Your address will show here +12 34 56 78
CIS, COP

Dzięki uprzejmości pani Janki z Herbaciarni w Żorach uczestnicy Centrum Integracji Społecznej mieli możliwość sprawdzenia od kuchni, jak wygląda praca w kawiarni. Możliwość odwiedzenia zakładów pracy to ważny element procesu reintegracji zawodowej. Dzięki pani Janinie – właścicielce zakładu oraz pani Iwonie Gowin – instruktorce pracowni baristyczno-gastronomicznej uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału warsztatach, które na pewno podniosą ich kompetencje zawodowe. Pracownia gastronomiczno-baristyczna jest prowadzona w ramach projektu 9.1.5. Centrum Integracji Społecznej w Żorach, który jest finansowany z środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny.

0

COP, Inicjatywa społeczna, Kolej na zmianę!
W sobotę 12 września zrealizowaliśmy kolejną inicjatywę mieszkańców Żor – Strefa ciszy i spokoju w Domu Pomocy Społecznej w Żorach. Pomysłodawczyniami tego przedsięwzięcia były przedstawicielki Żorskiej Rady Seniorów – pani Lucyna Gawlik, pani Marianna Dana oraz pani Jolanta Pasierbek. Założeniem projektu była rewitalizacja terenów zielonych wokół Domu Pomocy Społecznej w Żorach poprzez aktywizację i włączenie dwóch głównych grup społecznych – seniorów oraz młodzieży. To wszystko jest możliwe dzięki projektowi „Kolej na zmianę!”, który realizuje Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych


Projekt przygotowany został jeszcze przed ogłoszeniem pandemii wirusa COVID-19, dlatego część działań musiała zostać zmodyfikowana. W działaniach inicjatywy wzięli udział przedstawiciele Żorskiej Rady Seniorów i młodzież z 158 Drużyny Starszoharcerskiej Czata z Hufca ZHP Żory. Dzięki wspólnej pracy udało nam się skręcić stół oraz ławki ogrodowe. Praca szła bardzo szybko! Udało się pomalować pergole oraz obsadzić ogród nowymi roślinami. Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w centralnym punkcie osiedla Powstańców Śląskich. To teren, który większość mieszkańców po prostu omija. Dzięki zaangażowaniu i czujnemu oku Żorskiej Rady Seniorów udało się rozpocząć pracę nad stworzeniem naprawdę urokliwego miejsca, w którym będzie można wypocząć w bliskim kontakcie z naturą. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że realizowane wspólnie z Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych inicjatywy dotykają ważnych społecznie problemów. Dzięki realizacji tego małego projektu wykonaliśmy ogrom pracy na rzecz rewitalizacji, aktywizacji seniorów a także przeprowadziliśmy żywą lekcję wrażliwości, w której wzięła udział młodzież z żorskiego hufca – mówią animatorzy projektu „Kolej na zmianę!”. 

Efekty sobotniej pracy są już widoczne w ogrodzie w DPS. Mamy nadzieję, że to początek wspaniałej współpracy z Domem Pomocy Społecznej i Żorską Radą Seniorów. Inicjatywa Strefa Ciszy i Spokoju w Domu Pomocy Społecznej w Żorach została zrealizowana w ramach projektu 9.1.2. Kolej na zmianę! Kompleksowe działania aktywizujące na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych, finansowanego z środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny.
0

COP, Stowarzyszenie Ornitologiczne, Wydarzenia
Młodzież z Harcerskiej Służby Krwi zaprasza do udziału w najbliższej akcji krwiodawstwa!

OD PONAD 20 LAT W KLUBIE REBUS NA OSIEDLU KSIĘCIA WŁADYSŁAWA ODBYWAJĄ SIĘ AKCJE KRWIODAWSTWA, W KTÓRYCH UDZIAŁ MOŻE WZIĄĆ KAŻDY PEŁNOLETNI OCHOTNIK. W KAŻDĄ TRZECIĄ ŚRODĘ MIESIĄCA SALA ZAPEŁNIA SIĘ KRWIODAWCAMI, ALE KRWI WCIĄŻ JEST ZA MAŁO… ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ AKCJĘ JUŻ W ŚRODĘ, 16 WRZEŚNIA!


Jak zostać krwiodawcą? 
A przecież oddawanie krwi jest bardzo proste. Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Krwiodawca nie otrzymuje za oddaną krew i jej składniki pieniędzy. Aby zarejestrować się jako kandydata na dawcę krwi należy mieć ze sobą dokument ze zdjęciem oraz numerem PESEL, mieć ukończone 18 lat i ważyć więcej niż 50 kilogramów. Myślę, że większość z nas śmiało spełnia takie kryteria. Dla swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa potencjalnych biorców, każdy kandydat przechodzi weryfikację, czy krew od niego może zostać przyjęta. Trwa to zwykle około 10-15 minut. Każdorazowo przed oddaniem krwi wypełnia się specjalny kwestionariusz dawcy oraz oddaje się próbkę krwi do badań laboratoryjnych, celem wykonania morfologii. Następnie kandydat poddawany jest krótkiemu badaniu lekarskiemu. Oczywiście, może zdarzyć się tak, że nie będziecie mogli oddać krwi. Masz wątpliwości, czy możesz zostać dawcą? Sprawdź TUTAJ.

Czy oddawanie krwi się opłaca? 
Największą korzyścią z oddawania krwi jest oczywiście ratowanie życia. W Polskich ośrodkach zdrowia krwi brakuje prawie każdego dnia. Oprócz możliwości aktywnego włączenia się w ratowanie życia krwiodawcy mają również szereg korzyści i przywilejów, które są wyrazem podziękowania dla dawców, określonym w przepisach prawa.
Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kcal (Sprawdź TUTAJ), zwolnienie z pracy (lub ze szkoły – dla uczniów pełnoletnich) w dniu, w którym oddaje się krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach (sprawdź TUTAJ) oraz ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa (sprawdź TUTAJ). Ponadto krwiodawca może uzyskać bezpłatne wyniki badań laboratoryjnych, wystarczy poinformować o tym personel podczas oddawania krwi. W RGKiK w Raciborzu, które obsługuje nasze miasto, wystarczy oddać dwie jednostki krwi, aby otrzymać tzw. KrewKartę, która pozwala na identyfikację grupy krwi przez ratowników, w przypadku wypadku.

Kto, gdzie, jak dołączyć? 

Aby dołączyć do Akcji Krwiodawstwa wystarczy po prostu przyjść w środę do Klubu Rebus w Żorach. Klub znajduje się na ul. Dąbrowskiego 5 (między osiedlami Księcia Władysława i Powstańców Śląskich). W akcji co miesiąc biorą udział wolontariusze z Hufca ZHP Żory, który wspierają dawców, instruują co należy wypełnić oraz informują o tym, jak wygląda oddawanie krwi. To jedna z najłatwiejszych form pomocy. Każdy zdrowy, pełnoletni ochotnik ma w swoim ciele krew, która może uratować czyjeś życie!
Akcja jest możliwa dzięki współpracy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, Hufcowi ZHP Żory oraz Klubowi Rebus, który od 20 lat wspiera działania na rzecz krwiodawstwa na terenie Gminy Miejskiej Żory.
0

COP, Kolej na zmianę!
Harcerze z Hufca ZHP Żory podnoszą swoje umiejętności podczas szkolenia z zakresu kompetencji miękkich Lider Plus: Kierowanie Ludźmi w Praktyce. Dzięki inicjatywie pani Marty Rybak młodzież oraz instruktorzy harcerscy będą mieli szansę na zwiększenie swoich możliwości i podniesienie jakości pracy w jednostkach. Warto dodać, że wszystkie jednostki Hufca ZHP Żory działają w dzielnicach objętych projektem Kolej na Zmianę!

Program LIDER+ to szkolenia przeznaczone dla instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego podejmujących rolę liderów kierujących pracą różnych zespołów instruktorskich w swoich środowiskach działania: szczepach, hufcach, chorągwiach oraz we władzach naczelnych naszej organizacji. Celem programu jest doskonalenie, jakości przywództwa sprawowanego przez harcerskich liderów oraz zwiększenie skuteczności procesu pracy z kadrą w całej strukturze ZHP poprzez rozwój takich umiejętności jak: efektywna komunikacja, kierowanie ludźmi, motywowanie, zastosowanie technik liderskich w praktycznych sytuacjach wymagających kierowania współpracownikami i zespołami, zastosowanie w kierowaniu zespołami instruktorskimi narzędzi zawartych w systemie pracy z kadrą. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w terminie 10-11 października 2020.

Zajęcia poprowadzi hm. Małgorzata Sochacka ZOKK/289/2017. Instruktorka Centralnej Szkoły Instruktorskiej Związku Harcerstwa Polskiego, która przyjedzie z warszawy aby popracować z naszymi lokalnymi liderami. 

Szkolenie Lider Plus jest częścią Pakietu Lider, który jest realizowany z środków projektu Kolej na Zmianę! Kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych, finansowanego z środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny.

0

CIS, COP

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych – Centrum Integracji Społecznej
w Żorach rozpoczyna nabór uczestników do udziału w warsztatach „Trening Umiejętności Społecznych”.

 

To siedmiodniowy cykl warsztatów, których celem jest podniesienie kompetencji społecznych oraz kształtowanie kompetencji miękkich. Uczestnicy wezmą udział
aż w siedmiu dniach szkoleniowych. Warsztaty będą trwały 8 godzin lekcyjnych każdego dnia. Uczestnicy zostaną zaopatrzeni przez organizatora w niezbędne materiały. W ramach treningu zapewniony jest także catering oraz napoje.

Kompetencje społeczne są bardzo istotnym elementem aktywizacji zawodowej. Badania pokazują, że pracodawcy coraz częściej w procesie rekrutacji zwracają uwagę na kompetencje miękkie. Najogólniej kompetencje społeczne należałoby rozumieć jako złożone umiejętności warunkujące efektywność radzenia sobie
w sytuacjach społecznych określonego typu. Kompetencje społeczne usprawniają funkcjonowanie człowieka nie tylko w aspekcie zawodowym, ale także prywatnym. Warto podkreślić, że wysokie kompetencje psychospołeczne potrzebne są każdemu
i z pewnością mogą być kluczem do znalezienia pracy oraz poprawienia jakości życia.

Warsztaty kierowane są do osób mieszkających na terenie Gminy Miejskiej Żory, w szczególności:

  • osób z niepełnosprawnościami,
  • dotkniętych bezdomnością,
  • osób o niskich kwalifikacjach,
  • biernych zawodowo.

 

Zapisy na „Trening Umiejętności Społecznych” odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-15:00 pod numerem telefonu: +48 533 110 921 lub pod adresem e-mail: cis@cop.zory.pl.

Organizatorem „Treningu Umiejętności Społecznych”

Jest Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych

– Centrum Integracji Społecznej

Os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory

Trening jest realizowany w ramach projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” o nr umowy UDA-RPSL.09.01.05-24-0535/18-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

0

COP, Kolej na zmianę!
Odkryj Kolor Twojego Ja… 
10 sierpnia, w godzinach od 16:00-19:00 odbędzie się niezwykłe spotkanie dla kobiet! 

Spotkanie odbędzie się w Parku Piaskownia, przy ulicy Bocznej. W pięknych okolicznościach przyrody spotkamy się, napijemy pysznej kawy i wysłuchamy wyjątkowych specjalistek.

Podczas spotkania odbędą się warsztaty z niezwykłymi Gośćmi. Oto one: 

Barbara Janysek – doradca żywieniowy, psychodietetyk, coach, trener umiejętności psychospołecznych, członek Towarzystwa Psychodietetyki. Od 2014 roku wspiera kobiety w skutecznym odchudzaniu, zmianie nawyków żywieniowych i zwiększaniu ich pewności siebie – w życiu osobistym i zawodowym. Prowadzi stronę internetową FitStrategia

Akademia Nauki i Rozwoju – specjalistka ds. kosmetyków naturalnych, która pokaże atuty naturalnych kosmetyków, wyjaśni czym różnią się od produktów sklepowych i pokaże, jak samodzielnie tworzyć kosmetyki

Renata Gałużna-Kula –  specjalistka ds. makijażu, która zdradzi tajniki make-upu codziennego: jak zamaskować worki pod oczami, jaką szminkę wybrać oraz odpowie na Wasze pytania.

Dodatkowo podczas spotkania będziecie mogły porozmawiać z:
Honoratą Potempą –  Coachem – lifestyle’owym i biznesowym, specjalistką ds. biznesu i budowania firmy
Joanną Burc-Wsuł – Doradcą zawodowym – specjalistką ds. rynku pracy dla osób poszukujących zatrudnienia

Ze względu na konieczność przestrzegania zasad sanitarno-epidemilogicznych obowiązują zapisy na wydarzenie pod numerem telefonu:
+48 884 313 176 lub pod adresem: biuro@cop.zory.pl 

Zapraszamy Panie, bez względu na wiek! Dla każdego znajdzie się coś wyjątkowego!
0

COP

Źródło: www.zory.pl 

Wszystkich mieszkańców, którzy mają pomysł jak zmienić nasze miasto i jak najlepiej wykorzystać ponad 2 miliony złotych zachęcamy do składania wniosków w ramach Żorskiego Budżetu Obywatelskiego. Udostępnimy formularz wniosku oraz prezentujemy krótki poradnik jak przygotować prawidłowy wniosek.

W tym roku mieszkańcy Żor mogą zgłaszać tylko projekty ogólnomiejskie, czyli takie, które skierowane są do ogółu mieszkańców. Szacunkowa wartość zgłaszanego projektu nie może przekraczać kwoty przeznaczonej na Żorski Budżet Obywatelski czyli 2 050 000 zł. Dolna granica wartości projektu nie została określona. Mieszkańcy mogą zgłaszać zarówno projekty „miękkie”, jak i inwestycyjne, pamiętając, że te ostatnie muszą być zlokalizowane na nieruchomościach należących do miasta. Własność nieruchomości można sprawdzić na www.geoportal.zory.pl.

Każdy mieszkaniec może zgłosić jeden projekt, w terminie od 27 lipca do 10 sierpnia w następujący sposób:
– listownie na adres: Urząd Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, z adnotacją na kopercie „Żorski Budżet Obywatelski” lub „ŻBO”
– bezpośrednio w Biurze Podawczym w siedzibie Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 lub al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,
–  elektronicznie na dedykowanej platformie pn. „E-Żory”, dostępnej pod adresem zory-ekonsultacje.eboi.pl, przy czym formularz projektu zgłoszony elektronicznie musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, w postaci skanów oryginałów dokumentów,
– w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie wniosku – za pośrednictwem Mobilnego Urzędnika, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Urzędem Miasta Żory.

Aby zgłosić projekt wymagana jest lista z podpisami co najmniej 10 mieszkańców Żor popierających projekt. Wzór formularza do złożenia w formie papierowej i listy poparcia będą dostępne w  Urzędzie Miasta Żory w godzinach jego pracy oraz poniżej pod tym artykułem.

W Żorskim Budżecie Obywatelskim można zarówno zgłaszać proponowane projekty do realizacji, jak i w późniejszym czasie głosować w formie elektronicznej, za pomocą platformy „E-Żory”, dostępnej pod adresem https://zory-ekonsultacje.eboi.pl/. By to zrobić trzeba najpierw założyć konto na platformie. By to zrobić wchodzimy na stronę https://zory.eboi.pl/ i klikamy zarejestruj. Następnie wpisujemy swoje dane osobowe, adres e-mail oraz wyrażamy zgody, konieczne do założenia konta. Ważne, aby pamiętać o zaznaczeniu okienka „Jestem mieszkańcem” i włączeniu opcji założenia profilu także w module e-Konsultacje. Po kliknięciu „zarejestruj się” otrzymamy wiadomość mailową z linkiem do aktywacji konta. Po jego aktywacji i sprawdzeniu poprawności danych przez Urząd Miasta Żory można korzystać z platformy.

By złożyć online propozycję inwestycji w procedurze Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 należy kolejno:
1) zalogować się w EBOI
2) w górnej części strony kliknąć „e-Konsultacje”
3) ponowie zalogować się – tym razem do modułu e-Konsultacje
4) w górnej części strony kliknąć „Zgłoś inicjatywę”
5) opisać i przesłać zgłaszaną inicjatywę wraz z koniecznymi załącznikami.

Prosimy, by zgłaszając projekt przez Internet jako załączniki dodać w wersji elektronicznej wszystkie pliki, które są konieczne do zgłoszenia papierowego tj. formularz wniosku, listę poparcia, w przypadku osób niepełnoletnich także zgodę opiekuna prawnego.

Jak prawidłowo napisać wniosek?

Zgłaszając wniosek należy możliwie jak najdokładniej opisać zgłaszaną propozycję (tytuł, opis tego co miałoby powstać, lokalizacja) oraz podać możliwie dokładny kosztorys – stworzony w oparciu o zapytania do firm, koszty podobnych realizacji w Żorach lub innych miasta itp. Należy pamiętać także o podziale kosztów na te dotyczące działań inwestycyjnych i działań „miękkich”.

W kosztorysie należy zawrzeć wszystkie koszty tzn. wziąć pod uwagę konieczność wykonania projektu, uzyskania pozwoleń, koszty obsługi czy utrzymania zgłaszanego przedsięwzięcia. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące wykonalności technicznej czy sposobu przygotowania kosztorysu zachęcamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Miasta Żory pod adresem imi@um.zory.pl lub numerem telefonu 32 43 48 272 albo 32 43 48 276

Do wniosku można także dodać mapy, szkice, zdjęcia lub inne załączniki, które pomogą w jak najlepszym przedstawieniu zgłaszanego pomysłu. Należy także podać dane kontaktowe osoby zgłaszającej. W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku można zgłosić się do pracowników Biura Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory mailowo na adres bpks@um.zory.pl lub telefonicznie pod nr 32 43 48 295.

Wszystkie zgłoszone projekty zostaną poddane ocenie w zakresie spełniania wymogów formalnych, zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz wykonalności technicznej. Po ocenie, dokonanej przez Zespół Weryfikujący, jej wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości. Wszystkie projekty, które zostaną ocenione pozytywnie wezmą udział w głosowaniu, które zaplanowano na wrzesień. O poszczególnych etapach będziemy informowali m.in. na miejskiej stronie internetowej www.zory.pl, na profilu facebookowym Miasto Żory, w BIP oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta. 

Dokumenty związane ze zgłaszaniem projektów:

Pobierz formularz zgłaszanie projektu (edytowalny)

Pobierz formularz zgłaszanie projektu (PDF)

Pobierz listę poparcia dla projektu (edytowalny)

Pobierz listę poparcia dla projektu (PDF)

 

Dokumenty ogólne, dotyczące Żorskiego Budżetu Obywatelskiego:

Uchwała Rady Miasta – Żorski Budżet Obywatelski

Zarządzenie Prezydenta Miasta – Żorski Budżet Obywatelski

 

Platforma do obsługi budżetu obywatelskiego jest częścią projektu „E-Żory – zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

0

CIS, COP

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku zakończenia procedury naboru wybrana została oferta nr 9, złożona przez

Centrum Psychologii i Coachingu Relacji
Aleksandra Sobczyk,
42-606 Tarnowskie Góry, 
ul. Kolorowa 20/5.

Spełnia ona wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu. Łącznie Wykonawca uzyskał 100 pkt na 100 możliwych. 
Oferta została dostarczona osobiście dn. 29.06.2020r., cena 174,00zł brutto za godzinę warsztatów.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250722
0

COP

W czasie kryzysu związanego z panującą epidemią COVID-19 szczególna rola przypada organizacjom pozarządowym. Niezmiernie ważne jest nasze zaangażowanie i empatia wobec osób, które nie potrafią same poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. W tym szczególnym czasie chcemy ułatwić dostęp do pomocy prawnej i obywatelskiej, albowiem zmian jest dużo i dotyczą wielu sfer życia, m.in. zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, podatków, pracy, szkół i urzędów.

Aby sprostać tym wszystkim wyzwaniom uruchomiliśmy w ramach nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej internetową kampanię informacyjną  #dogmapomoc. Codziennie na naszym profilu na Facebooku można uzyskać wiele istotnych informacji pomocnych w odnalezieniu się w tej trudnej sytuacji.

W przypadku pytań oraz potrzeby uzyskania porady prawnej zachęcamy do korzystania z usług Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i mediacji prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie w Żorach w budynku przy ul. Wodzisławskiej 1/1.

Nowe przepisy ułatwiają uzyskanie wsparcia przez osoby, które w czasie pandemii COVID-19 potrzebują pomocy prawnej. Uzyskanie pomocy zostało w istotny sposób odformalizowane i nie wymaga już wizyty w punkcie świadczenia pomocy – może odbyć się zdalnie, przez telefon, komunikatory internetowe czy e-mail.

Aby skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej lub obywatelskiej oraz mediacji należy wcześniej zapisać się telefonicznie na poradę pod nr tel. 32 434 83 02.

0