Your address will show here +12 34 56 78
CIS, COP, Kolej na zmianę!

Jedyny taki poniedziałek w roku, kiedy magia jest na wyciągnięcie ręki…

Magiczny Poniedziałek to spotkanie dla Pań, które przebyły leczenie onkologiczne. Kobiety zmagające się z chorobą mogły przez jeden dzień poczuć się jak w bajce – wyjątkowe, zadbane i piękne. Tegoroczna edycja odbyła się 24 lutego w Atelier Fryzjerskim K&D.

Spotkanie to ma bardzo intymny charakter. To bardzo trudne dla Pań, aby zaakceptować zmiany, jakie podczas choroby zachodzą w ich ciele. Włosy się przerzedzają, atrakcyjność i fizyczność schodzą na dalszy plan. Magiczny Poniedziałek ma pomóc im odzyskać piękno zewnętrzne, dzięki czemu odzyskują wiarę w siebie i w realną możliwość odzyskania pełni sił witalnych. Inicjatorką tego wydarzenia jest pani Patrycja Opolka. Młoda, energiczna dziewczyna, która sama wygrała walkę z rakiem.

Na co dzień nie myśli się o tym, że choroba, oprócz oczywistych zniszczeń jeśli chodzi o zdrowie i samopoczucie ma również realny wpływ na wykluczenie społeczne. Spotykając kogoś leczącego się onkologicznie nie potrafimy się zachować, peszymy się, a w końcu zaczynamy unikać chorych. W ten sposób pacjenci są stygmatyzowani społecznie. Leczenie jest bardzo drogie, więc powoduje duże straty finansowe oraz długotrwałe, często wiąrze się również z utratą pracy.

Dzięki uprzejmości Atelier Fryzjerskiego K&D oraz zaangażowaniu Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych udało się zrealizować kolejną edycję Magicznego Poniedziałku na naprawdę wysokim poziomie. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób, które będą miały szansę uzyskać wsparcie psychologiczne oraz pomoc w powrocie na rynek pracy.

Na potrzeby organizacji wydarzenia zakupiono materiały marketingowe niezbędne do promocji, dekoracje, kwiaty oraz drobne upominki dla uczestniczek spotkania.

Spotkanie było współfinansowane w ramach projektu Kolej na Zmianę! Kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych, finansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

0

CIS, COP

Reintegracja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i w innej trudnej sytuacji życiowej na terenie Gminy Miejskiej Żory. 

Gmina Miejska Żory – Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych realizuje projekt „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” finansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie oraz usługi aktywnej reintegracji zawodowej dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

Uczestnikiem programu może zostać osoba długotrwale bezrobotna, z niepełnosprawnością, dotknięta problelem bezdomności mieszkająca na terenie Gminy Miejskiej Żory, która nie posiada prawa do żadnych zasiłków ani świadczeń. Oznacza to, że w sytuacji, która pozornie może wydawać się bez wyjścia można skorzystać z pomocy instytucjonalnej oferowanej przez Gminę.

W ramach programu Centrum Integracji Społecznej oferowane jest zatrudnienie socjalne na czas od sześciu do 18 miesięcy. Za pracę uczestnicy otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, mają także szansę otrzymywania premii motywacyjnej. Codziennie otrzymują również posiłek regeneracyjny, mają zapewnioną odzież roboczą oraz zapewnione badania wstępne przed rozpoczęciem uczestnictwa. Uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej jest pierwszym krokiem w powrocie na rynek pracy.

W Centrum Integracji Społecznej uczestnicy są podzieleni na pracownie, które są prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. W ramach CIS można skorzystać z pracowni: rękodzielniczo-krawieckiej, remonoto-budowlanej oraz porządkowo-ogrodniczej. Już niedługo uruchomiona zostanie także pracownia gastronomiczno-baristyczna. „Oprócz codziennych zajęć w ramach pracowni nasi uczestnicy mogą również korzystać ze wsparcia psychologa, pracownika socjalnego oraz doradcy zawodowego. Każdego dnia uczestnicy mogą liczyć na personel pracujący w Centrum. Są również kierowani na kursy i szkolenia zawodowe, które pomagają im podnosić kwalifikacje oraz wracać na rynek pracy” – mówi Michalina Silka, kierowniczka Centrum Integracji Społecznej w Żorach.

Aby zostać uczestnikiem Centrum należy otrzymać skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przejść rekrutację do projektu. Dzięki temu mamy pewność, że z pomocy korzystają te osoby, które rzeczywiście jej potrzebują. Centrum pracuje od poniedziałku do piątku.

Tylko w 2019 roku wsparciem objęto łącznie 65 osób w trudnej sytuacji życiowej, które rozpoczęły uczestnictwo w CIS.

Kontakt:

Centrum Integracji Społecznej

Osiedle Sikorskiego 52, 44-240 Żory

+48 533 110 921

cis@cop.zory.pl

0

CIS, COP
W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności realizowanym przez Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych nr 3/2020 informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług Asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) lub Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON)
w ramach projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” wybrana została oferta złożona przez panią Barbarę Moczała z ceną 32,00zł brutto za godzinę wyświadczonej usługi.
0

CIS, COP
Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/2020
 
w projekcie „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” o nr umowy UDA-RPSL.09.01.05-24-0535/18-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. 
 
W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności realizowanym przez Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług poradnictwa psychologicznego/ terapeutycznego w ramach projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” wybrana została oferta złożona przez panią Aleksandrę Balcerek z ceną 21,50 zł brutto za godzinę wyświadczonej usługi.


0

Bez kategorii, CIS, COP
Informacja o wybranym wykonawcy: Rozstrzygnięte


Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
1. Zakład Aktywności Zawodowej Z. P-U Wspólna Pasja, ul. Bażancia 40, 44-240 Żory, oferta została dostarczona osobiście dn. 30.01.2020 r., 11,54 brutto za jeden posiłek


Pełna lista podmiotów
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta:
1. Zakład Aktywności Zawodowej Z. P-U Wspólna Pasja, ul. Bażancia 40, 44-240 Żory
0

CIS, COP

Termin składania ofert:  07-02-2020Numer ogłoszenia: 1229960
Miejsce i sposób składania ofert:  Oferta powinna być złożona (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia: 07.02.2020 r. godzina 10.00 w formie pisemnej w siedzibie: Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach, os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na świadczenie usług Asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) lub Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) w ramach projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”– zapytanie ofertowe nr 3. Nie otwierać przed terminem 07.02.2020 r., godz. 10:00.”lub w formie elektronicznej na adres e-mail: cis@cop.zory.pl.Oferta przesłana mailowo ma być dodatkowo złożona w formie pisemnej/papierowej w wersji tożsamej do mailowej, najpóźniej do dnia 07.02.2020 r. do godz. 10:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę:  cis@cop.zory.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Izabela Hetmańska- Rudzka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 694 491 924

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług Asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) lub Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) w zależności od potrzeb uczestników/czek projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”, jednak w zakresie nie większym niż 143 godziny zegarowe w miesiącu przez cały okres realizacji projektu, tj. do dnia 31.08.2023r.

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług Asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) lub Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) w zależności od potrzeb uczestników/czek projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”. Celem ww. usług jest wspieranie niesamodzielnych uczestników projektu z niepełnosprawnością w zakresie wykonywania podstawowych czynności niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego, edukacyjnego zgodnie z ich potrzebami i możliwościami.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług Asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) lub Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) w zależności od potrzeb uczestników/czek projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”, jednak
w zakresie nie większym niż 143 godziny zegarowe w miesiącu przez cały okres realizacji projektu, tj. do dnia 31.08.2023r.

Szczegóły zamówienia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229960

0

CIS, COP

Termin składania ofert do dnia 05-02-2020

Numer ogłoszenia : 1229526Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia: 05.02.2020 r. godzina 10.00 w formie pisemnej w siedzibie: Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach, os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na świadczenie usług poradnictwa psychologicznego/ terapeutycznego dla uczestników projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” – zapytanie ofertowe nr 2. Nie otwierać przed terminem 05.02.2020 r., godz. 10:00.” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: cis@cop.zory.pl. Oferta przesłana mailowo ma być dodatkowo złożona w formie pisemnej/papierowej w wersji tożsamej do mailowej, najpóźniej do dnia 05.02.2020 r. do godz. 10:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
cis@cop.zory.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Izabela Hetmańska- Rudzka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
694 491 924

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
W związku z realizacją projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” o nr umowy UDA-RPSL.09.01.05-24-0535/18-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług poradnictwa terapeutycznego/ psychologicznego dla uczestników projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”. Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług poradnictwa w zakresie psychologicznym/ terapeutycznym w zależności od zdiagnozowanych potrzeb uczestników/czek projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”, jednak w zakresie nie większym niż 80 godzin zegarowych w miesiącu przez cały okres realizacji projektu, tj. do dnia 31.08.2023r. Doradztwo świadczone będzie na terenie m. Żory, w jednej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez Zamawiającego, jednak mieszczących się ramach czasowych od 8.00 do 15.00. Celem ww. usług jest wspieranie uczestników projektu zagrożonych marginalizacją w zakresie doskonalenia podstawowych kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym i ich reintegracja społeczna.

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług poradnictwa w zakresie psychologicznym/ terapeutycznym w zależności od zdiagnozowanych potrzeb uczestników/czek projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”, jednak w zakresie nie większym niż 80 godzin zegarowych w miesiącu przez cały okres realizacji projektu, tj. do dnia 31.08.2023r. Doradztwo świadczone będzie na terenie m. Żory, w jednej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez Zamawiającego, jednak mieszczących się ramach czasowych od 8.00 do 15.00. Celem ww. usług jest wspieranie uczestników projektu zagrożonych marginalizacją w zakresie doskonalenia podstawowych kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym i ich reintegracja społeczna.

Przedmiot zamówienia
1. Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług poradnictwa w zakresie psychologicznym/ terapeutycznym w zależności od zdiagnozowanych potrzeb uczestników/czek projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”, jednak w zakresie nie większym niż 80 godzin zegarowych w miesiącu przez cały okres realizacji projektu, tj. do dnia 31.08.2023r.
2. Doradztwo świadczone będzie na terenie m. Żory, w jednej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez Zamawiającego, jednak mieszczących się ramach czasowych od 8.00 do 15.00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji świadczenia usług w trakcie trwania umowy przy czym poinformuje Wykonawcę o tej zmianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Celem ww. usług jest wspieranie uczestników projektu zagrożonych marginalizacją w zakresie doskonalenia podstawowych kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym i ich reintegracja społeczna.
4. Zakres tematyczny poradnictwa psychologicznego/ terapeutycznego obejmuje minimalnie następujące zagadnienia:
 poradnictwo i wsparcie psychologiczne,
 porady i konsultacje związane z pracą i życiem zawodowym,
 podejmowaniem ważnych decyzji,
 konfliktami z osobami ze swojego otoczenia,
 przeżywaniem żałoby, choroby, śmierci lub straty oraz innymi kryzysami w życiu osobistym i zawodowym,
 usługi mediacyjne,
 zarządzanie konfliktami,
 polubowne rozwiązywanie konfliktów rodzinnych,
 wsparcie w mobbingu, negocjacje,
 kształcenie umiejętności pozwalające na pełnienie ról społecznych i osiągania pozycji społecznych,
 nauka planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem zwłaszcza przez możliwość osiągania własnych dochodów,
 nauka racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi,
 motywowanie do własnej aktywności zawodowej.
5. Do zadań Wykonawcy przez będzie należało:
 prowadzenie procesu doradztwa oraz dokumentowania realizacji usług zgodnie z wymogami Zamawiającego,
 tworzenie diagnoz psychologicznych i oceny potencjału zainteresowań, z wykorzystaniem narzędzi psychologicznych,
 utrzymywanie stałej wymiany informacji w sprawach istotnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji usług z pozostałymi pracownikami projektu,
 realizacja usług z poszanowaniem zasad etycznych,
 współpraca z doradcą zawodowym (uczestniczenie przy tworzeniu indywidualnych planów działania), psychiatrą/ terapeutą, pracownikiem socjalnym, instruktorami zawodu,
 tworzenie i prowadzenie warsztatów terapeutycznych.Szczegóły: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229526

0

CIS, COP

Termin składania ofert: do dnia 31-01-2020

Numer ogłoszenia: 1228669

Miejsce i sposób składania ofert: Oferta powinna być złożona (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia: 31.01.2020 r. godzina 10.00 w formie pisemnej w siedzibie: Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach, os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wyżywienie uczestników projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” – zapytanie ofertowe nr 1. Nie otwierać przed terminem 31.01.2020 r., godz. 10:00.” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: cis@cop.zory.pl.
Oferta przesłana mailowo ma być dodatkowo złożona w formie pisemnej/papierowej w wersji tożsamej do mailowej, najpóźniej do dnia 31.01.2020 r. do godz. 10:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: cis@cop.zory.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu ciepłego posiłku dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Żorach w miejscu ich zajęć w trakcie trwania projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”.
2. Przez ciepły posiłek należy rozumieć posiłek odpowiadający normom odżywczym w tzw. Punktach zbiorowego żywienia, który powinien być przygotowywany zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzany z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. Jako posiłek Zamawiający uznaje jedno danie zawierające około 1000 kalorii (może być w postaci zupy z wkładką lub drugiego dania).
3. Posiłki będą dostarczane do jednej lokalizacji na terenie miasta Żory, wskazanej przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
4. Posiłki będą dostarczane łącznie dla 40 osób przez maksymalnie 18 miesięcy (w dwóch turach po 20 osób każda) w terminie od 15.02.2020 – 31.08.2023. Zleceniodawca na początku każdego miesiąca przedstawi Wykonawcy planowaną liczbę wszystkich uczestników korzystających w danym miesiącu z posiłków, jednak zastrzega sobie możliwość zmiany tej liczby, o czym każdorazowo poinformuje Wykonawcę. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za liczbę osób, które w rzeczywistości odebrały posiłki.

Cel zamówienia:

W związku z realizacją projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” o nr umowy UDA-RPSL.09.01.05-24-0535/18-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza do złożenia oferty na wyżywienie uczestników projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”. Zamówienie ma na celu wyłonienie Wykonawcy, który świadczyć będzie powyższą usługę w czasie trwania projektu.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu ciepłego posiłku dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Żorach w miejscu ich zajęć w trakcie trwania projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”. Posiłki będą dostarczane łącznie dla 40 osób przez maksymalnie 18 miesięcy (w dwóch turach po 20 osób każda) w terminie od 15.02.2020 – 31.08.2023.

Szczegóły zapytania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228669

0