COP, Konkursy

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkursu ofert Nr 4/2022

Ogłoszenie

 

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty  konkursu ofert Nr 4/2022 na realizację w roku 2022 zadań publicznych miasta w zakresie   pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na ich realizację 
 
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych miasta Żory, odpowiadających celowi  głównemuProgramu współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na rok 2022”, jakim jest „budowanie partnerstwa pomiędzy miastem Żory,
a podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego oraz tworzenie tym podmiotom warunków do uczestnictwa w życiu publicznym poprzez pobudzanie nowych inicjatyw
i aktywności społecznych dla pełniejszego diagnozowania i zaspokajania potrzeb  społecznych mieszkańców miasta” oraz celowi szczegółowemu 6) –  „realizowanie zadań publicznych miasta określonych w § 7 programu przy współpracy z organizacjami oraz zwiększanie różnorodności zlecanych  zadań miasta”.  

Rodzaj zadania:
Prowadzenie na terenie miasta świetlicy środowiskowej działającej w najbliższym środowisku lokalnym dziecka, jako placówki wspierającej rodziny w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

Realizacja zadania zgłoszonego do konkursu ofert powinna rozpocząć się 02.2022r. i zakończyć 30.12.2022r.

INFORMACJE O KONKURSIE 

WZÓR OFERTY 

OŚWIADCZENIE