturalnej, edukacyjnej i społecznej osób starszych.

Składanie ofert:
Ofertę należy sporządzić i złożyć terminowo w serwisie internetowym Witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs najpóźniej do 28.12.2020r. do godz. 14.00, a następnie wydrukować dokument „potwierdzenie złożenia oferty”.

Rozstrzygnięcie konkursu i wybór najkorzystniejszych ofert nastąpi najpóźniej do dnia:

12.01.2021r.

Szczegóły odnośnie ogłoszonego Otwarty konkurs ofert 5/2021 znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Żory. 

0

COP, Stowarzyszenia
Otwarty konkurs ofert 4/2021. Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkursu ofert Nr 4/2021 na realizację w roku 2021 zadania publicznego miasta w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, których adresatami są mieszkańcy Żor.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na jego realizację:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych miasta Żory, odpowiadających celowi głównemu „Programu współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”, jakim jest „budowanie partnerstwa pomiędzy miastem Żory, a podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego oraz tworzenie tym podmiotom warunków do uczestnictwa w życiu publicznym poprzez pobudzanie nowych inicjatyw i aktywności społecznych dla pełniejszego diagnozowania i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców miasta” oraz celowi szczegółowemu 6) – „realizowanie zadań publicznych miasta określonych w § 7 programu przy współpracy z organizacjami oraz zwiększanie różnorodności zlecanych zadań miasta”.

Rodzaj zadania:
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nazwa zadania:
Wspieranie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych intelektualnie po 25 roku życia, szczególnie o charakterze terapeutycznym i rehabilitacyjnym.

Cel zadania:
Zapewnienie wsparcia oraz zwiększenie dostępu osób z różnym rodzajem niepełnosprawności do specjalistycznych form rehabilitacji i terapii.
Placówka zobowiązana jest do pracy od poniedziałku do piątku, co najmniej 7 godzin dziennie, w sposób ciągły, zatrudnienia pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz do prowadzenia dokumentacji takiej jak: lista obecności i dziennik zajęć specjalistycznych oraz karty pracy – w przypadku pracy wolontariuszy.

Składanie ofert:
Ofertę należy sporządzić i złożyć terminowo w serwisie internetowym Witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs najpóźniej do 28.12.2020r. do godz. 14.00, a następnie wydrukować dokument „potwierdzenie złożenia oferty”.

Rozstrzygnięcie konkursu i wybór najkorzystniejszych ofert nastąpi najpóźniej do dnia:
31.12.2020r.

Szczegółowe informacje odnośnie konkursu i niezbędnych dokumentów znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Żory. Znajdują się tam również szczegółowe wymagania stawiane oferentom informacje szczegółowe odnośnie składania ofert.

0

COP, Stowarzyszenia

Otwarty konkurs ofert 3/2021. Ogłoszenie. Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkursu ofert Nr 3/2021 na realizację w roku 2021 zadania publicznego miasta w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na ich realizację

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego miasta Żory, odpowiadającego celowi głównemu „Programu współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”, jakim jest „budowanie partnerstwa pomiędzy miastem Żory, a podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego oraz tworzenie tym podmiotom warunków do uczestnictwa w życiu publicznym poprzez pobudzanie nowych inicjatyw i aktywności społecznych dla pełniejszego diagnozowania i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców miasta” oraz celowi szczegółowemu 6) – „realizowanie zadań publicznych miasta określonych w § 7 programu przy współpracy z organizacjami oraz zwiększanie różnorodności zlecanych zadań miasta”.

Zakres konkursu obejmuje zadanie w sferze działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Termin składania ofert:
Ofertę należy sporządzić i złożyć terminowo w serwisie internetowym Witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs najpóźniej do 28.12.2020r. do godz. 14.00


Rozstrzygnięcie konkursu i wybór najkorzystniejszych ofert nastąpi najpóźniej do dnia: 31.12.2020r.

Nazwa zadania:

„Prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla osób zamieszkałych na terenie miasta Żory z niepełnosprawnością, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną”.

Oczekiwany cel realizacji zlecanego zadania publicznego:

– Zabezpieczenie beneficjentom zadania potrzeb bytowych i opiekuńczych poprzez świadczenie usług i wsparcia w życiu codziennym;

– Utrzymanie więzi rodzinnych i uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej przez beneficjentów zadania.

– Lokalizacja mieszkania chronionego musi spełniać wymagania adekwatne do potrzeb beneficjentów.

 

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

Zapewnienie 7 miejsc w mieszkaniu chronionym wspieranym dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną;

Objęcie usługami i wsparciem o którym mowa w pkt. 2 wszystkich wymagających tego, skierowanych mieszkańców;

Wzrost samodzielności u co najmniej połowy skierowanych mieszkańców;

Zapewnienie uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej wszystkim skierowanym mieszkańcom.Szczegóły konkursu oraz niezbędne załączniki znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Żory.

 
0

Skip to content