Your address will show here +12 34 56 78
COP, Kolej na zmianę!, Oferty pracy
Poszukiwany / Poszukiwana! 
Poszukujemy do współpracy instruktora Nordic Walking
 
Wymagania:
Uprawnienia Instruktorskie Nordic Walking
Umiejętność pracy z grupą.
Umiejętność budowania zespołu.
Promowanie prozdrowotnych aktywności ruchowych.
Dyspozycyjność 6-8 godzin tygodniowo.

 Na CV czekamy do 10.03.2021(Środa) do godziny 13:00.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Szczegółowych informacji udziela Mateusz Mleczko.
+48 694 491 924
 032 43 55 111
 mateusz.mleczko@cop.zory.pl
 
Informacja RODO
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej ”RODO” – informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych reprezentowane przez Dyrektora,
z siedzibą w Żorach (44-240), os. Sikorskiego 52. Kontakt tel.: 32 435 51 11 oraz 694 491 924. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@cop.zory.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
– rozpoznania cen rynkowych i wyboru najkorzystniejszej oferty (w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
– oraz wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty upoważnione przez Administratora danych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana oraz zgodnie
z terminami określonymi w obowiązującym w rzeczowym wykazie akt, określonym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty, a odmowa podania danych uniemożliwi udział w postępowaniu.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie
do art. 22 RODO.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

* * *
Zajęcia sportowe są finansowane z środków projektu 9.1.2. Kolej na zmianę! Kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych, finansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
0

COP, Konkursy

Miasto Żory zachęca do składnia ofert w ramach otwartych konkursów ! 

Konkurs 11/2021
Zakres konkursu obejmuje zadania z obszaru działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
http://bip.zory.pl/?c=21812


Konkurs 12/2021
Zakres konkursu obejmuje zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.
http://bip.zory.pl/?c=21813

Zachęcamy do udziału w konkursach i składania ofert 

0

COP, Konkursy
Miasto Żory ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
 
🟢 Konkurs 8/2021
Na realizację zadań publicznych miasta w zakresie edukacji, oświaty i wychowania. Więcej informacji ⬇
🔵Konkurs 9/2021
Na realizację zadań publicznych miasta w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. Więcej informacji ⬇
🟠Konkurs 10/2021
na realizację zadań publicznych miasta w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Więcej informacji ⬇
0

COP, ŻRDPP
 Szanowni Państwo
 
Już jutro !! 
 
26 lutego 2021 r. o godzinie 17.00 w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych (os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory)
odbędzie się zebranie upoważnionych delegatów , którzy dokonają wyboru członków do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.
 
W razie niemożności przybycia do siedziby ŻCOP upoważnieni delegaci organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej w skrócie zwanymi łącznie „organizacjami pozarządowymi”) będą mogli wziąć udział w zebraniu delegatów łącząc się z uczestnikami zebrania delegatów oraz prowadzącym je Przewodniczącym – za pomocą platformy zoom.us.
 
 
W razie problemów, prosimy o kontakt biuro@cop.zory.pl
0

COP, ŻRDPP

Drodzy przedstawiciele organizacji pozarządowych,

Przypominamy, iż w dniu 26 lutego 2021 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (os. Sikorskiego 52 ) w salach konferencyjnych ŻCOP odbędzie się zebranie delegatów, podczas którego zostaną wybrani członkowie Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

Uczestnicy – w liczbie dozwolonej obowiązującymi aktualnie przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – będą brali osobisty udział w zebraniu delegatów, w różnych pomieszczeniach ŻCOP komunikując się między sobą za pomocą platformy zoom.us.

W razie niemożności przybycia do siedziby ŻCOP upoważnieni delegaci organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (dalej w skrócie zwanymi łącznie „organizacjami pozarządowymi”) będą mogli wziąć udział w zebraniu  delegatów łącząc się z uczestnikami zebrania delegatów oraz prowadzącym je Przewodniczącym – za pomocą platformy zoom.us., przekazującej obraz oraz dźwięk.

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zwraca się z prośbą do wszystkich organizacji pozarządowych, aby z powodów porządkowych wcześniej składać oryginały upoważnień dla delegatów, jednak nie później niż do dnia 24.02.2021 roku do godziny 15:30 w celu usprawnienia weryfikacji osób biorących udział w Zebraniu Delegatów.

W przypadku, gdyby osoby składające podpis na upoważnieniu dla delegata nie były wpisane jako osoby reprezentujące dany podmiot w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w innym rejestrze lub ewidencji, prosimy o przedstawienie stosownych dokumentów upoważniających te osoby do reprezentowania danego podmiotu.

Zebranie Delegatów prowadzone będzie w czasie rzeczywistym. Każdy uczestnik zebrania ma obowiązek zasłaniania ust i nosa przez cały czas trwania zebrania. Ponadto, każdy uczestnik proszony jest o zabranie własnego długopisu oraz rękawiczek ochronnych na czas podpisywania listy obecności oraz głosowania.

 

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( zwanym dalej w” RODO”)  informujemy, że:                                                                                      

1.Administratorem danych osobowych  jest   Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą w Żorach (44-240), os. Sikorskiego 52.

Kontakt  tel.: 32 435 51 11 oraz 694 491 924

2.Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztę elektroniczną: iod@cop.zory.pl                                             

3.Dane osobowe przetwarzamy w  związku z powierzeniem wykonania  Zarządzenia  Prezydenta  Miasta  Żory or.00501522021 z dnia 5.02.2021 roku  w sprawie  przeprowadzenia  wyborów do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – na podstawie  art.6 ust.1 lit. e) RODO

4.Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom lub instytucjom  upoważnionym  z mocy prawa (np. organom ścigania), a także innym podmiotom , którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.

5.Dane osobowe będą  przetwarzane  przez  czas niezbędny do  zrealizowania celu przetwarzania- na podstawie instrukcji kancelaryjnej obowiązującej u administratora.     

6.W odniesieniu do  danych osobowych decyzje nie są  podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

7.Osoba, której dane dotyczą posiada:                                                                                                                                                    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ,                                                                                           na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania  danych osobowych,                                                                        na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,                                                                                                              w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,                                              prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,                                                                               na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.                                                                                       

  1. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w warszawie (00-193) ul. Stawki 2, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

9.Administrator danych nie zamierza  przekazywać  danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przeprowadzenia wyborów członków Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
    Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi uczestnictwo w wyborach.                                                                                                                11. Osoby biorące udział w zebraniu  delegatów w formule on- line zobowiązane są do zapoznania się z polityką prywatności  platformy  zoom dostępną na stronie
    https://zoom-video.pl/polityka-prywatnosci/ oraz udostępnioną  przez administratora w formie linku na BIP.
0

COP, Wydarzenia, ŻRDPP

Dnia 15 Lutego 2021 roku o godzinie 15:30 minął termin zgłaszania przez organizacje pozarządowe, rekomendacji kandydatów chcących uzupełnić skład Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

 

Zgłoszonych zostało 7 kandydatów, spośród których dnia 26 Lutego 2021 roku, podczas zebrania delegatów zostanie wybrana reprezentacja organizacji pozarządowych w Żorskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Informujemy iż lista kandydatów zgłoszonych przez organizację pozarządowe do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
 
0

COP, Wydarzenia, ŻRDPP
Wybory do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III Kadencji – przypomnienie ‼
 
Przypominamy, iż w dniu dzisiejszym tj.15 Lutego 2021 r. do godziny 15:30  można zgłosić rekomendację kandydatów do ŻRDPP III kadencji . Rekomendację należy złożyć w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (os.Sikorskiego 52)
 
26 lutego 2021 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (os.Sikorskiego 52 ) w sali 103 na I piętrze odbędzie się zebranie, podczas którego zostaną wybrani członkowie Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.
 
Prosimy o wcześniejsze składanie upoważnień delegatów, w celu usprawnienia weryfikacji osób biorących udział w zebraniu delegatów.
Osoby zainteresowane uczestnictwem online proszone są o zgłoszenie w formie pisemnej, chęci
uczestnictwa w Zebraniu Delegatów
nie później niż do dnia 24.02.2021 roku do godziny 15:30, przy czym o zachowaniu
terminu decyduje data wpływu do Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
 
Zapraszamy do zapoznania się z informacją wyborczą
 
0

COP
📣Zoom dla organizacji pozarządowych 
 
Chcesz przeprowadzić zebranie stowarzyszenia, fundacji bądź klubu ? Ale niestety aktualnie panujące obostrzenia na to nie zezwalają .
Korzystacie z różnych platform opierających się na darmowych wersjach próbnych, gdzie po upływie limitu czasowego wyrzuca was ze spotkania lub dalsza kontynuacja wiąże się z kupnem licencji .

 Zachęcamy do kontaktu w celu organizacji spotkania dla organizacji pozarządowych w ramach współpracy na platformie zoom w pełnej wersji .
 
 W najbliższym czasie planujemy również szkolenie z obsługi platformy zoom dla stowarzyszeń, o czym poinformujemy w osobnym poście.
 
📞 32 435 51 11
📩 biuro@cop.zory.pl
0

COP, Wydarzenia, ŻRDPP

Przed nami wybory do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji .


 Do 15 lutego 2021 roku do godziny 15:30 organizacje mogą zgłaszać do Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (os.Sikorskiego 52) rekomendacje kandydatów do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Organ ten powstał, aby wzmocnić współpracę między miejskimi władzami a organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Żor. Głównym przedmiotem działań prowadzonych przez Radę jest opiniowanie projektów dokumentów dotyczących kluczowych dla organizacji zagadnień, m.in. sfery zadań publicznych, standardów ich zlecania, programów współpracy i strategii rozwoju Żor.
Żorska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana na mocy uchwały Rady Miasta Żory nr 102/IX/15 z 25 czerwca 2015 roku. W jej skład wchodzi 6 reprezentantów organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Żory oraz 2 przedstawicieli Rady Miasta Żory.


  26 lutego 2021 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (os.Sikorskiego 52 ) w sali 103 na I piętrze odbędzie się zebranie, podczas którego zostaną wybrani członkowie trzeciej kadencji Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Dopuszcza się przeprowadzenie ww. zebrania przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie go na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nim uczestniczące nie muszą przebywać w Budynku Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Aby zgłosić kandydata do ŻRDPP, należy wypełnić Kartę Zgłoszeniowa Kandydata. Reprezentant organizacji, który weźmie udział w Zebraniu Delegatów, powinien posiadać Upoważnienie.


  Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zwraca się z prośbą do wszystkich organizacji o wcześniejsze składanie upoważnień delegatów z powodów porządkowych aby usprawnić weryfikację osób biorących udział w zebraniu delegatów.


Zarządzenie Prezydenta w sprawie wyborów do ŻRDPP
http://cop.zory.pl/wp-content/uploads/2021/02/Zarządzenie-Prezydenta-w-sprawie-wyborów-Żorskiej-Rady-Działalności-Pożytku-Publicznego.pdf
 Karta zgłoszeniowa:
http://cop.zory.pl/wp-content/uploads/2021/02/Załącznik-nr-2-do-wyborów-ŻRDPP-Karta-Zgłoszeniowa.pdf
 Upoważnienie:
http://cop.zory.pl/wp-content/uploads/2021/02/Załącznik-nr-1-do-wyborów-ŻRDPP-Upoważnienie-1.pdf
 Wypełnione dokumenty należy złożyć w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych na os. Sikorskiego 52 do 15 lutego 2021 roku do godziny 15:30 przy czym o zachowaniu terminu decyduje wpłynięcie karty zgłoszenia kandydata w tym terminie do Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, os.Sikorskiego 52
Dokumenty prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekomendacja do ŻRPP”

0

Skip to content