Your address will show here +12 34 56 78
CIS, COP, Wydarzenia
Autorką tekstu jest Anna Nowacka

W dniu 5 listopada 2020 Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprosiło dyrektorów i pracowników innych jednostek miejskich do udziału w nietypowym i ciekawym szkoleniu. Poprowadził je głuchoniewidomy trener – pan Krzysztof Wostal wraz z Anną Nawrot z Fundacji „Transgresja” z Katowic. Szkolenie było bezpłatne dla żorskich samorządowców, gdyż finanse na nie Fundacja Transgresja pozyskała z Narodowego Instytutu Wolności w ramach projektu #FIO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Udział wzięli pracownicy MOSiR Żory, MOK Żory, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Centrum Edukacji Regionalnej oraz Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Centrum Integracji Społecznej.
 
W czasie szkolenia, które z powodu reżimu sanitarnego odbyło się online, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zapisami ustaw dotyczących dostępności budynków i usług dla osób o specjalnych potrzebach oraz dostępności cyfrowej. Druga część szkolenia była poświęcona obsłudze klienta z niepełnosprawnością. 


Jak wyglądają szkolenia dla samorządów prowadzone przez Fundację Transgresja możecie zobaczyć na poniższym filmiku: 
 

O szczegółach = projektu dla samorządów możecie przeczytać na stronie internetowej Transgresji:   https://transgresja.org.pl/partycypacja-dostepna-nowe-przedsiewziecie-fundacji-transgresja/ 
 
Dziękujemy Fundacji Transgresja za zaproszenie do projektu „Partycypacja dostępna”, który sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków programu #FIO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
 
0

CIS, COP

Dzięki uprzejmości pani Janki z Herbaciarni w Żorach uczestnicy Centrum Integracji Społecznej mieli możliwość sprawdzenia od kuchni, jak wygląda praca w kawiarni. Możliwość odwiedzenia zakładów pracy to ważny element procesu reintegracji zawodowej. Dzięki pani Janinie – właścicielce zakładu oraz pani Iwonie Gowin – instruktorce pracowni baristyczno-gastronomicznej uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału warsztatach, które na pewno podniosą ich kompetencje zawodowe. Pracownia gastronomiczno-baristyczna jest prowadzona w ramach projektu 9.1.5. Centrum Integracji Społecznej w Żorach, który jest finansowany z środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny.

0

CIS, COP

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych – Centrum Integracji Społecznej
w Żorach rozpoczyna nabór uczestników do udziału w warsztatach „Trening Umiejętności Społecznych”.

 

To siedmiodniowy cykl warsztatów, których celem jest podniesienie kompetencji społecznych oraz kształtowanie kompetencji miękkich. Uczestnicy wezmą udział
aż w siedmiu dniach szkoleniowych. Warsztaty będą trwały 8 godzin lekcyjnych każdego dnia. Uczestnicy zostaną zaopatrzeni przez organizatora w niezbędne materiały. W ramach treningu zapewniony jest także catering oraz napoje.

Kompetencje społeczne są bardzo istotnym elementem aktywizacji zawodowej. Badania pokazują, że pracodawcy coraz częściej w procesie rekrutacji zwracają uwagę na kompetencje miękkie. Najogólniej kompetencje społeczne należałoby rozumieć jako złożone umiejętności warunkujące efektywność radzenia sobie
w sytuacjach społecznych określonego typu. Kompetencje społeczne usprawniają funkcjonowanie człowieka nie tylko w aspekcie zawodowym, ale także prywatnym. Warto podkreślić, że wysokie kompetencje psychospołeczne potrzebne są każdemu
i z pewnością mogą być kluczem do znalezienia pracy oraz poprawienia jakości życia.

Warsztaty kierowane są do osób mieszkających na terenie Gminy Miejskiej Żory, w szczególności:

  • osób z niepełnosprawnościami,
  • dotkniętych bezdomnością,
  • osób o niskich kwalifikacjach,
  • biernych zawodowo.

 

Zapisy na „Trening Umiejętności Społecznych” odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-15:00 pod numerem telefonu: +48 533 110 921 lub pod adresem e-mail: cis@cop.zory.pl.

Organizatorem „Treningu Umiejętności Społecznych”

Jest Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych

– Centrum Integracji Społecznej

Os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory

Trening jest realizowany w ramach projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” o nr umowy UDA-RPSL.09.01.05-24-0535/18-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

0

CIS, COP

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku zakończenia procedury naboru wybrana została oferta nr 9, złożona przez

Centrum Psychologii i Coachingu Relacji
Aleksandra Sobczyk,
42-606 Tarnowskie Góry, 
ul. Kolorowa 20/5.

Spełnia ona wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu. Łącznie Wykonawca uzyskał 100 pkt na 100 możliwych. 
Oferta została dostarczona osobiście dn. 29.06.2020r., cena 174,00zł brutto za godzinę warsztatów.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250722
0

CIS, COP

Organizacja i realizacja cyklu warsztatów z zakresu treningu umiejętności społecznych w ramach projektu

Termin składania ofert: do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia: 1250722

Miejsce i sposób składania ofert: Oferta powinna być złożona (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia: 30.06.2020 r. godzina 10.00 w formie pisemnej w siedzibie: Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach, os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Organizacja i realizacja cyklu warsztatów z zakresu treningu umiejętności społecznych
w ramach projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” – zapytanie ofertowe nr 4. Nie otwierać przed terminem 30.06.2020 r., godz. 10:00.”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: cis@cop.zory.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Michalina Silka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 533 110 921

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i kompleksowe przeprowadzenie cyklu warsztatów
z zakresu treningu umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” realizowanego w ramach RPO Województwa Śląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szacowana liczba uczestników szkolenia (każdorazowo): 5 grup po 8-12 osób każda. Grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące miasto Żory.
2. Ilość spotkań warsztatowych: łącznie 35 spotkań (5 cykli warsztatowych po 7 szkoleń)
3. Czas realizacji zamówienia: 01.08.2020 r. – 31.08.2023 r.

Szczegółowy zakres zapytania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250722 

0

CIS, COP
Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr Nr  PSIIIa.862.2.14.2020 z dnia 8 maja 2020 r. r. Centrum Integracji Społecznej w Żorach zawiesza swoją działalność w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej uczestników od dnia 11.05.2020 do dnia 24.05.2020
0

Font Resize
Kontrast