Your address will show here +12 34 56 78
COP, Konkursy

NIE ZWLEKAJ, JUŻ DZIŚ ZAPISZ SIĘ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE POZYSKIWANIA FUNDUSZY NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ ORGANIZACJI!

Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia, w godzinach od 17.00 do 18.30 , w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych, os. Sikorskiego 52

Młode organizacje pozarządowe (działające do 60 miesięcy) z terenu województwa śląskiego będą mogły otrzymać grant na rozwój (do 6 000 zł)

Spotkanie odbędzie się w ramach  konkursu “Śląskie NOWEFIO 2021-2023”

 

PROGRAM SPOTKANIA:

1. Zasady uczestnictwa w konkursie
2. Dokumentacja konkursowa
3. Pytania i odpowiedzi, możliwość konsultacji pomysłu


Więcej informacji znajdziesz tutaj: http://cop.zory.pl/2022/04/07/mikrodotcje-dla-mlodych-organizacji/


Dokumentację konkursową znajdziesz tutaj: http://fio.bcp.org.pl/generator/

 

Zapisy pod nr tel.: (32) 435-51-11, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub na adres e-mail: biuro@cop.zory.pl

 

Projekt  finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.


0

COP, Konkursy
19 KWIETNIA 2022 ROKU RUSZA NABÓR DO PROGRAMU „ŚLĄSKIE NOWEFIO”


Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika informują, że w dniu 19 kwietnia 2022 roku o godz. 9.00 rozpocznie się nabór wniosków do programu grantowego “Śląskie NOWEFIO na lata 2021-2023”.

Termin naboru: od 19.04.2022 r. (godzina 9:00) do 09.05.2022 r. (godzina 12:00)

Konkurs: „Mikrodotacje na rozwój instytucjonalny młodych organizacji”

Przedmiot konkursu: rozwój młodych organizacji pozarządowych

Uprawnieni Wnioskodawcy: młode organizacje pozarządowe

Obszar realizacji projektu: województwo śląskie

Kwota dofinansowania: od 2.000 zł do 6.000 zł

Okres realizacji: od 23.05.2022 r. do 31.08.2022 r., minimum 30 dni

Sposób składania wniosków: wnioski przyjmowane są elektronicznie przez platformę www.witkac.pl


Szczegółowe zasady dotyczące obu naborów określone są w Regulaminie dostępnym na stronie www.fio.bcp.org.pl w zakładce „Dokumenty”

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Informację pozyskano: https://cris.org.pl/2022/03/28/nowefio-2021-2023-mikrodotacje-na-rozwoj/


0

COP, KonkursyOtwarte konkursy ofert nr 6, 7, 8 

Ruszyły nabory kolejnych otwartych konkursów ofert, zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami

Konkurs 6/2022 

Prezydent Miasta Żory  ogłasza otwarty konkurs ofert 6/2022 na realizację w roku 2022, zadań publicznych miasta w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Informacje dostępne tutaj 

 
Konkurs 7/2022

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkurs ofert 7/2022 na realizację w roku 2022, zadań publicznych miasta w zakresie :


Podtrzymywania i upowszechnia tradycji narodowej, pielęgnowania polskości  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Informacje dostępne tutaj

 

Konkurs 8/2022

 

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkurs ofert  nr 8/2022 na realizację  w 2022 roku zadań publicznych miasta w zakresie edukacji, oświaty i wychowania. 

Informacje dostępne tutaj

0

COP, Konkursy

Ogłoszenie

 

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty  konkursu ofert Nr 4/2022 na realizację w roku 2022 zadań publicznych miasta w zakresie   pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na ich realizację 
 
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych miasta Żory, odpowiadających celowi  głównemuProgramu współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na rok 2022”, jakim jest „budowanie partnerstwa pomiędzy miastem Żory,
a podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego oraz tworzenie tym podmiotom warunków do uczestnictwa w życiu publicznym poprzez pobudzanie nowych inicjatyw
i aktywności społecznych dla pełniejszego diagnozowania i zaspokajania potrzeb  społecznych mieszkańców miasta” oraz celowi szczegółowemu 6) –  „realizowanie zadań publicznych miasta określonych w § 7 programu przy współpracy z organizacjami oraz zwiększanie różnorodności zlecanych  zadań miasta”.  

Rodzaj zadania:
Prowadzenie na terenie miasta świetlicy środowiskowej działającej w najbliższym środowisku lokalnym dziecka, jako placówki wspierającej rodziny w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

Realizacja zadania zgłoszonego do konkursu ofert powinna rozpocząć się 02.2022r. i zakończyć 30.12.2022r.

INFORMACJE O KONKURSIE 

WZÓR OFERTY 

OŚWIADCZENIE 


0

COP, Inicjatywa społeczna, Konkursy, OWES
𝙍𝙐𝙎𝙕𝘼 𝙉𝘼𝘽Ó𝙍 𝙁𝙄𝙊 𝟮𝟬𝟮𝟮 
 
 Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie ogłoszonym w ramach edycji 2022 Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030
 
Więcej informacji dostępnych tutaj 


0

COP, Konkursy

Miasto Żory zachęca do składnia ofert w ramach otwartych konkursów ! 

Konkurs 11/2021
Zakres konkursu obejmuje zadania z obszaru działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
http://bip.zory.pl/?c=21812


Konkurs 12/2021
Zakres konkursu obejmuje zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.
http://bip.zory.pl/?c=21813

Zachęcamy do udziału w konkursach i składania ofert 

0

COP, Konkursy
Miasto Żory ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
 
🟢 Konkurs 8/2021
Na realizację zadań publicznych miasta w zakresie edukacji, oświaty i wychowania. Więcej informacji ⬇
🔵Konkurs 9/2021
Na realizację zadań publicznych miasta w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. Więcej informacji ⬇
🟠Konkurs 10/2021
na realizację zadań publicznych miasta w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Więcej informacji ⬇
0

COP, Kolej na zmianę!, Konkursy

Zapraszamy osoby chcące wziąć udział w aktywnych działaniach na rzecz rewitalizacji naszej gminy do udziału w konkursie Pakiet Lider!
W ramach tego konkursu dofinansowane zostaną inicjatywy, które zostaną zrealizowane w dzielnicach objętych projektem „Kolej na zmianę”. Każdy wniosek ma szansę zdobyć aż 1.500 zł dofinansowania na działania, w tym szkolenia, których potencjał zostanie wykorzystany na rzecz dzielnic objętych obszarem rewitalizacji. 

Nabór wniosków odbywa się w dniach 01.02.2020-16.02.2020. Inicjatywy mogą być realizowane od 01.03.2020 – 30.12.2020. 

Najważniejsze dokumenty:
Pobierz REGULAMIN KONKURSU
Pobierz  Wniosek aplikacyjny
Pobierz Karta oceny formalnej


Kto może wystartować w konkursie? 
Osoby fizyczne, podmioty ekonomii społecznej

Jak opisać wniosek? 
Opiszcie swój pomysł oraz zaznaczcie, na co potrzebujecie pieniądze. To ważne, aby komisja mogła sprawdzić, czy wydatki przez Was proponowane można zakwalifikować do projektu. 

Jakie dzielnice są objęte projektem? 
Można składać inicjatywy na działania w dzielnicach: Gwarków oraz Śródmieście z  Zachodnią częścią dzielnicy Kleszczówka. Możliwe jest również realizowanie w dzielnicach: Promienna wraz z terenami sąsiednimi, Księcia Władysława, Powstańców Śląskich, jednak dzielnice objęte działaniami wynikającymi z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy są dla nas priorytetem. 

Masz pomysł? Nie wiesz jak go opisać? Przyjdź do nas na konsultację!
Punkt konsultacyjny jest czynny codziennie w godzinach 08:00-16:00. 
Możecie także pisać na adres: biuro@cop.zory.pl lub dzwonić: +48 694-491-924

0

COP, Inicjatywa społeczna, Kolej na zmianę!, Konkursy

Trwa nabór wniosków w konkursie na Inicjatywę Lokalną w ramach projektu Kolej na zmianę! Udział w konkursie mogą wziąć grupy nieformalne oraz podmioty. 

Kto może wziąć udział w konkursie? 

 1. Nieformalne grupy inicjatywne 3-10 osobowe.

 2. Podmioty ekonomii społecznej, czyli podmioty działające w strefie aktywności obywatelskiej, które poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służą: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu m.in.:
  organizacje pozarządowe (tj. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe),
  podmioty reintegracyjne, w tym centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej.
  przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne,
  spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie, tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych,
  spółki non-profit.


Jakie środki przeznaczamy na realizację inicjatyw?

Na realizację projektów w konkursie rezerwuje się łączną kwotę 84 000,00 zł. W trybie konkursowym zostanie wyłonionych łącznie 28 inicjatyw. Konkurs podzielony jest na 2 edycje. W ramach jednej edycji dofinansowanych zostanie maksymalnie 14 inicjatyw. Maksymalna kwota dofinansowania jednej inicjatywy wynosi 3 000,00 zł brutto.

Na co można wydawać środki? 

 1. Zagospodarowanie miejsc do wspólnego wypoczynku dla rodzin, dzieci.

 2. Zagospodarowanie zielenią zaniedbanego miejsca na osiedlu.

 3. Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, mi.in.: ogniska, dzień dziecka, pożegnanie lata, itp.

 4. Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych aktywizujących społeczność lokalną  oraz łączących pokolenia, m.in.: rajdy, wydarzenia całodniowe.

Kiedy i gdzie można realizować inicjatywę? 
Realizacja inicjatyw odbędzie się na terenie miasta Żory, w tym w szczególności  na obszarach rewitalizowanych, w terminie od 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r.


Gdzie i kiedy można składać wniosek? 

Wnioski należy składać osobiście, w Punkcie Obsługi Klienta w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych, os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory lub listownie  na ww. adres w terminie od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. Wniosek powinien być wypełniony na komputerze.


Najważniejsze dokumenty:
Pobierz REGULAMIN KONKURSU
Pobierz 1. Wniosek aplikacyjny. / Wersja edytowalna POBIERZ
Pobierz 2. Karta oceny formalnej
Pobierz Oświadczenie dla grup nieformalnych 

Kto może wystartować w konkursie? 
W konkursie mogą wziąć udział grupy nieformalne, od 3-10 osób. 

Jak opisać wniosek? 
Opiszcie swój pomysł oraz zaznaczcie, na co potrzebujecie pieniądze. To ważne, aby komisja mogła sprawdzić, czy wydatki przez Was proponowane można zakwalifikować do projektu. 

Jakie dzielnice są objęte projektem? 
Można składać inicjatywy na działania w dzielnicach: Gwarków, Promienna wraz z terenami sąsiednimi, Księcia Władysława, Powstańców Śląskich, Zachodnia część dzielnicy Kleszczówka, Śródmieście. 

Masz pomysł? Nie wiesz jak go opisać? Przyjdź do nas na konsultację!
Punkt konsultacyjny jest czynny codziennie w godzinach 08:00-16:00. 
Możecie także pisać na adres: anna.buksa@cop.zory.pl lub dzwonić: +48 694-491-924
0

COP, Konkursy, Wolontariat
Ruszyła XI edycja konkursu Wolontariusz Roku! Konkurs ma na celu promocję idei wolontariatu oraz wyłonienie Wolontariuszy Roku w aż 6 kategoriach konkursowych. Wyróżniony zostanie również Diament Wolontariatu, czyli organizacja, która najbardziej przyczyniła się do rozwoju wolontariatu na terenie miasta Żory. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Żory oraz Przewodniczącego Rady Miasta Żory. 

Kto może być nominowany w konkursie? 
Każda organizacja, szkolne koło wolontariatu, czy grupa nieformalna ma prawo zgłosić aż 3 kandydatów na Wolontariuszy Roku. Aby zgłosić wolontariusza należy opisać jego działanie, uzyskać jego zgodę na udział w konkursie oraz oznaczyć, w jakiej kategorii będzie on nominowany. Sylwetki osób, które już zostały zgłoszone możecie oglądać na stronie internetowej poświęconej Gali Wolontariatu

Jak nominować kandydata? 
Kandydata możecie zgłosić na 3 sposoby.
– W wersji papierowej przynosząc wypisany ręcznie wniosek do biura ŻCOP lub wysyłając go pocztą. 
– W wersji elektronicznej, wypełniony na komputerze, wysłany na adres biuro@cop.zory.pl. 
– W wersji elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Kandydaci będą musieli wypisać oświadczenie oraz zgodę na przetwarzanie danych. Przygotowane dla zgłoszonych i zgłaszających dokumenty będą czekać na Was w biurze COP. 

Co to jest Diament Wolontariatu? 
Diament Wolontariatu to wyróżnienie dla organizacji, która promuje wolontariat, wspiera działania wolontariuszy i w ciągu ostatniego roku najbardziej przyczyniła się do rozwoju, szkolenia i wsparcia wolontariuszy na terenie miasta. Diament możecie zgłosić w taki sam sposób, w jaki zgłaszamy do konkursu wolontariuszy. 

Wszystkie informacje znajdują się w Regulaminie.
Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami pod adresem biuro@cop.zory.pl
0

Skip to content