COP, Stowarzyszenia

Otwarty konkurs ofert 3/2021

Otwarty konkurs ofert 3/2021. Ogłoszenie. Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkursu ofert Nr 3/2021 na realizację w roku 2021 zadania publicznego miasta w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na ich realizację

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego miasta Żory, odpowiadającego celowi głównemu „Programu współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”, jakim jest „budowanie partnerstwa pomiędzy miastem Żory, a podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego oraz tworzenie tym podmiotom warunków do uczestnictwa w życiu publicznym poprzez pobudzanie nowych inicjatyw i aktywności społecznych dla pełniejszego diagnozowania i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców miasta” oraz celowi szczegółowemu 6) – „realizowanie zadań publicznych miasta określonych w § 7 programu przy współpracy z organizacjami oraz zwiększanie różnorodności zlecanych zadań miasta”.

Zakres konkursu obejmuje zadanie w sferze działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Termin składania ofert:
Ofertę należy sporządzić i złożyć terminowo w serwisie internetowym Witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs najpóźniej do 28.12.2020r. do godz. 14.00


Rozstrzygnięcie konkursu i wybór najkorzystniejszych ofert nastąpi najpóźniej do dnia: 31.12.2020r.

Nazwa zadania:

„Prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla osób zamieszkałych na terenie miasta Żory z niepełnosprawnością, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną”.

Oczekiwany cel realizacji zlecanego zadania publicznego:

– Zabezpieczenie beneficjentom zadania potrzeb bytowych i opiekuńczych poprzez świadczenie usług i wsparcia w życiu codziennym;

– Utrzymanie więzi rodzinnych i uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej przez beneficjentów zadania.

– Lokalizacja mieszkania chronionego musi spełniać wymagania adekwatne do potrzeb beneficjentów.

 

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

Zapewnienie 7 miejsc w mieszkaniu chronionym wspieranym dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną;

Objęcie usługami i wsparciem o którym mowa w pkt. 2 wszystkich wymagających tego, skierowanych mieszkańców;

Wzrost samodzielności u co najmniej połowy skierowanych mieszkańców;

Zapewnienie uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej wszystkim skierowanym mieszkańcom.Szczegóły konkursu oraz niezbędne załączniki znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Żory.

 

Author


Avatar