Your address will show here +12 34 56 78
COP, ŻRDPP
 Szanowni Państwo
 
Już jutro !! 
 
26 lutego 2021 r. o godzinie 17.00 w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych (os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory)
odbędzie się zebranie upoważnionych delegatów , którzy dokonają wyboru członków do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.
 
W razie niemożności przybycia do siedziby ŻCOP upoważnieni delegaci organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej w skrócie zwanymi łącznie „organizacjami pozarządowymi”) będą mogli wziąć udział w zebraniu delegatów łącząc się z uczestnikami zebrania delegatów oraz prowadzącym je Przewodniczącym – za pomocą platformy zoom.us.
 
 
W razie problemów, prosimy o kontakt biuro@cop.zory.pl
0

COP, ŻRDPP

Drodzy przedstawiciele organizacji pozarządowych,

Przypominamy, iż w dniu 26 lutego 2021 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (os. Sikorskiego 52 ) w salach konferencyjnych ŻCOP odbędzie się zebranie delegatów, podczas którego zostaną wybrani członkowie Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

Uczestnicy – w liczbie dozwolonej obowiązującymi aktualnie przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – będą brali osobisty udział w zebraniu delegatów, w różnych pomieszczeniach ŻCOP komunikując się między sobą za pomocą platformy zoom.us.

W razie niemożności przybycia do siedziby ŻCOP upoważnieni delegaci organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (dalej w skrócie zwanymi łącznie „organizacjami pozarządowymi”) będą mogli wziąć udział w zebraniu  delegatów łącząc się z uczestnikami zebrania delegatów oraz prowadzącym je Przewodniczącym – za pomocą platformy zoom.us., przekazującej obraz oraz dźwięk.

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zwraca się z prośbą do wszystkich organizacji pozarządowych, aby z powodów porządkowych wcześniej składać oryginały upoważnień dla delegatów, jednak nie później niż do dnia 24.02.2021 roku do godziny 15:30 w celu usprawnienia weryfikacji osób biorących udział w Zebraniu Delegatów.

W przypadku, gdyby osoby składające podpis na upoważnieniu dla delegata nie były wpisane jako osoby reprezentujące dany podmiot w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w innym rejestrze lub ewidencji, prosimy o przedstawienie stosownych dokumentów upoważniających te osoby do reprezentowania danego podmiotu.

Zebranie Delegatów prowadzone będzie w czasie rzeczywistym. Każdy uczestnik zebrania ma obowiązek zasłaniania ust i nosa przez cały czas trwania zebrania. Ponadto, każdy uczestnik proszony jest o zabranie własnego długopisu oraz rękawiczek ochronnych na czas podpisywania listy obecności oraz głosowania.

 

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( zwanym dalej w” RODO”)  informujemy, że:                                                                                      

1.Administratorem danych osobowych  jest   Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą w Żorach (44-240), os. Sikorskiego 52.

Kontakt  tel.: 32 435 51 11 oraz 694 491 924

2.Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztę elektroniczną: iod@cop.zory.pl                                             

3.Dane osobowe przetwarzamy w  związku z powierzeniem wykonania  Zarządzenia  Prezydenta  Miasta  Żory or.00501522021 z dnia 5.02.2021 roku  w sprawie  przeprowadzenia  wyborów do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – na podstawie  art.6 ust.1 lit. e) RODO

4.Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom lub instytucjom  upoważnionym  z mocy prawa (np. organom ścigania), a także innym podmiotom , którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.

5.Dane osobowe będą  przetwarzane  przez  czas niezbędny do  zrealizowania celu przetwarzania- na podstawie instrukcji kancelaryjnej obowiązującej u administratora.     

6.W odniesieniu do  danych osobowych decyzje nie są  podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

7.Osoba, której dane dotyczą posiada:                                                                                                                                                    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ,                                                                                           na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania  danych osobowych,                                                                        na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,                                                                                                              w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,                                              prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,                                                                               na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.                                                                                       

 1. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w warszawie (00-193) ul. Stawki 2, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

9.Administrator danych nie zamierza  przekazywać  danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przeprowadzenia wyborów członków Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi uczestnictwo w wyborach.                                                                                                                11. Osoby biorące udział w zebraniu  delegatów w formule on- line zobowiązane są do zapoznania się z polityką prywatności  platformy  zoom dostępną na stronie
  https://zoom-video.pl/polityka-prywatnosci/ oraz udostępnioną  przez administratora w formie linku na BIP.
0

COP, Wydarzenia, ŻRDPP

Dnia 15 Lutego 2021 roku o godzinie 15:30 minął termin zgłaszania przez organizacje pozarządowe, rekomendacji kandydatów chcących uzupełnić skład Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

 

Zgłoszonych zostało 7 kandydatów, spośród których dnia 26 Lutego 2021 roku, podczas zebrania delegatów zostanie wybrana reprezentacja organizacji pozarządowych w Żorskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Informujemy iż lista kandydatów zgłoszonych przez organizację pozarządowe do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
 
0

COP, Wydarzenia, ŻRDPP
Wybory do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III Kadencji – przypomnienie ‼
 
Przypominamy, iż w dniu dzisiejszym tj.15 Lutego 2021 r. do godziny 15:30  można zgłosić rekomendację kandydatów do ŻRDPP III kadencji . Rekomendację należy złożyć w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (os.Sikorskiego 52)
 
26 lutego 2021 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (os.Sikorskiego 52 ) w sali 103 na I piętrze odbędzie się zebranie, podczas którego zostaną wybrani członkowie Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.
 
Prosimy o wcześniejsze składanie upoważnień delegatów, w celu usprawnienia weryfikacji osób biorących udział w zebraniu delegatów.
Osoby zainteresowane uczestnictwem online proszone są o zgłoszenie w formie pisemnej, chęci
uczestnictwa w Zebraniu Delegatów
nie później niż do dnia 24.02.2021 roku do godziny 15:30, przy czym o zachowaniu
terminu decyduje data wpływu do Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
 
Zapraszamy do zapoznania się z informacją wyborczą
 
0

COP, Wydarzenia, ŻRDPP

Przed nami wybory do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji .


 Do 15 lutego 2021 roku do godziny 15:30 organizacje mogą zgłaszać do Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (os.Sikorskiego 52) rekomendacje kandydatów do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Organ ten powstał, aby wzmocnić współpracę między miejskimi władzami a organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Żor. Głównym przedmiotem działań prowadzonych przez Radę jest opiniowanie projektów dokumentów dotyczących kluczowych dla organizacji zagadnień, m.in. sfery zadań publicznych, standardów ich zlecania, programów współpracy i strategii rozwoju Żor.
Żorska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana na mocy uchwały Rady Miasta Żory nr 102/IX/15 z 25 czerwca 2015 roku. W jej skład wchodzi 6 reprezentantów organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Żory oraz 2 przedstawicieli Rady Miasta Żory.


  26 lutego 2021 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (os.Sikorskiego 52 ) w sali 103 na I piętrze odbędzie się zebranie, podczas którego zostaną wybrani członkowie trzeciej kadencji Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Dopuszcza się przeprowadzenie ww. zebrania przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie go na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nim uczestniczące nie muszą przebywać w Budynku Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Aby zgłosić kandydata do ŻRDPP, należy wypełnić Kartę Zgłoszeniowa Kandydata. Reprezentant organizacji, który weźmie udział w Zebraniu Delegatów, powinien posiadać Upoważnienie.


  Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zwraca się z prośbą do wszystkich organizacji o wcześniejsze składanie upoważnień delegatów z powodów porządkowych aby usprawnić weryfikację osób biorących udział w zebraniu delegatów.


Zarządzenie Prezydenta w sprawie wyborów do ŻRDPP
http://cop.zory.pl/wp-content/uploads/2021/02/Zarządzenie-Prezydenta-w-sprawie-wyborów-Żorskiej-Rady-Działalności-Pożytku-Publicznego.pdf
 Karta zgłoszeniowa:
http://cop.zory.pl/wp-content/uploads/2021/02/Załącznik-nr-2-do-wyborów-ŻRDPP-Karta-Zgłoszeniowa.pdf
 Upoważnienie:
http://cop.zory.pl/wp-content/uploads/2021/02/Załącznik-nr-1-do-wyborów-ŻRDPP-Upoważnienie-1.pdf
 Wypełnione dokumenty należy złożyć w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych na os. Sikorskiego 52 do 15 lutego 2021 roku do godziny 15:30 przy czym o zachowaniu terminu decyduje wpłynięcie karty zgłoszenia kandydata w tym terminie do Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, os.Sikorskiego 52
Dokumenty prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekomendacja do ŻRPP”

0

COP, ŻRDPP

Ruszyła NOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO!

10 grudnia 2020 rozpoczęła działalność nowa Żorska Rada Działalności Pożytku Publicznego!

Za nami wybory do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Od 10 grudnia Rada działa w nowym składzie. W jej skład wchodzi 11 osób – przedstawicieli Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta Żory i przedstawicieli żorskich organizacji pozarządowych. W tej kadencji mamy wiele zmian personalnych – mamy nadzieję, że będą to zmiany na lepsze!

Czym jest Żorska Rada Działalności Pożytku Publicznego?

Rada ta powstał w 2015 roku, aby wzmocnić współpracę między miejskimi władzami
a organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Żor. Głównym przedmiotem działań prowadzonych przez Radę jest opiniowanie projektów dokumentów dotyczących kluczowych dla organizacji zagadnień, m.in. sfery zadań publicznych, standardów ich zlecania, programów współpracy i strategii rozwoju Żor. Nowy skład Rady otwiera się na nowe możliwości.

„Chcemy, aby Żorska Rada Działalności Pożytku Publicznego wyszła z cienia. Mamy świetny skład –  radę tworzą w większości działacze III sektora i mogę śmiało powiedzieć, że są to znani w mieście społecznicy oraz specjaliści ds. NGO., radni  miejscy i pracownicy miasta, którzy na co dzień, współpracują i znają realia działalności organizacji pozarządowych w naszym mieście od podszewki. Uważam, ta rada będzie miała wiele dobrych pomysłów i wierzę, że uda nam się je wspólnie zrealizować. Obecnie trwają prowadzone przez  ŻCOP przy współpracy organizacji prace nad stworzeniem Strategii rozwoju III sektora dla miasta Żory na najbliższe lata, a to tylko początek”

– mówi Adam Grześkiewicz, dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

 

Kim są członkowie Rady?

W skład Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzi 11 członków. Dwoje z nich to przedstawiciele Rady Miasta Żory: Kazimierz Dajka – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Żory, Członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żory oraz Piotr Huzarewicz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Żory, Członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miasta Żory. Troje z nich to przedstawiciele Prezydenta Miasta Żory. Na trzecią kadencję zostali wytypowani – Adam Grześkiewicz – dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, Adrian Lubszczyk – kierownik Biura Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory oraz Beata Gojny – kierowniczka Biura Rady Miasta Żory. Pozostałych sześciu członków Rady to przedstawiciele rekomendowani przez organizacje pozarządowe naszego miasta. Z ramienia organizacji w skład Rady weszli (w kolejności alfabetycznej: Mateusz Buksa – Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Eventyr, Ewa Kałus – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Żorach, Mateusz Mleczko – Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy Gepardy Żory, Mirosław Orłowski – Ochotnicza Straż Pożarna w Żorach, Anna Ujma – Klub HRMax Żory oraz Anita Wawoczny – Stowarzyszenie Wspólna Pasja.

Jak działa Żorska Rada Działalności Pożytku Publicznego? 

Działalność Rady reguluje uchwała Rady Miasta Żory, a sam organ został powołany na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Głównym zadaniem Rady jest opiniowanie dokumentów strategicznych oraz uchwał dotyczących NGO, jednak to nie jedyna możliwość. Mamy nadzieję, że już niedługo poznamy więcej szczegółów odnośnie planów członków Rady na jej działalność w kolejnej kadencji! 

 

0

COP, ŻRDPP
Zawiadamiam, iż zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Żory I Posiedzenie Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji odbędzie się 10 grudnia 2020 roku (czwartek) o godz. 18:00 w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych na osiedlu Sikorskiego 52 w sali nr 103.

Proponowany porządek obrad – Porządek obrad Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego


0

COP, Wydarzenia, ŻRDPP

9 listopada 2020 roku odbyło się ostatnie posiedzenie Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. Rada zaopiniowała Program współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 oraz dokonała podsumowania swojej pracy.

W latach 2017-2020 w skład Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego weszło 11 osób, w tym 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 2 przedstawicieli Rady Miasta oraz 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Żory. Przewodniczącym Rady został pan Jacek Arasim, którego w trakcie kadencji zastąpił pan Adam Grześkiewicz. Wiceprzewodniczącym Rady był pan Leszek Hoderny. W skład Rady weszli: Barbara Chudek, Beata Gojny, Jolant Hrycak, Piotr Huzarewicz, Ewa Kałus, Jolanta Osubniak, Mirosław Orłowski oraz Anna Ujma.

Rada działalności pożytku publicznego jest organem doradczym, którego główną rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów przyjmowanych przez Radę Miasta Żory. Zakres działania Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zdecydowanie wykracza poza samo opiniowanie dokumentów. W czasie kadencji członkowie Rady odbywali wizyty studyjne, brali udział w kapitule konkursu „Wolontariusz Roku” oraz wnioskowali o wiele zmian, dzięki którym udało się usprawnić funkcjonowanie trzeciego sektora w Żorach. Główną korzyścią dla całej społeczności NGO w Żorach jest wprowadzenie generatora wniosków Witkac, dzięki któremu wnioskowanie o dotacje stało się dużo prostsze i wygodniejsze. Rada współpracuje również ze Śląską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Kadencja Rady trwa trzy lata.

Żorska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana w 2015 roku przez Prezydenta Miasta Żory, na wniosek organizacji pozarządowych działających na terenie naszego miasta. Do zadań Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy także:

 • opiniowanie projektów strategii miasta,
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego, w tym programów współpracy,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami, a administracją publiczną,
 • wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych, w tym zlecania ich organizacjom.

Już pod koniec listopada poznamy nowy skład Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

0

COP, Wydarzenia, ŻRDPP
Przed nami wybory do III kadencji Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Do 10 listopada organizacje mogą zgłaszać rekomendacje kandydatów do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Organ ten powstał, aby wzmocnić współpracę między miejskimi władzami a organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Żor. Głównym przedmiotem działań prowadzonych przez Radę jest opiniowanie projektów dokumentów dotyczących kluczowych dla organizacji zagadnień, m.in. sfery zadań publicznych, standardów ich zlecania, programów współpracy i strategii rozwoju Żor.

Żorska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana na mocy uchwały Rady Miasta Żory nr 102/IX/15 z 25 czerwca 2015 roku. W jej skład wchodzi 6 reprezentantów organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Żory oraz 2 przedstawicieli Rady Miasta Żory.

20 listopada odbędzie się zebranie, podczas którego zostaną wybrani członkowie trzeciej kadencji Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Aby zgłosić kandydata do ŻRDPP, należy wypełnić Kartę Zgłoszeniowa Kandydata. Reprezentant organizacji, który weźmie udział w Zebraniu Delegatów, powinien posiadać Upoważnienie.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych na os. Sikorskiego 52 do 10 listopada.

Dokumenty prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekomendacja do ŻRPP”
0

COP, Stowarzyszenia, Wydarzenia, ŻRDPP
Szanowni Państwo! 
 
Zapraszamy do udziału w tworzeniu Strategii Rozwoju NGO w Żorach! 
W ramach warsztatów odbędą się 3 spotkania, podczas których będziemy wspólnie pracować nad wizją i strategią rozwoju trzeciego sektora na terenie Gminy Miejskiej Żory. Dodatkową korzyścią dla wszystkich organizacji będzie wypracowanie dokumentu strategicznego, który będzie mógł zostać wykorzystany przez organizacje np. podczas aplikowania o środki publiczne. 
 
Pierwsze spotkanie odbędzie się 7 listopada w godzinach 10:00 – 14:00 w trybie online na platformie ZOOM. Przeniesienie warsztatów do sieci jest podyktowane Państwa bezpieczeństwem oraz aktualnymi wytycznymi odnośnie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Aplikację niezbędną do zalogowania się na warsztaty znajdą Państwo pod adresem: https://zoom.us/ 
 
Adresatami warsztatów są w szczególności: 
– przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów ekonomii społecznej, 
– liderzy rozwoju społecznego Miasta,
– reprezentanci różnych sektorów angażujących się w rozwój społeczny miasta, współpracujących (aktualnie lub
potencjalnie) z organizacjami pozarządowymi lub ŻCOP [biznes, edukacja, kultura itd.],

 
Podczas pierwszego warsztatu będziemy tworzyć diagnozę oraz analizować bieżącą sytuację NGO w Żorach. Zaplanowany przebieg spotkania: 
 
 Strategia rozwoju NGO – założenia.
 Miejskie uwarunkowania rozwoju sektora obywatelskiego w Żorach:
 potencjał sektora obywatelskiego,
 cele rozwoju Miasta w kontekście aktywności sektora obywatelskiego,
 procesy determinujące pozycję i przyszłość sektora obywatelskiego w Mieście.
 Potencjały rozwojowe NGO:
 wyróżniające kompetencje / kluczowe deficyty,
 doświadczenia / zamierzenia,
 ŻCOP w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych.
 Identyfikacja odbiorców usług NGO oraz ich potrzeb:
 ocena aktualnej oferty NGO,
 mapa potrzeb sektora obywatelskiego.
 
Aby wziąć udział w warsztatach należy niezwłocznie wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest TUTAJ
Warsztaty poprowadzą Krzysztof Wrana oraz Mariusz Raczek. Poniżej mogą Państwo zapoznać się z kim będziemy pracować: 
 
dr Krzysztof Wrana
doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – Specjalizacja rozwój lokalny i regionalny, zarządzanie strategiczne, rewitalizacja. Specjalista w zakresie zarządzania strategicznego, rozwoju lokalnego i regionalnego, rozwoju nowej gospodarki. Autor, współautor i konsultant licznych dokumentów strategicznych, regionalnych i lokalnych. Uczestnik projektów badawczych, z zakresu planowania rozwoju. Członek Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych KPZK PAN. Ekspert w Instytucie Ochrony Środowiska Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Kreatywny Śląsk. Autor licznych publikacji naukowych. Członek lokalnych i regionalnych gremiów przyznających nagrody i wyróżnienia dla przedsiębiorców.
 
dr Mariusz Raczek
kierownik Referatu Regionalnego Centrum Analiz i Planowania Strategicznego śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.
 
 
Zwracamy się również z gorącą prośbą o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam na zebranie niezbędnych danych odnośnie aktualnej sytuacji NGO w mieście: https://www.interankiety.pl/i/wN2Rgw4N
 
Do usłyszenia na platformie ZOOM! 
0

Skip to content