Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego

Projekt zakłada świadczenie usług informacyjnych w zakresie ekonomii społecznej, a także animowanie, inkubowanie i wspieranie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych. W ramach projektu organizowane będą szkolenia, doradztwo i usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych. Projekt zakłada również wsparcie finansowe dla tworzących się miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz promocję ekonomii społecznej – tak w dużym uproszczeniu wygląda oferta OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
COP

Powstanie kolejne przedsiębiorstwo społeczne !

26 sierpnia 2021

Wyniki oceny merytorycznej pomysłu na przedsiębiorstwo społeczne w OWESZa nami kolejne posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej OWES w siedzibie w Żorach. Wp...

COP

Dotacja dla przedsiębiorstwa społecznego !

18 czerwca 2021

Za nami pierwsze posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej OWES w Żorach. Ocenę pozytywną i dofinansowanie w pełnej wnioskowanej wysokości uzyskała Fundacja P...

COP

Załóż Przedsiębiorstwo Społeczne !

9 czerwca 2021

Myślisz o własnym biznesie ? Cenisz firmy o społecznym zacięciu ?  Załóż przedsiębiorstwo społeczne i skorzystaj z dotacji OWES na tworzenie nowy...

COP

Wizyta studyjna !

31 maja 2021

 Serdecznie zapraszamy do udziału osoby/grupy nieformalne/podmioty ekonomii społecznej chcące założyć przedsiębiorstwo społeczne do udziału w wiz...

COP

Escuela, czyli nowe przedsiębiorstwo społeczne!

21 grudnia 2020

Escuela, czyli nowe przedsiębiorstwo społeczne!Pierwszy pomysł na przedsiębiorstwo społeczne uzyskał pozytywną ocenę w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomi...

Od 1 lipca 2020 prowadzimy nabór zainteresowanych dotacjami na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Zdobyć można nawet 24 000 zł na utworzenie jednego miejsca pracy i do 300 000 zł na jedno przedsiębiorstwo społeczne. Uzyskać można także wsparcie pomostowe przez pierwszy rok działalności do 1800 zł/m-c na każde stworzone miejsce pracy. Dotacje będą udzielane do wyczerpania środków!

Kto może uzyskać dotację?

Przedsiębiorstwo społeczne to podmiot, który oprócz wypracowywania zysku, wyznacza sobie cele społeczne, na które przeznaczane są wypracowane nadwyżki. Może to być np. fundacja, spółka z o.o. non-profit czy spółdzielnia socjalna.
KTO MOŻE KORZYSTAĆ

Mieszkańcy oraz podmioty z terenu Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego.

Zobacz
MIEJSCA PRACY

Mogą być tworzone m.in. dla osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych.

Zobacz
WSPARCIE

Szkolenia wspierające oraz pomoc doradców w tworzeniu biznesplanu.

Zobacz
DORADZTWO

Doradztwo kluczowe, biznesowe, księgowe, prawne oraz osobowe.

Zobacz

Ogłoszenie o naborze

Nabór ma charakter ciągły, tj. został ogłoszony w dniu 01.07.2020 r. i będzie prowadzony do odwołania lub do wyczerpania puli przeznaczonej na dotacje związane z tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco, tj. złożone w miesiącu bieżącym zostaną rozpatrzone
w kolejnym miesiącu (np. złożone do końca stycznia zostaną rozpatrzone w lutym).
Pobierz ogłoszenie o naborze

Regulamin OWES Obszaru Rybnickiego

Regulamin Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.
Pobierz ogłoszenie o naborze

Karta spotkania rekrutacyjnego

Biznesplany przedsiębiorstw społecznych będą oceniane podczas spotkania z komisją rekrutacyjną. 
Pobierz kartę spotkania rekrutacyjnego

Regulamin świadczenia usług OWES Obszaru Rybnickiego

Usługi w ramach OWES są udzielane zgodnie z przyjętym regulaminem, według określonych standardów OWES.
Regulamin świadczenia usług

Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny to dokument niezbędny, który należy przedstawić komisji rekrutacyjnej oraz przesłać do konsultacji doradcy. 
Pobierz formularz rekrutacyjny

Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Przedstawione biznesplany oraz pomysły są oceniane według wytycznych OWES. 
Pobierz kartę oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Przedstawione biznesplany oraz pomysły są oceniane według wytycznych OWES.
Pobierz kartę oceny merytorycznej
Weź dotację! 
  • Wsparcie oraz dotacje udzielane są przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego (OWES). Chcesz wiedzieć czy możesz skorzystać ze wsparcia? Przyjdź na spotkanie z doradcą OWES

  • Honorata Potempa - +48 884 313 176

  • Zapoznaj się ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Znajdują się one po lewej stronie w rozwijanym menu. Przygotuj swoją fiszkę, stwórz biznesplan i realizuj swój pomysł z dotacją na miejsca pracy.

Dofinansowania

Pozyskaj dotację na założenie przedsiębiorstwa społecznego


VIEW MORE

Doradztwo

Bądź na bieżąco z regulacjami prawnymi oraz formami wsparcia podmiotów ekonomii społecznej


VIEW MORE

Punkt konsultacyjny


Umów się na rozmowę z doradcą kluczowym oraz biznesowym w ŻCOP! Pracujemy w dni robocze w godzinach 08:00-15:00.

Usługi Informacyjne

Udzielanie informacji dotyczących: tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, prowadzenia statutowej działalności odpłatnej oraz działalności gospodarczej, możliwych do pozyskania środków na działalność oraz zmieniających się przepisów.

Usługi animacyjne

Diagnozowanie potencjału i potrzeb środowiska lokalnego. Wsparcie animacyjne partnerstw lokalnych oraz tworzenia strategii rozwoju ekonomii społecznej. Poradnictwo i pomoc we włączaniu ekonomii społecznej w lokalne dokumenty strategiczne.

Wsparcie merytoryczne

Usługi inkubacji oraz wsparcie merytoryczne w zakresie tworzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych oraz podmiotów reintegracyjnych i podnoszących kompetencje (WTZ, ZAZ, KIS, CIS).

PES i Przedsiębiorstwa Społeczne
Szkolenia i doradztwo

Oferujemy wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz usługi: doradztwo w zakresie funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, doradztwo specjalistyczne, doradztwo biznesowe. Prowadzimy szkolenia, w tym zawodowe dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej. Dajemy wsparcie w ekonomizacji organizacji pozarządowych – m.in. poprzez pakiety rozwojowe (do 3 000 zł).

Przedsiębiorstwa Społeczne
Dotacje na tworzenie miejsc pracy

Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Dotacje na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tych przedsiębiorstwach (do 24 000 zł na miejsce pracy i wsparcie na pokrycie kosztów prowadzenia działalności dla każdej osoby w nowo powstałym przedsiębiorstwie społecznym przez pierwszy rok).

PES
Promocja ekonomii społecznej

Promocja ekonomii społecznej. Udzielamy marketingowego wsparcia oraz promujemy dobrze prosperujące podmioty ekonomii społecznej. Wspieramy marketingowo usługi i produkty podmiotów ekonomii społecznej. Organizujemy targi ekonomii społecznej.

CEL PROJEKTU
Celem projektu jest podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej, ukierunkowanego na wzrost zatrudnienia integracji zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez udzielanie kompleksowego i długofalowego wsparcia podmiotom działającym w sferze ekonomii społecznej oraz osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

KOSZTA USŁUG
Usługi świadczone w ramach OWES są bezpłatne. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

BUDŻET PROJEKTU
11 317 473,17 zł
3. Wkład funduszy europejskich:
11 066 179,51 zł

BENEFICJENCI
Projekt skierowany jest do:
  • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  • dla podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, WTZ, ZAZ itp.) i ich pracowników;
  • dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych;
  • dla partnerów społecznych i gospodarczych, w tym przedsiębiorców z terenu Subregionu Zachodniego.
Skip to content