COP, Fundusz Górnośląski

Dotacje dla MŚP na usługi rozwojowe

Dotacje dla MŚP na usługi rozwojowe

O projekcie

Fundusz Górnośląski S.A.  w ramach Poddziałania 8.2.3. RPO WSL realizuje projekt pn. „Dotacje dla MŚP na usługi rozwojowe” o wartości 10.003.529,36 zł, w tym dofinansowanie z UE wynosi 8.206.765,45 zł.


Celem projektu jest wzmocnienie adaptacyjności przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego, poprzez poprawę kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych, dzięki korzystaniu z usług rozwojowych świadczonych przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Projekt skierowany jest do MMŚP i ich pracowników, którzy zrealizują swój cel rozwojowy poprzez udział w usługach rozwojowych zgodnych z indywidualnymi potrzebami.

Warunki przyznawania wsparcia w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF)

Dla kogo? 

Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP (mikro, małe, średnie).

Kto może brać udział w usługach?

Kadra zarządzająca i pracownicy. Szeroka definicja pracownika – umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wspólnicy, partnerzy.

Na co? 

Wszystkie rodzaje usług rozwojowych – szkoleniowe i doradcze – poza takimi, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa np. szkolenia BHP, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe. Usługi muszą zostać wybrane w Bazie Usług Rozwojowych.

Ile? 

  • Maksymalnie 100.000 zł dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu.

  • Średnia kwota dofinansowania na jednego pracownika maks. 7.500 zł.

  • Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej usługi rozwojowej nie może przekroczyć 5.000 zł. W odniesieniu do usługi szkoleniowej kwota dotyczy jednej usługi rozwojowej dla pojedynczego uczestnika usługi. W odniesieniu do usługi doradczej kwota dotyczy całości usługi rozwojowej.

Jaki % dofinansowania?

  • 80% dla mikroprzedsiębiorstw

  • 70% dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%

  • 50% dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%

Co to jest usługa rozwojowa?

Usługa mająca na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników. Kategorie usług rozwojowych:

  • usługi szkoleniowe – szkolenia, e-learning, kurs zawodowy,

  • usługi doradcze – doradztwo, coaching, mentoring.

Co to jest Baza Usług Rozwojowych – BUR?

Jawny rejestr prowadzony w formie elektronicznej, zwierający informacje na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz oferty świadczonych przez nie usług. Baza jest dostępna na stronie internetowej www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Korzystanie z bazy jest bezpłatne.

Informacje związane z realizacją projektu można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych,

Zainteresowane osoby zapraszamy do:
– kontaktu osobistego →Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych, os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory
– mailowego → biuro@cop.zory.pl
– telefonicznego → tel. 884 313 176
Punkt Obsługi Klienta w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych jest czynny: 
– w trakcie naboru: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-15.00
– poza naborem: poniedziałek-czwartek, godz. 9.00-14.00, piątek godz.9.00-13.00

Aktualne terminy naborów można sprawdzić na: https://www.psf.fgsa.pl/nabor/

Biuro projektu i Główny Punkt Obsługi Klienta:

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice
Biuro projektu czynne: pn-pt 8:00-16:00
Author


Avatar