Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego

Projekt zakłada świadczenie usług informacyjnych w zakresie ekonomii społecznej, a także animowanie, inkubowanie i wspieranie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych. W ramach projektu organizowane będą szkolenia, doradztwo i usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych. Projekt zakłada również wsparcie finansowe dla tworzących się miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz promocję ekonomii społecznej – tak w dużym uproszczeniu wygląda oferta OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Dofinansowania

Pozyskaj dotację na założenie przedsiębiorstwa społecznego


VIEW MORE

Doradztwo

Bądź na bieżąco z regulacjami prawnymi oraz formami wsparcia podmiotów ekonomii społecznej


VIEW MORE

Punkt konsultacyjny


Umów się na rozmowę z doradcą kluczowym oraz biznesowym w ŻCOP! Pracujemy w dni robocze w godzinach 08:00-15:00.

Usługi Informacyjne

Udzielanie informacji dotyczących: tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, prowadzenia statutowej działalności odpłatnej oraz działalności gospodarczej, możliwych do pozyskania środków na działalność oraz zmieniających się przepisów.

Usługi animacyjne

Diagnozowanie potencjału i potrzeb środowiska lokalnego. Wsparcie animacyjne partnerstw lokalnych oraz tworzenia strategii rozwoju ekonomii społecznej. Poradnictwo i pomoc we włączaniu ekonomii społecznej w lokalne dokumenty strategiczne.

Wsparcie merytoryczne

Usługi inkubacji oraz wsparcie merytoryczne w zakresie tworzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych oraz podmiotów reintegracyjnych i podnoszących kompetencje (WTZ, ZAZ, KIS, CIS).

PES i Przedsiębiorstwa Społeczne
Szkolenia i doradztwo

Oferujemy wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz usługi: doradztwo w zakresie funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, doradztwo specjalistyczne, doradztwo biznesowe. Prowadzimy szkolenia, w tym zawodowe dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej. Dajemy wsparcie w ekonomizacji organizacji pozarządowych – m.in. poprzez pakiety rozwojowe (do 3 000 zł).

Przedsiębiorstwa Społeczne
Dotacje na tworzenie miejsc pracy

Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Dotacje na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tych przedsiębiorstwach (do 24 000 zł na miejsce pracy i wsparcie na pokrycie kosztów prowadzenia działalności dla każdej osoby w nowo powstałym przedsiębiorstwie społecznym przez pierwszy rok).

PES
Promocja ekonomii społecznej

Promocja ekonomii społecznej. Udzielamy marketingowego wsparcia oraz promujemy dobrze prosperujące podmioty ekonomii społecznej. Wspieramy marketingowo usługi i produkty podmiotów ekonomii społecznej. Organizujemy targi ekonomii społecznej.

COP

Dotacje na utworzenie miejsc pracy!

3 grudnia 2019

Dotacje. Nawet 24 000 zł na utworzenie jednego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznymRuszył konkurs dotacyjny na tworzenie miejsc pracy w przeds...

OWES

Wyniki oceny pomysłów na działalność przedsiębiorstw społecznych!

23 września 2019

Znamy wyniki oceny merytorycznej pomysłów składanych do naboru OWES Obszaru Rybnickiego. Gratulujemy ocen pozytywnych!OWES/1/3/2019 – Fundacja HTRoom ...

COP

Jak zdobyć dotacje na miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych!

30 sierpnia 2019

Ruszył konkurs dotacyjny na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Zdobyć można nawet 24 000 zł na utworzenie jednego miejsca pracy,...

COP

OWES: Dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

26 sierpnia 2019

Dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznychOśrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego (OWES) ogłasza nabór grup i...

CEL PROJEKTU
Celem projektu jest podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej, ukierunkowanego na wzrost zatrudnienia integracji zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez udzielanie kompleksowego i długofalowego wsparcia podmiotom działającym w sferze ekonomii społecznej oraz osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

KOSZTA USŁUG
Usługi świadczone w ramach OWES są bezpłatne. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

BUDŻET PROJEKTU
11 317 473,17 zł
3. Wkład funduszy europejskich:
11 066 179,51 zł

BENEFICJENCI
Projekt skierowany jest do:
  • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  • dla podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, WTZ, ZAZ itp.) i ich pracowników;
  • dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych;
  • dla partnerów społecznych i gospodarczych, w tym przedsiębiorców z terenu Subregionu Zachodniego.