Your address will show here +12 34 56 78
COP, ŻRDPP

Drodzy przedstawiciele organizacji pozarządowych,

Przypominamy, iż w dniu 26 lutego 2021 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (os. Sikorskiego 52 ) w salach konferencyjnych ŻCOP odbędzie się zebranie delegatów, podczas którego zostaną wybrani członkowie Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

Uczestnicy – w liczbie dozwolonej obowiązującymi aktualnie przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – będą brali osobisty udział w zebraniu delegatów, w różnych pomieszczeniach ŻCOP komunikując się między sobą za pomocą platformy zoom.us.

W razie niemożności przybycia do siedziby ŻCOP upoważnieni delegaci organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (dalej w skrócie zwanymi łącznie „organizacjami pozarządowymi”) będą mogli wziąć udział w zebraniu  delegatów łącząc się z uczestnikami zebrania delegatów oraz prowadzącym je Przewodniczącym – za pomocą platformy zoom.us., przekazującej obraz oraz dźwięk.

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zwraca się z prośbą do wszystkich organizacji pozarządowych, aby z powodów porządkowych wcześniej składać oryginały upoważnień dla delegatów, jednak nie później niż do dnia 24.02.2021 roku do godziny 15:30 w celu usprawnienia weryfikacji osób biorących udział w Zebraniu Delegatów.

W przypadku, gdyby osoby składające podpis na upoważnieniu dla delegata nie były wpisane jako osoby reprezentujące dany podmiot w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w innym rejestrze lub ewidencji, prosimy o przedstawienie stosownych dokumentów upoważniających te osoby do reprezentowania danego podmiotu.

Zebranie Delegatów prowadzone będzie w czasie rzeczywistym. Każdy uczestnik zebrania ma obowiązek zasłaniania ust i nosa przez cały czas trwania zebrania. Ponadto, każdy uczestnik proszony jest o zabranie własnego długopisu oraz rękawiczek ochronnych na czas podpisywania listy obecności oraz głosowania.

 

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( zwanym dalej w” RODO”)  informujemy, że:                                                                                      

1.Administratorem danych osobowych  jest   Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą w Żorach (44-240), os. Sikorskiego 52.

Kontakt  tel.: 32 435 51 11 oraz 694 491 924

2.Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztę elektroniczną: iod@cop.zory.pl                                             

3.Dane osobowe przetwarzamy w  związku z powierzeniem wykonania  Zarządzenia  Prezydenta  Miasta  Żory or.00501522021 z dnia 5.02.2021 roku  w sprawie  przeprowadzenia  wyborów do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – na podstawie  art.6 ust.1 lit. e) RODO

4.Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom lub instytucjom  upoważnionym  z mocy prawa (np. organom ścigania), a także innym podmiotom , którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.

5.Dane osobowe będą  przetwarzane  przez  czas niezbędny do  zrealizowania celu przetwarzania- na podstawie instrukcji kancelaryjnej obowiązującej u administratora.     

6.W odniesieniu do  danych osobowych decyzje nie są  podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

7.Osoba, której dane dotyczą posiada:                                                                                                                                                    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ,                                                                                           na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania  danych osobowych,                                                                        na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,                                                                                                              w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,                                              prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,                                                                               na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.                                                                                       

  1. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w warszawie (00-193) ul. Stawki 2, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

9.Administrator danych nie zamierza  przekazywać  danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przeprowadzenia wyborów członków Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
    Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi uczestnictwo w wyborach.                                                                                                                11. Osoby biorące udział w zebraniu  delegatów w formule on- line zobowiązane są do zapoznania się z polityką prywatności  platformy  zoom dostępną na stronie
    https://zoom-video.pl/polityka-prywatnosci/ oraz udostępnioną  przez administratora w formie linku na BIP.
0

Skip to content