COP, Stowarzyszenia

Otwarty konkurs ofert 5/2021

Otwarty konkurs ofert 5/2021 Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkursu ofert Nr 5/2021 na realizację w roku 2021 zadania publicznego miasta w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym, którego adresatami są mieszkańcy Żor.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych miasta Żory, odpowiadających celowi głównemu „Programu współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”, jakim jest „budowanie partnerstwa pomiędzy miastem Żory, a podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego oraz tworzenie tym podmiotom warunków do uczestnictwa w życiu publicznym poprzez pobudzanie nowych inicjatyw i aktywności społecznych dla pełniejszego diagnozowania i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców miasta” oraz celowi szczegółowemu 6) – „realizowanie zadań publicznych miasta określonych w § 7 programu przy współpracy z organizacjami oraz zwiększanie różnorodności zlecanych zadań miasta”.

Zakres konkursu obejmuje zadania z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Nazwa zadania:
Wspieranie działań na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych, w tym różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnej do wieku.

Cel zadania:
Zwiększenie aktywności kulturalnej, edukacyjnej i społecznej osób starszych.

Składanie ofert:
Ofertę należy sporządzić i złożyć terminowo w serwisie internetowym Witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs najpóźniej do 28.12.2020r. do godz. 14.00, a następnie wydrukować dokument „potwierdzenie złożenia oferty”.

Rozstrzygnięcie konkursu i wybór najkorzystniejszych ofert nastąpi najpóźniej do dnia:

12.01.2021r.

Szczegóły odnośnie ogłoszonego Otwarty konkurs ofert 5/2021 znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Żory. 

Author


Avatar