COP, Stowarzyszenia

Otwarty konkurs ofert 6/2021

Otwarty  konkurs ofert 6/2021. Ogłoszenie! 

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty  konkursu ofert  Nr 6/2021 na realizację  w roku 2021  zadań publicznych miasta w zakresie ochrony i promocji zdrowia

 Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na ich realizację:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych miasta Żory, odpowiadających celowi głównemuProgramu współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”, jakim jest „budowanie partnerstwa pomiędzy miastem Żory, a podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego oraz tworzenie tym podmiotom warunków do uczestnictwa w życiu publicznym poprzez pobudzanie nowych inicjatyw i aktywności społecznych dla pełniejszego diagnozowania i zaspokajania potrzeb  społecznych mieszkańców miasta” oraz celowi szczegółowemu 6) – „realizowanie zadań publicznych miasta określonych w § 7 programu przy współpracy z organizacjami oraz zwiększanie różnorodności zlecanych  zadań miasta”.  

 Nazwa zadań:

„Realizowanie zajęć wspierających osoby po przebytych chorobach onkologicznych”.

Celem głównym zadania jest poprawa stanu zdrowia oraz jakości życia pacjentów po przebytym leczeniu z powodu choroby nowotworowej poprzez rehabilitację fizyczną, społeczną i psychologiczną.

„Realizacja programów informacyjnych i edukacyjnych związanych z profilaktyką ochrony zdrowia”.

Celem głównym zadania jest wzrost wiedzy i kompetencji oraz zmiana postaw społecznych
w obszarze odpowiedzialności za własne zdrowie.

c) „Wspieranie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób przewlekle chorych i ich rodzin”.

Celem głównym zadania jest stworzenie warunków sprzyjających integracji społecznej osób  przewlekle chorych i ich rodzin, zapobieganie ich społecznej marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. 

Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpocząć się nie wcześniej niż 01.2021r. i  zakończyć najpóźniej do  30.12.2021r.

Ofertę należy sporządzić i złożyć terminowo w serwisie internetowym Witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs najpóźniej  do 07.01.2021r.  do godz. 14.00, a następnie wydrukować dokument „potwierdzenie złożenia oferty”. 

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

  1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej w oparciu o wymagania wskazane
    w niniejszym ogłoszeniu. Do oceny merytorycznej dopuszcza się wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne.
  2. Przy wyborze najkorzystniejszych ofert stosowane będą następujące kryteria oceny merytorycznej oraz punktacja.

                         

Szczegóły konkursu znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

Author


Avatar