Your address will show here +12 34 56 78
COP, Kolej na zmianę!, Oferty pracy
Poszukiwany / Poszukiwana! 
Poszukujemy do współpracy instruktora Nordic Walking
 
Wymagania:
Uprawnienia Instruktorskie Nordic Walking
Umiejętność pracy z grupą.
Umiejętność budowania zespołu.
Promowanie prozdrowotnych aktywności ruchowych.
Dyspozycyjność 6-8 godzin tygodniowo.

 Na CV czekamy do 10.03.2021(Środa) do godziny 13:00.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Szczegółowych informacji udziela Mateusz Mleczko.
+48 694 491 924
 032 43 55 111
 mateusz.mleczko@cop.zory.pl
 
Informacja RODO
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej ”RODO” – informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych reprezentowane przez Dyrektora,
z siedzibą w Żorach (44-240), os. Sikorskiego 52. Kontakt tel.: 32 435 51 11 oraz 694 491 924. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@cop.zory.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
– rozpoznania cen rynkowych i wyboru najkorzystniejszej oferty (w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
– oraz wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty upoważnione przez Administratora danych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana oraz zgodnie
z terminami określonymi w obowiązującym w rzeczowym wykazie akt, określonym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty, a odmowa podania danych uniemożliwi udział w postępowaniu.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie
do art. 22 RODO.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

* * *
Zajęcia sportowe są finansowane z środków projektu 9.1.2. Kolej na zmianę! Kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych, finansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
0

COP, Kolej na zmianę!, Oferty pracy

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzi nabór chętnych na darmowe kursy i szkolenia zawodowe w ramach projektu pn. „9.1.2. Kolej na zmianę – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych. Szkolenia są przeznaczone dla osób długotrwale bezrobotnych, które zamieszkują osiedle Gwarków oraz dzielnicę Śródmieście wraz z zachodnią częścią dzielnicy Kleszczówka. „Jesteśmy otwarci na współpracę z osobami, które chcą wrócić na rynek pracy. Projekt kierowany jest do osób zagrozonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. długotrwale bezrobotnych, zamieszkujących dzielnice Żor objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji. Nasi specjaliści pomogą przejść przez cały proces – od zgłoszenia się do projektu, po powrót do pracy.” – mówi Bożena Bilich, koordynatorka projektu.

Aby wziąć udział w darmowym kursie lub szkoleniu wystarczy umówić się na wizytę  w  Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Osoby zainteresowane będą miały szansę przystąpić do projektu, spotkają się tam z doradcą zawodowym oraz psychologiem, którzy pomogą im w wyborze właściwej ścieżki kariery. Następnie uczestnicy projektu są indywidualnie kierowani na kursy zgodne ze swoimi zainteresowaniami oraz predyspozycjami.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00.

Skontaktuj się:

Projekt „9.1.2. Kolej na zmianę – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

0

COP, Oferty pracy

Określenie stanowiska:

referent ds. obsługi kadrowej Centrum Integracji Społecznej -1/2 etatu; umowa na czas trwania projektu tj. do 31.08.2023 r.; w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa zostanie zawarta na okres 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia do końca trwania projektu tj. do 31.08.2023 r.

Wymagania niezbędne:
* wykształcenie wyższe,
* obywatelstwo polskie bądź obywatelstwo kraju Unii Europejskiej albo innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia,
* posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
* korzystanie z pełni praw publicznych,
* niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
* nieposzlakowana opinia,
* dysponowanie wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu powierzonych obowiązków,
* znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków referenta ds. obsługi kadrowej w Centrum Integracji Społecznej.

Wymagania dodatkowe:
* znajomość ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
* dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
* umiejętność pacy w zespole, komunikatywność,
* systematyczność, odporność na stres, skrupulatność i sumienność,
* umiejętność efektywnego planowania pracy,
* umiejętność śledzenia zmian w przepisach.

Szczegółowe informacje o naborze:
http://zcop.zory.bip.net.pl/?c=2324
0

COP, Oferty pracy
Stanowisko:
Psycholog w Centrum Integracji Społecznej w Żorach, stanowisko pomocnicze, umowa o pracę na 1/2 etatu,
umowa na czas trwania projektu tj. do 31.08.2023 r.

Wymagania niezbędne:
* wykształcenie wyższe psychologiczne na kierunku psychologia – jednolite pięcioletnie studia magisterskie,
* obywatelstwo polskie bądź obywatelstwo kraju Unii Europejskiej albo innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia,
* korzystanie z pełni praw publicznych,
* posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
* znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków – psychologa.

Wymagania dodatkowe:
* znajomość środowiska Windows oraz pakietu MS Office.
* znajomość ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
* predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, sumienność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, odporność na stres,
* doświadczenie w poradnictwie psychologicznym.

Szczegółowe informacje o naborze:
http://zcop.zory.bip.net.pl/?c=2321
0

COP, Oferty pracy
Określenie stanowiska:
instruktor zawodu w Centrum Integracji Społecznej – Instruktor pracowni remontowo- budowlanej – stanowisko pomocnicze,
umowa o pracę na 1 etat, umowa na czas trwania projektu tj. do 31.08.2023 r.

Wymagania niezbędne:
* wykształcenie średnie, odpowiednie dla zawodu,
obywatelstwo polskie bądź obywatelstwo kraju Unii Europejskiej albo innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia,
* korzystanie z pełni praw publicznych,
znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków – Instruktor zawodu w CIS.


Wymagania dodatkowe:
* samodzielność, komunikatywność, empatia, cierpliwość, odpowiedzialność, rzetelność, terminowość, zaangażowanie, odporność na stres, umiejętność współdziałania i współpracy, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista,
* znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej, określonej w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
* dobra znajomość obsługi komputera,
* prawo jazdy kategorii B,
* odpowiedzialność za rezultaty pracy i skutki podejmowanych działań,
* otwartość na problemy innych, koncentracja i podzielność uwagi,
* odporność na stres, stabilność emocjonalna,
* komunikatywność.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru:
http://zcop.zory.bip.net.pl/?c=2322
0

COP, Oferty pracy
Określenie stanowiska:
doradca zawodowy w Centrum Integracji Społecznej w Żorach, stanowisko pomocnicze, umowa o pracę na 1 etat, umowa na czas trwania projektu tj. do 31.08.2023 r.

Wymagania niezbędne:
* wykształcenie  uprawniające do wykonywania zawodu doradca zawodowy: wykształcenie wyższe (licencjackie/magisterskie/podyplomowe) na kierunku doradztwo zawodowe,
* obywatelstwo polskie bądź obywatelstwo kraju Unii Europejskiej albo innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia,
* korzystanie z pełni praw publicznych,
* posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
* znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków – doradca zawodowy.

Wymagania dodatkowe:
* znajomość środowiska Windows oraz pakietu MS Office,
znajomość ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
* predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, sumienność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, odporność na stres,
* doświadczenie w prowadzeniu doradztwa zawodowego.

Zakres podstawowych zadań na stanowisku:
* prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego,
* diagnozowanie i określanie predyspozycji zawodowych oraz ścieżki rozwoju zawodowego wszystkich uczestników projektu,
* opracowanie indywidualnych planów działania, pozwalających na kierowanie uczestników do dalszych form wsparcia (warsztaty, kursy, wsparcie specjalistyczne, pracownie CIS),
* prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestników CIS,
* okresowe sporządzanie bilansów kompetencji uczestników CIS,
* stała współpraca z psychologiem, specjalistą ds. rynku pracy, pracownikiem socjalnym, prawnikiem, instruktorami zawodu, kierownikiem CIS-u oraz osobami zarządzającymi projektem,
* staranne prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonego doradztwa.

Szczegóły naboru:
http://zcop.zory.bip.net.pl/?c=2325
0

COP, Oferty pracy

Opis oferty pracy:

Określenie stanowiska:
specjalista ds. reintegracji zawodowej – specjalista ds. rynku pracy w Centrum Integracji Społecznej w Żorach, stanowisko pomocnicze, umowa o pracę na 3/4 etatu, umowa na czas trwania projektu tj. do 31.08.2023 r.

Wymagania niezbędne:
* wykształcenie wyższe (licencjackie/magisterskie/podyplomowe) z zakresu doradztwa zawodowego,
* obywatelstwo polskie bądź obywatelstwo kraju Unii Europejskiej albo innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia,
* korzystanie z pełni praw publicznych,
* posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
* znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków – specjalista ds. reintegracji zawodowej – specjalista ds. rynku pracy w CIS.

Wymagania dodatkowe:
* samodzielność, komunikatywność, empatia, cierpliwość, odpowiedzialność, rzetelność, terminowość, zaangażowanie, odporność na stres, umiejętność współdziałania i współpracy, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista
znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej, określonej w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
* dobra znajomość obsługi komputera
*otwartość na problemy innych, koncentracja i podzielność uwagi,
*doświadczenie w pozyskiwaniu ofert pracy,
znajomość lokalnego rynku pracy.

Zakres podstawowych zadań na stanowisku:
* stałe utrzymywanie i nawiązywanie nowych kontaktów z zakładami pracy zatrudniającymi lub chcącymi zatrudniać pracowników,
* pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach pracy,
* kontrolowanie stopnia wykorzystania miejsc pracy,
* badanie potrzeb pracodawców pod katem wymagań kwalifikacyjnych pracowników,
* udzielanie informacji o osobach poszukujących pracy, ich kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym,
* negocjowanie z podmiotami zatrudniającymi, warunków pracy dla przyszłych pracowników i udzielanie podmiotom zatrudniającym pomocy przy ustalaniu tych warunków,
* dystrybucja wolnych miejsc pracy wśród osób zainteresowanych podjęciem pracy,
* dobór kandydatów na konkretne miejsce pracy zgodnie z ich kwalifikacjami, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym oraz wymaganiami i sugestiami podmiotu zatrudniającego,
* staranne prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonego doradztwa,
* stała współpraca z doradcą zawodowym i pozostałymi pracownikami CIS w Żorach.

Szczegóły naboru:
http://zcop.zory.bip.net.pl/?c=2319
0

COP, Oferty pracy

Warunki formalne, sprawdzane we wstępnej kwalifikacji:

* posiadanie wykształcenia wyższego,
* posiadanie minimum rocznego stażu pracy,

Dodatkowym atutem będzie:
* doświadczeniu w pisania i redagowaniu tekstów informacyjno-promocyjnych,
* doświadczenie w prowadzeniu portali internetowych oraz portali społecznościowych o dużym zasięgu,
* umiejętność redagowania stron internetowych,
* doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych,
* doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalnych, konferencji oraz imprez plenerowych,
* doświadczenie w rozliczaniu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
* znajomość języka angielskiego,
* doświadczenie w tworzeniu materiałów graficznych z wykorzystaniem oprogramowania,
* doświadczenie w pracy w środowisku wordpress,


Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, bądź testu i rozmowy kwalifikacyjnej, na podstawie których dokonywana jest ocena kandydatów, będą obowiązywały następujące zagadnienia:
* znajomość ustaw o: samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i pracownikach samorządowych oraz ustawy prawo prasowe,
* znajomość sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Żory,
* znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
* znajomość zagadnień z zakresu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
* znajomość nowych mediów oraz sposoby ich wykorzystania w pracy jednostki samorządu terytorialnego,
* dodatkowo sprawdzane będą: komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji, umiejętność pracy w zespole, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, odpowiedzialność, systematyczność, zaangażowanie, chęć podnoszenia kwalifikacji, kultura osobista.

Szczegóły naboru:
http://zcop.zory.bip.net.pl/?c=2323
0

COP, Oferty pracy

Dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
ogłasza nabór na zastępstwo na czas nieobecności na stanowisko
Inspektora Ochrony Danych.

 1. Nazwa i adres jednostki:
  Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych
  os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory

 2. Określenie stanowiska:
  – stanowisko urzędnicze: Inspektor ochrony danych;
  – zatrudnienie na 1/8 etatu na zastępstwo na czas nieobecności w systemie zadaniowego czasu pracy;
  – umowa na czas określony z możliwością przedłużenia współpracy;

 3. Wymagania niezbędne:
  – obywatelstwo polskie bądź obywatelstwo kraju Unii Europejskiej albo innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  – pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  – wykształcenie wyższe,
  – brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  – nieposzlakowana opinia,
  – dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych,
  – bardzo dobra znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) w zakresie inwentaryzacji oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217 ze zm.),
  – umiejętność obsługi komputera,
  – umiejętność pracy w zespole,
  – umiejętność pracy z klientem,
  – wysoka kultura osobista

 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  – Informowanie administratora/podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach na nich spoczywających na mocy przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  – Monitorowanie przestrzegania przez pracowników ŻCOP przepisów oraz regulacji wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych administratora/podmiotu przetwarzającego, w tym:
  a) wskazanie prawidłowego postępowania podczas wykonywania czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
  b) zbieranie informacji w celu identyfikacji procesów przetwarzania;
  c) analizowanie i sprawdzanie zgodności tego przetwarzania;
  d) informowanie, doradzanie i rekomendowanie określonych działań administratorowi/podmiotowi przetwarzającemu.
  – Podejmowanie działań zwiększających świadomość pracowników w zakresie ochrony danych osobowych;
  – Szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz przeprowadzanie powiązanych z tym audytów;
  – Pomoc w prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania;
  – Udzielanie konsultacji administratorowi/podmiotowi przetwarzającemu w sprawach związanych z ochroną danych, w tym przy przeprowadzeniu oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie wykonania, jeżeli występuje;
  – Współpraca z organem nadzorczym;
  – Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa
  w art. 36 RODO;
  – Wspieranie administratora/ podmiotu przetwarzającego w implementacji RODO,
  w tym zasad przetwarzania danych osobowych, praw osób, których dane dotyczą, ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych, rejestru czynności przetwarzania, wymogów bezpieczeństwa przetwarzania i zgłoszenia naruszeń;
  – Dostępność dla osób, których dane dotyczą, w celu umożliwienia im kontaktowania się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia;
  – Wypełnienie swoich zadań z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania;
  – Inne czynności na bieżąco zlecane przez przełożonego

6. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, bądź tekstu i rozmowy kwalifikacyjnej, będą następujące zagadnienia:
– znajomość RODO;
– znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego;
dodatkowo sprawdzane będą: umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, kultura osobista.

7. Warunki pracy na danym stanowisku:
– wymiar etatu: 1/8 etatu;
– miejsce wykonywania pracy: Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory
– praca w budynku oraz w terenie;
– praca przy komputerze;
– bezpieczne warunki pracy.

8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł 5,35%

9. Należy złożyć następujące dokumenty aplikacyjne:

– oryginał kwestionariusza osobowego (wzór zamieszczony w załączniku do ogłoszenia);
– list motywacyjny;
– CV;
– kopie dokumentów poświadczających staż pracy;
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
– kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz posiadanych uprawnieniach:
* o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
* o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
* o posiadanym obywatelstwie.
-kopia zaświadczenia o odbyciu służby przygotowawczej, jeżeli dotyczy,
– kopia orzeczenia o niepełnosprawności, jeżeli kandydat chce skorzystać z uprawnienia
w zatrudnieniu.
10. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru
na stanowisko Inspektora danych osobowych”
należy składać bezpośrednio w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach, os. Sikorskiego 52, pok. 204
lub pocztą, do dnia 31 .12.2019 r., do godziny 15.00 ( decyduje data wpływu do jednostki).

11. Oferty niekompletne, niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po terminie
nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

12. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy.

13. Dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru. W tym okresie będzie możliwość ich naboru, po wskazanym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

0

COP, Oferty pracy

Poszukujemy specjalisty do spraw kadr. 

Pilnie poszukujemy pracownika – specjalisty ds. kadr. Praca od zaraz, na umowę zlecenie. Umowa na czas powrotu pracownika. 

CV prosimy składać w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (os. Sikorskiego 52, POK lub w pok. 204) w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą stanowiska, na jakie składana jest aplikacja.

Informacje szczegółowe można uzyskać pod numerem telefonu: 
tel. 32 43 55 111 

0

Skip to content