Centrum Integracji Społecznej w Żorach

Centrum Integracji Społecznej powstało w Żorach w maju 2017 r. Działanie placówki jest kontynuowane w ramach projektu 9.1.5. Centrum Integracji Społecznej w Żorach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z środków Unii Europejskiej.

Kontakt:


Osiedle Władysława Sikorskiego 52, 44-240 Żory
+48 533 110 921
cis@cop.zory.pl
  • Text Hover
Pracownie

W CIS działają pracownie, które prowadzą integrację, rewalidację i praktyczną naukę zawodu. Dowiedz się więcej.

Uczestnicy

Centrum Integracji Społecznej przyjmuje osoby w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zagrożone ubóstwem oraz wykluczeniem, osoby bezdomne i niepełnosprawne.

Nasze prace

W pracowni rękodzielniczej powstają piękne ozdoby i przedmioty codziennego użytku. Zobacz, jak prace uczestników CIS.

CIS w Żorach


Przedmiotem działania Centrum Integracji Społecznej w Żorach jest organizowanie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem oraz realizacja zatrudnienia socjalnego. Centrum Pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00-14:30. Biuro znajduje się w budynku Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (pok. 204, II piętro).

Cele działania


Kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu; Nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych; Nauka planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą; Uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Remontowo-budowlana

W pracowni remontowo-budowlanej nabywają umiejętności niezbędne podczas pracy na budowie: malowanie, tynkowanie, kompleksowe usługi remontowe. Uczestnicy pracują zarówno na zewnątrz (malowanie elewacji, prace wykończeniowe), jak i wewnątrz (malowanie wnętrz, prace wykończeniowe). 

Porządkowo-ogrodnicza

Uczestnicy pracowni prowadzą prace porządkowe na rzecz budynków użyteczności publicznej oraz dbają o zagospodarowanie terenów zielonych. W zakres prac wchodzi wiele czynności związanych z dbałością o zieleń miejską, w tym prace ogrodnicze, nasadzanie drzew, pielęgnacja roślin. 

Rękodzielniczo-porządkowa

Uczestnicy pracowni uczą się szycia oraz prac manualnych związanych z rękodziełem. Wykonują przepiękne ozdoby do domu, szyją, szydełkują oraz naprawiają odzież. W ramach pracowni uczestniczą w wielu zajęciach rękodzielniczych, które wykorzystują w dalszej pracy pracowni. Dodatkowo w tej grupie odbywa się praktyczna nauka zawodu sprzątaczki.  
Praktyczna nauka zawodu
W ramach Centrum Integracji Społecznej w Żorach prowadzi zajęcia integracyjne, przystosowujące do funkcjonowania w społeczeństwie oraz aktywną naukę zawodu poprzez prowadzenie pracowni warsztatowych, w których uczestnicy mają szansę rozwijać się na wielu płaszczyznach. 

Korzyści z udziału w Ci
  • Nauka poprzez doświadczenie

  • Praktyczne ćwiczenia każdej czynności

  • Nauka i praca pod okiem instruktora zawodu

  • Małe grupy zwiększające efektywność nauki

  • Zadania dostosowane do możliwości uczestników

CIS

Zajęcia aktywnej integracji w Herbaciarni

17 września 2020

Dzięki uprzejmości pani Janki z Herbaciarni w Żorach uczestnicy Centrum Integracji Społecznej mieli możliwość sprawdzenia od kuchni, jak wygląda praca...

CIS

Trening Umiejętności Społecznych

6 sierpnia 2020

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych – Centrum Integracji Społecznej w Żorach rozpoczyna nabór uczestników do udziału w warsztatach „Trening Umie...

CIS

Informacja o wyborze oferty. Dot. zapytania ofertowego nr 4/2020

2 lipca 2020

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cenaW wyniku zakończenia procedury naboru wybrana została oferta nr 9, złożona przez Centrum Psychologi...

CIS

Przedłużenie zawieszenia działalności CIS

2 lipca 2020

Wojewoda Śląski decyzją Nr PSIIIa.862.2.42.2020 z dnia 2 lipca 2020 r. zawiesza działalność Centrum Integracji Społecznej w Żorach    w terminie od dn...

CIS

Zapytanie ofertowe nr 4/2020 Organizacja i realizacja cyklu warsztatów z zakresu treningu umiejętności społecznych w ramach projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”

22 czerwca 2020

Organizacja i realizacja cyklu warsztatów z zakresu treningu umiejętności społecznych w ramach projektuTermin składania ofert: do dnia 30-06-2020Numer...

  • Text Hover
9.1.5. Centrum Integracji Społecznej w Żorach to projekt realizowany na terenie powiatu m. Żory, którego celem jest kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem przyczyniająca się do wzrostu aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia wśród tej grupy osób. 

TERMIN REALIZACJI: 01.09.2019-31.12.2023 r. 

BENEFICJENT:  Centrum Integracji Społecznej w Żorach: Miasto Żory 

REALIZATOR PROJEKTU:  Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych 

MIEJSCE REALIZACJIMiasto Żory

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 140 575 00 zł 
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 3 519 488,75 ZŁ

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna Integracja, 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym)

CEL PROJEKTU: 
Kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem przyczyniająca się do wzrostu aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia 100 osób (w tym miniumum 63K i 37M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną i psychiczną a także osób bezdomnych. 

UCZESTNICY PROJEKTU:
Uczestnikami projektu będą osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i całościową, z zaburzeniami rozwojowymi.