Your address will show here +12 34 56 78
COP, Oferty pracy

Określenie stanowiska:

referent ds. obsługi kadrowej Centrum Integracji Społecznej -1/2 etatu; umowa na czas trwania projektu tj. do 31.08.2023 r.; w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa zostanie zawarta na okres 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia do końca trwania projektu tj. do 31.08.2023 r.

Wymagania niezbędne:
* wykształcenie wyższe,
* obywatelstwo polskie bądź obywatelstwo kraju Unii Europejskiej albo innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia,
* posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
* korzystanie z pełni praw publicznych,
* niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
* nieposzlakowana opinia,
* dysponowanie wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu powierzonych obowiązków,
* znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków referenta ds. obsługi kadrowej w Centrum Integracji Społecznej.

Wymagania dodatkowe:
* znajomość ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
* dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
* umiejętność pacy w zespole, komunikatywność,
* systematyczność, odporność na stres, skrupulatność i sumienność,
* umiejętność efektywnego planowania pracy,
* umiejętność śledzenia zmian w przepisach.

Szczegółowe informacje o naborze:
http://zcop.zory.bip.net.pl/?c=2324
0

COP, Oferty pracy
Stanowisko:
Psycholog w Centrum Integracji Społecznej w Żorach, stanowisko pomocnicze, umowa o pracę na 1/2 etatu,
umowa na czas trwania projektu tj. do 31.08.2023 r.

Wymagania niezbędne:
* wykształcenie wyższe psychologiczne na kierunku psychologia – jednolite pięcioletnie studia magisterskie,
* obywatelstwo polskie bądź obywatelstwo kraju Unii Europejskiej albo innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia,
* korzystanie z pełni praw publicznych,
* posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
* znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków – psychologa.

Wymagania dodatkowe:
* znajomość środowiska Windows oraz pakietu MS Office.
* znajomość ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
* predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, sumienność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, odporność na stres,
* doświadczenie w poradnictwie psychologicznym.

Szczegółowe informacje o naborze:
http://zcop.zory.bip.net.pl/?c=2321
0

COP, Oferty pracy
Określenie stanowiska:
instruktor zawodu w Centrum Integracji Społecznej – Instruktor pracowni remontowo- budowlanej – stanowisko pomocnicze,
umowa o pracę na 1 etat, umowa na czas trwania projektu tj. do 31.08.2023 r.

Wymagania niezbędne:
* wykształcenie średnie, odpowiednie dla zawodu,
obywatelstwo polskie bądź obywatelstwo kraju Unii Europejskiej albo innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia,
* korzystanie z pełni praw publicznych,
znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków – Instruktor zawodu w CIS.


Wymagania dodatkowe:
* samodzielność, komunikatywność, empatia, cierpliwość, odpowiedzialność, rzetelność, terminowość, zaangażowanie, odporność na stres, umiejętność współdziałania i współpracy, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista,
* znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej, określonej w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
* dobra znajomość obsługi komputera,
* prawo jazdy kategorii B,
* odpowiedzialność za rezultaty pracy i skutki podejmowanych działań,
* otwartość na problemy innych, koncentracja i podzielność uwagi,
* odporność na stres, stabilność emocjonalna,
* komunikatywność.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru:
http://zcop.zory.bip.net.pl/?c=2322
0

COP, Oferty pracy
Określenie stanowiska:
doradca zawodowy w Centrum Integracji Społecznej w Żorach, stanowisko pomocnicze, umowa o pracę na 1 etat, umowa na czas trwania projektu tj. do 31.08.2023 r.

Wymagania niezbędne:
* wykształcenie  uprawniające do wykonywania zawodu doradca zawodowy: wykształcenie wyższe (licencjackie/magisterskie/podyplomowe) na kierunku doradztwo zawodowe,
* obywatelstwo polskie bądź obywatelstwo kraju Unii Europejskiej albo innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia,
* korzystanie z pełni praw publicznych,
* posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
* znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków – doradca zawodowy.

Wymagania dodatkowe:
* znajomość środowiska Windows oraz pakietu MS Office,
znajomość ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
* predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, sumienność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, odporność na stres,
* doświadczenie w prowadzeniu doradztwa zawodowego.

Zakres podstawowych zadań na stanowisku:
* prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego,
* diagnozowanie i określanie predyspozycji zawodowych oraz ścieżki rozwoju zawodowego wszystkich uczestników projektu,
* opracowanie indywidualnych planów działania, pozwalających na kierowanie uczestników do dalszych form wsparcia (warsztaty, kursy, wsparcie specjalistyczne, pracownie CIS),
* prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestników CIS,
* okresowe sporządzanie bilansów kompetencji uczestników CIS,
* stała współpraca z psychologiem, specjalistą ds. rynku pracy, pracownikiem socjalnym, prawnikiem, instruktorami zawodu, kierownikiem CIS-u oraz osobami zarządzającymi projektem,
* staranne prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonego doradztwa.

Szczegóły naboru:
http://zcop.zory.bip.net.pl/?c=2325
0

COP, Oferty pracy

Opis oferty pracy:

Określenie stanowiska:
specjalista ds. reintegracji zawodowej – specjalista ds. rynku pracy w Centrum Integracji Społecznej w Żorach, stanowisko pomocnicze, umowa o pracę na 3/4 etatu, umowa na czas trwania projektu tj. do 31.08.2023 r.

Wymagania niezbędne:
* wykształcenie wyższe (licencjackie/magisterskie/podyplomowe) z zakresu doradztwa zawodowego,
* obywatelstwo polskie bądź obywatelstwo kraju Unii Europejskiej albo innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia,
* korzystanie z pełni praw publicznych,
* posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
* znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków – specjalista ds. reintegracji zawodowej – specjalista ds. rynku pracy w CIS.

Wymagania dodatkowe:
* samodzielność, komunikatywność, empatia, cierpliwość, odpowiedzialność, rzetelność, terminowość, zaangażowanie, odporność na stres, umiejętność współdziałania i współpracy, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista
znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej, określonej w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
* dobra znajomość obsługi komputera
*otwartość na problemy innych, koncentracja i podzielność uwagi,
*doświadczenie w pozyskiwaniu ofert pracy,
znajomość lokalnego rynku pracy.

Zakres podstawowych zadań na stanowisku:
* stałe utrzymywanie i nawiązywanie nowych kontaktów z zakładami pracy zatrudniającymi lub chcącymi zatrudniać pracowników,
* pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach pracy,
* kontrolowanie stopnia wykorzystania miejsc pracy,
* badanie potrzeb pracodawców pod katem wymagań kwalifikacyjnych pracowników,
* udzielanie informacji o osobach poszukujących pracy, ich kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym,
* negocjowanie z podmiotami zatrudniającymi, warunków pracy dla przyszłych pracowników i udzielanie podmiotom zatrudniającym pomocy przy ustalaniu tych warunków,
* dystrybucja wolnych miejsc pracy wśród osób zainteresowanych podjęciem pracy,
* dobór kandydatów na konkretne miejsce pracy zgodnie z ich kwalifikacjami, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym oraz wymaganiami i sugestiami podmiotu zatrudniającego,
* staranne prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonego doradztwa,
* stała współpraca z doradcą zawodowym i pozostałymi pracownikami CIS w Żorach.

Szczegóły naboru:
http://zcop.zory.bip.net.pl/?c=2319
0

COP, Oferty pracy

Warunki formalne, sprawdzane we wstępnej kwalifikacji:

* posiadanie wykształcenia wyższego,
* posiadanie minimum rocznego stażu pracy,

Dodatkowym atutem będzie:
* doświadczeniu w pisania i redagowaniu tekstów informacyjno-promocyjnych,
* doświadczenie w prowadzeniu portali internetowych oraz portali społecznościowych o dużym zasięgu,
* umiejętność redagowania stron internetowych,
* doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych,
* doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalnych, konferencji oraz imprez plenerowych,
* doświadczenie w rozliczaniu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
* znajomość języka angielskiego,
* doświadczenie w tworzeniu materiałów graficznych z wykorzystaniem oprogramowania,
* doświadczenie w pracy w środowisku wordpress,


Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, bądź testu i rozmowy kwalifikacyjnej, na podstawie których dokonywana jest ocena kandydatów, będą obowiązywały następujące zagadnienia:
* znajomość ustaw o: samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i pracownikach samorządowych oraz ustawy prawo prasowe,
* znajomość sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Żory,
* znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
* znajomość zagadnień z zakresu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
* znajomość nowych mediów oraz sposoby ich wykorzystania w pracy jednostki samorządu terytorialnego,
* dodatkowo sprawdzane będą: komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji, umiejętność pracy w zespole, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, odpowiedzialność, systematyczność, zaangażowanie, chęć podnoszenia kwalifikacji, kultura osobista.

Szczegóły naboru:
http://zcop.zory.bip.net.pl/?c=2323
0

Skip to content