Your address will show here +12 34 56 78
COP, ŻRDPP
 Szanowni Państwo
 
Już jutro !! 
 
26 lutego 2021 r. o godzinie 17.00 w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych (os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory)
odbędzie się zebranie upoważnionych delegatów , którzy dokonają wyboru członków do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.
 
W razie niemożności przybycia do siedziby ŻCOP upoważnieni delegaci organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej w skrócie zwanymi łącznie „organizacjami pozarządowymi”) będą mogli wziąć udział w zebraniu delegatów łącząc się z uczestnikami zebrania delegatów oraz prowadzącym je Przewodniczącym – za pomocą platformy zoom.us.
 
 
W razie problemów, prosimy o kontakt biuro@cop.zory.pl
0

COP, ŻRDPP

Drodzy przedstawiciele organizacji pozarządowych,

Przypominamy, iż w dniu 26 lutego 2021 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (os. Sikorskiego 52 ) w salach konferencyjnych ŻCOP odbędzie się zebranie delegatów, podczas którego zostaną wybrani członkowie Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

Uczestnicy – w liczbie dozwolonej obowiązującymi aktualnie przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – będą brali osobisty udział w zebraniu delegatów, w różnych pomieszczeniach ŻCOP komunikując się między sobą za pomocą platformy zoom.us.

W razie niemożności przybycia do siedziby ŻCOP upoważnieni delegaci organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (dalej w skrócie zwanymi łącznie „organizacjami pozarządowymi”) będą mogli wziąć udział w zebraniu  delegatów łącząc się z uczestnikami zebrania delegatów oraz prowadzącym je Przewodniczącym – za pomocą platformy zoom.us., przekazującej obraz oraz dźwięk.

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zwraca się z prośbą do wszystkich organizacji pozarządowych, aby z powodów porządkowych wcześniej składać oryginały upoważnień dla delegatów, jednak nie później niż do dnia 24.02.2021 roku do godziny 15:30 w celu usprawnienia weryfikacji osób biorących udział w Zebraniu Delegatów.

W przypadku, gdyby osoby składające podpis na upoważnieniu dla delegata nie były wpisane jako osoby reprezentujące dany podmiot w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w innym rejestrze lub ewidencji, prosimy o przedstawienie stosownych dokumentów upoważniających te osoby do reprezentowania danego podmiotu.

Zebranie Delegatów prowadzone będzie w czasie rzeczywistym. Każdy uczestnik zebrania ma obowiązek zasłaniania ust i nosa przez cały czas trwania zebrania. Ponadto, każdy uczestnik proszony jest o zabranie własnego długopisu oraz rękawiczek ochronnych na czas podpisywania listy obecności oraz głosowania.

 

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( zwanym dalej w” RODO”)  informujemy, że:                                                                                      

1.Administratorem danych osobowych  jest   Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą w Żorach (44-240), os. Sikorskiego 52.

Kontakt  tel.: 32 435 51 11 oraz 694 491 924

2.Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztę elektroniczną: iod@cop.zory.pl                                             

3.Dane osobowe przetwarzamy w  związku z powierzeniem wykonania  Zarządzenia  Prezydenta  Miasta  Żory or.00501522021 z dnia 5.02.2021 roku  w sprawie  przeprowadzenia  wyborów do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – na podstawie  art.6 ust.1 lit. e) RODO

4.Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom lub instytucjom  upoważnionym  z mocy prawa (np. organom ścigania), a także innym podmiotom , którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.

5.Dane osobowe będą  przetwarzane  przez  czas niezbędny do  zrealizowania celu przetwarzania- na podstawie instrukcji kancelaryjnej obowiązującej u administratora.     

6.W odniesieniu do  danych osobowych decyzje nie są  podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

7.Osoba, której dane dotyczą posiada:                                                                                                                                                    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ,                                                                                           na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania  danych osobowych,                                                                        na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,                                                                                                              w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,                                              prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,                                                                               na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.                                                                                       

 1. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w warszawie (00-193) ul. Stawki 2, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

9.Administrator danych nie zamierza  przekazywać  danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przeprowadzenia wyborów członków Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi uczestnictwo w wyborach.                                                                                                                11. Osoby biorące udział w zebraniu  delegatów w formule on- line zobowiązane są do zapoznania się z polityką prywatności  platformy  zoom dostępną na stronie
  https://zoom-video.pl/polityka-prywatnosci/ oraz udostępnioną  przez administratora w formie linku na BIP.
0

COP, Wydarzenia, ŻRDPP

Dnia 15 Lutego 2021 roku o godzinie 15:30 minął termin zgłaszania przez organizacje pozarządowe, rekomendacji kandydatów chcących uzupełnić skład Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

 

Zgłoszonych zostało 7 kandydatów, spośród których dnia 26 Lutego 2021 roku, podczas zebrania delegatów zostanie wybrana reprezentacja organizacji pozarządowych w Żorskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Informujemy iż lista kandydatów zgłoszonych przez organizację pozarządowe do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
 
0

COP, Wydarzenia, ŻRDPP
Wybory do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III Kadencji – przypomnienie ‼
 
Przypominamy, iż w dniu dzisiejszym tj.15 Lutego 2021 r. do godziny 15:30  można zgłosić rekomendację kandydatów do ŻRDPP III kadencji . Rekomendację należy złożyć w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (os.Sikorskiego 52)
 
26 lutego 2021 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (os.Sikorskiego 52 ) w sali 103 na I piętrze odbędzie się zebranie, podczas którego zostaną wybrani członkowie Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.
 
Prosimy o wcześniejsze składanie upoważnień delegatów, w celu usprawnienia weryfikacji osób biorących udział w zebraniu delegatów.
Osoby zainteresowane uczestnictwem online proszone są o zgłoszenie w formie pisemnej, chęci
uczestnictwa w Zebraniu Delegatów
nie później niż do dnia 24.02.2021 roku do godziny 15:30, przy czym o zachowaniu
terminu decyduje data wpływu do Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
 
Zapraszamy do zapoznania się z informacją wyborczą
 
0

COP
📣Zoom dla organizacji pozarządowych 
 
Chcesz przeprowadzić zebranie stowarzyszenia, fundacji bądź klubu ? Ale niestety aktualnie panujące obostrzenia na to nie zezwalają .
Korzystacie z różnych platform opierających się na darmowych wersjach próbnych, gdzie po upływie limitu czasowego wyrzuca was ze spotkania lub dalsza kontynuacja wiąże się z kupnem licencji .

 Zachęcamy do kontaktu w celu organizacji spotkania dla organizacji pozarządowych w ramach współpracy na platformie zoom w pełnej wersji .
 
 W najbliższym czasie planujemy również szkolenie z obsługi platformy zoom dla stowarzyszeń, o czym poinformujemy w osobnym poście.
 
📞 32 435 51 11
📩 biuro@cop.zory.pl
0

COP, Wydarzenia, ŻRDPP

Przed nami wybory do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji .


 Do 15 lutego 2021 roku do godziny 15:30 organizacje mogą zgłaszać do Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (os.Sikorskiego 52) rekomendacje kandydatów do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Organ ten powstał, aby wzmocnić współpracę między miejskimi władzami a organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Żor. Głównym przedmiotem działań prowadzonych przez Radę jest opiniowanie projektów dokumentów dotyczących kluczowych dla organizacji zagadnień, m.in. sfery zadań publicznych, standardów ich zlecania, programów współpracy i strategii rozwoju Żor.
Żorska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana na mocy uchwały Rady Miasta Żory nr 102/IX/15 z 25 czerwca 2015 roku. W jej skład wchodzi 6 reprezentantów organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Żory oraz 2 przedstawicieli Rady Miasta Żory.


  26 lutego 2021 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (os.Sikorskiego 52 ) w sali 103 na I piętrze odbędzie się zebranie, podczas którego zostaną wybrani członkowie trzeciej kadencji Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Dopuszcza się przeprowadzenie ww. zebrania przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie go na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nim uczestniczące nie muszą przebywać w Budynku Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Aby zgłosić kandydata do ŻRDPP, należy wypełnić Kartę Zgłoszeniowa Kandydata. Reprezentant organizacji, który weźmie udział w Zebraniu Delegatów, powinien posiadać Upoważnienie.


  Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zwraca się z prośbą do wszystkich organizacji o wcześniejsze składanie upoważnień delegatów z powodów porządkowych aby usprawnić weryfikację osób biorących udział w zebraniu delegatów.


Zarządzenie Prezydenta w sprawie wyborów do ŻRDPP
http://cop.zory.pl/wp-content/uploads/2021/02/Zarządzenie-Prezydenta-w-sprawie-wyborów-Żorskiej-Rady-Działalności-Pożytku-Publicznego.pdf
 Karta zgłoszeniowa:
http://cop.zory.pl/wp-content/uploads/2021/02/Załącznik-nr-2-do-wyborów-ŻRDPP-Karta-Zgłoszeniowa.pdf
 Upoważnienie:
http://cop.zory.pl/wp-content/uploads/2021/02/Załącznik-nr-1-do-wyborów-ŻRDPP-Upoważnienie-1.pdf
 Wypełnione dokumenty należy złożyć w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych na os. Sikorskiego 52 do 15 lutego 2021 roku do godziny 15:30 przy czym o zachowaniu terminu decyduje wpłynięcie karty zgłoszenia kandydata w tym terminie do Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, os.Sikorskiego 52
Dokumenty prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekomendacja do ŻRPP”

0

COP
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA PRZEDSTAWICIELI SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
z 30 grudnia 2020 r.

Ogłasza się nabór kandydatów na przedstawicieli Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego.
1. Kandydatem do Sejmiku może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 zamieszkuje na terenie województwa śląskiego;
 jest czynnym członkiem organizacji pozarządowej, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych;
 posiada orzeczenie o niepełnosprawności, lub jest wolontariuszem, nauczycielem, rodzicem, opiekunem sprawującymi opiekę nad osobą z niepełnosprawnością;
2. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3. Prawidłowo wypełniony formularz należy wysłać w wersji pdf na adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, w terminie do 29 stycznia 2021 r. Liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach na wskazany adres e-mail.
4. Kandydaci do swoich zgłoszeń mogą dołączyć życiorys, listy gratulacyjne, dyplomy, referencje w szczególności organizacji społecznych.
5. Spośród nadesłanych zgłoszeń wyboru przedstawicieli do Sejmiku dokona Komisja Wyborcza, powołana w drodze uchwały Zarządu Województwa Śląskiego.
6. Wybrane gremium będzie reprezentować proporcjonalnie siedem okręgów wyborczych odpowiadających okręgom do Sejmiku Województwa Śląskiego zarówno pod względem zasięgu terytorialnego, jak również liczby reprezentantów.
7. Lista osób powołanych w skład Sejmiku zostanie zamieszczona na stronie niepelnosprawni.slaskie.pl. w terminie do 15.02.2021r.
8. Zgłoszenia nadsyłane po terminie oraz wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane

Niezbędne załączniki: 
1. 1. Pismo Przewodnie
2. 2. Regulamin Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego
3. 3. OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA PRZEDSTAWICIELI SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNO…
4. 4. Formularz Zgłoszeniowy
0

COP, Stowarzyszenia

 

Zostaw swój 1% podatku w Żorach!

Przekazanie 1%  podatku na wybraną organizację pożytku publicznego to łatwy, a zarazem bardzo skuteczny sposób, by pomóc potrzebującym. Rozliczając roczne zeznanie podatkowe warto pamiętać o organizacjach z naszego miasta i zadbać o to, by 1% podatku pozostał w Żorach.

Dzięki przekazaniu 1% można pomóc dzieciom z ubogich rodzin, osobom niepełnosprawnym, chorym na nowotwory, ale też organizacjom kulturalnym czy lokalnym klubom sportowym, a także harcerzom i strażakom ochotnikom.

 

 

 1. KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W ŻORACH

KRS: 0000003519

 1. STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM W ŻORACH

KRS: 0000008331

 1. STOWARZYSZENIE „BEZPIECZNE MIASTO” W ŻORACH

KRS: 0000011673

 1. TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA ŻORY

KRS: 0000022742

 1. TOWARZYSTWO WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY „BALLO”

KRS: 0000150336

 1. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH „HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA II”

KRS: 0000159454 

 1. STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA ŻYCIA W MARYI-MAGNIFICAT”

KRS: 0000207211 

 1. STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „PO PROSTU PARTNER”

KRS: 0000243776

 1. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W ŻORACH

KRS: 0000312148

 1. FUNDACJA WALKI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI IM. WERONIKI PAWLICKIEJ

KRS: 0000394440 

 1. STOWARZYSZENIE „AMAZONKI”

KRS: 0000395684

 1. STOWARZYSZENIE „ECCE HOMO”

KRS: 0000405852 

 1. MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY ŻORY

0000530592 

 1. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W RP:

KRS: 0000116212, cel szczegółowy: OSP Żory / OSP Rój / OSP Kleszczów / OSP Osiny / OSP Rogoźna / OSP Rowień

 1. HUFIEC ŻORY (CHORĄGIEW ŚLĄSKA ZHP):

KRS: 0000273051, cel szczegółowy: H. Żory

 1. POLSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE

KRS: 0000235114 , cel szczegółowy: Oddział Żory

 

 

Źródło: http://niw.gov.pl

sporządzony na dzień 30 listopada 2020 roku i opublikowany 15 grudnia 2020 roku

0

COP, Stowarzyszenia
Potrzebne wsparcie dla Hospicjum! Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” prowadzi w Żorach placówkę hospicyjną, w której świadczona jest stacjonarna  i domowa opieka paliatywno-hospicyjna. W ramach tej opieki, zapewniona jest opieka medyczna i rehabilitacyjna oraz wsparcie psychologicznie dla cierpiących w chorobie i ich bliskich.

Trudna sytuacja związana z pandemią wirusa COVID-19 sprawiła, że w chwili obecnej Żorskie Hospicjum znalazło się w bardzo trudnej sytuacji. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” w Żorach znalazło się obecnie w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Przyczyn takiego stanu jest kilka. Generalnie opieka hospicyjna zawsze była niedoszacowana przez NFZ. My po raz pierwszy mamy też mało pacjentów, zarówno w opiece stacjonarnej jak i domowej, w związku z czym nie otrzymujemy nawet pełnej kwoty z kontraktu z NFZ.  Ze względu na COVID konieczne było wstrzymanie odwiedzin w hospicjum, co sprawiło, że rodziny nie zgłaszają swoich bliskich do naszej opieki.  Nie możemy również organizować kwest, biegów czy koncertów charytatywnych, co znacznie uszczupliło nasze dochody – wyjaśnia Dorota Domańska, Zastępca Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” w Żorach. – Liczymy na to, że po ustaniu pandemii będziemy mogli normalnie funkcjonować  a w tym trudnym czasie znajdą się dobre serca, które  otworzą się na potrzeby ludzi chorych – dodaje.

Potrzebne wsparcie dla Hospicjum! Pomagać można na wiele sposobów! 

Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach można pomóc bez wychodzenia z domu. Na stronie internetowej hospicjumzory.pl uruchomiona została „wirtualna puszka”, do której każdy chętny może wpłacić datek w dowolnej wysokości. Wpłacone środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach.Misja  Hospicjum to Wspieramy w ciężkiej chorobie, aby cieszyć się każdą chwilą – w tej chwili placówka znajduje się w sytuacji, w której każda złotówka może pomóc realizować ten szczytny cel. Walkę o żorskie hospicjum wspiera wiele organizacji oraz instytucji miejskich. Mamy nadzieję, że Twoja złotówka również wesprze to magiczne miejsce! 


Źródła:
 1. http://www.zory.pl/aktualnosci/92-aktualnosci-strefa-mieszkanca/4661-pom%C3%B3%C5%BCmy-hospicjum,-by-ono-mog%C5%82o-nadal-pomaga%C4%87-chorym.html
 2. http://hospicjumzory.pl/jak-nam-pomoc/ 
0

CIS, COP, Stowarzyszenia

Świąteczne Paczki dostarczone!  Harcerki i harcerze z Hufca ZHP Żory dostarczyli w środę, 23 grudnia kilkadziesiąt świątecznych paczek do osób potrzebujących, wskazanych przez Centrum Integracji Społecznej, które działa w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach. Do akcji obok niezawodnych harcerzy włączyło się także wielu mieszkańców naszego miasta, Urząd Miasta Żory oraz Galeria Wiślanka. 

– W naszej okolicy mieszka wiele osób, które na co dzień zmagają się z wieloma trudnościami. Starają się jak mogą, aby wiązać koniec z końcem, jednak często brakuje im środków nawet na produkty pierwszej potrzeby – mówi pwd. Karolina Wawrzyczek, koordynatorka akcji pn. „Świąteczna Paczka dla osób w potrzebie”oraz instruktorka Hufca ZHP Żory. Karolina koordynowała akcję od początku do końca. Warto dodać, że było to pierwsze tego rodzaju działanie – społeczne, o ogólnomiejskim charakterze, którego podjęło się młode pokolenie instruktorów harcerskich. 

 – Świąteczne Paczki dostarczone! Świąteczne paczki to produkty pierwszej potrzeby. Marka Drogerie Polskie przekazała potrzebującym kosmetyki. Wielką pomoc ofiarowała także kawiarnia Sopelek, która przekazała pyszne smakołyki. Akcja żorskich harcerzy budzi nasz podziw. Wymagała od nich wielkiego wysiłku – mówi Anna Ujma, Dyrektor ds. Marketingu Galerii Wiślanka.

Świąteczną Paczkę” wsparło bardzo wiele osób. Harcerzy otrzymali pomoc od swoich bliskich i znajomych, a także od wielu żorskich firm m.in.: NAZAR Kebab, Restauracji Klimat i Grupy Format sp. z o.o. Zbiórkę żywności zorganizowano także w Szkole Podstawowej nr 16 oraz Przedszkolu nr 16  Do akcji włączył się także Urząd Miasta Żory.

– Wiemy, że możemy liczyć na zaangażowanie harcerskich rodzin, chcieliśmy jednak, aby o naszej akcji dowiedzieli się również mieszkańcy Żor! Przygotowaliśmy bardzo wiele paczek, które stworzą „magię świąt” w wielu domach – cieszą się żorscy harcerze. Źródło tekstu: 
http://zory.pl/aktualnosci/91-aktualnosci-strefa-turysty/4700-%C5%9Bwi%C4%85teczne-paczki-trafi%C5%82y-do-potrzebuj%C4%85cych.html 

0

Skip to content