Your address will show here +12 34 56 78
COP
W ramach Programu Europejski Korpus Solidarności młode osoby w wieku 18-30 lat mogą realizować Projekty Solidarności (ang. Solidarity Projects) – działania na rzecz społeczności lokalnej będące odpowiedzią na lokalne potrzeby i wyzwania. Komisja Europejska szczególnie zachęca do składania projektów, które nakierowane będą na pomoc uchodźcom w szczególności dzieciom i młodzieży lub angażujące uchodźców. Najbliższy termin składania wniosków 4 maja, do godz. 12.00.

Projekty Solidarności stanowią obok wolontariatu filar Europejskiego Korpusu Solidarności.otwiera się w nowej karcie Działania jakie można zrealizować w jego ramach mają charakter szczególny, ponieważ nie wymagają nawiązywania współpracy międzynarodowej i skupione są w całości na wspieraniu społeczności lokalnych. Celem programu jest umożliwienie organizacjom młodzieżowym i młodym aktywistom wywierania pozytywnych zmian tam, gdzie funkcjonują, a więc na terenie dzielnicy, gminy czy miejscowości.

W obecnej sytuacji wojny w Ukrainie, pomoc udzielana przez organizacje działające lokalnie będzie miała charakter długofalowy. Jeszcze przez wiele miesięcy w naszych społecznościach obecni będą uchodźcy. Komisja Europejska zachęca do składania wniosków w terminie do 4 maja, do g. 12.00, które będą nakierowane na następujące tematy:

Projekty, w których działania są nakierowane na pomoc uchodźcom w szczególności dzieciom i młodzieży.
Projektu, które angażują uchodźców.
Projekty nakierowane na promocję wartości europejskich.
Projekty dotyczące walki z dezinformacją i fakenewsami.
Projekty dotyczące solidarności i jedności.

PODSTAWOWE ZASADY PROJEKTÓW SOLIDARNOŚCI

nie ma potrzeby angażowania do współpracy partnerów zagranicznych, Aby realizować Projekt SolidarnoścI.
Projekty mają charakter lokalny.
Pomysłodawcą Projektu Solidarności musi być grupa min. 5 młodych osób w wieku 18-30 lat zarejestrowanych na Portalu Europejskiego Korpusu Solidarnościotwiera się w nowej karcie.
Grupa inicjatywna może korzystać ze wsparcia organizacji pozarządowej lub instytucji działającej w sferze lokalnej, ale może też złożyć wniosek sama.
Projekt ma być ich autorską koncepcją i wychodzić naprzeciw potrzebie lub potrzebom napotkanym w społeczności lokalnej, z której wywodzi się grupa inicjatywna lub w której działa.
Tematyka i podejmowane działania muszą dotyczyć ważnych społecznie spraw związanych z szeroko rozumianą solidarnością.
Działania muszą wpisywać się w priorytety Europejskiego Korpusu Solidarności opisane w Przewodniku po Programie dostępny na stronie Europejskiego Korpusu Solidarności

W przypadku, gdy grupa inicjatywna korzysta ze wsparcia organizacji wspierającej, organizacja ta pełni rolę doradczą, głownie administracyjną; jej zadaniem jest wsparcie grupy w zadaniach związanych z raportowaniem i finansami. Grupa realizująca projekt może korzystać także z pomocy osoby wspierającej, którą samodzielnie wybierze. Osoba wspierająca ma już najczęściej doświadczenie w pracy z młodzieżą, pomaga grupie w przygotowaniu, realizacji i ewaluacji, choć formalnie pozostającego poza strukturą projektu.

Charakterystyka Projektu Solidarności:

Czas trwania: od 2 do 12 miesięcy

Zasięg geograficzny: Projekt powinien być realizowany w kraju zamieszkania wnioskodawcy. W przypadku gdy projekt dotyczy wyzwań transgranicznych, działania w ramach projektu mogą być również realizowane w regionach transgranicznych państw członkowskich UE, państw trzecich stowarzyszonych z programem i państw trzecich niestowarzyszonych z programem graniczących z krajem zamieszkania wnioskodawcy

Grupa inicjatywna: min. 5 osób w wieku 18 – 30 lat, z możliwością wsparcia organizacji/instytucji posiadającej osobowość prawną

Dofinansowanie:

Koszty zarządzania projektem: 500 EUR na każdy miesiąc działań (maksymalne dofinansowanie w tej kategorii: 6 000 EUR).
Koszty zaangażowania osoby wspierającej: 74 EUR/dzień pracy, maksymalnie 12 dni w ramach projektu.
Koszty związane z udziałem osób z mniejszymi szansami.

Terminy składania wniosków w 2022:

4 maja do godz. 12.00
4 października do godz. 12.00

Przed przystąpieniem do składania wniosku polecamy zapoznać się z następującymi dokumentami:

Przewodnik po Europejskim Korpusie Solidarności otwiera się w nowej karcie
Publikacja „Solidarność w praktyce” zawierającą przykłady realizowanych Projektów.otwiera się w nowej karcie
Wnioski o dofinansowanie dostępne na stronie: Nabór wniosków Projekty Solidarności

Informacje pozyskano ze strony: https://fundusze.ngo.pl/379842-europejski-korpus-solidarnosci-wspiera-lokalne-dzialania-dla-uchodzcow.html


0

COP
📍 Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS wspólnie z Fundacją Fundusz Współpracy prowadzi obecnie nabór pomysłów na innowacje społeczne.

📍Na wypracowanie pomysłu można otrzymać grant w wysokości 45 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu zamieszczone są na stronie: https://slaska.przestrzeninnowacji.pl/rozpoczynamy-iii…/

📍
Dla osób zainteresowanych opracowaniem pomysłu na innowację społeczną i uzyskaniem grantu na ten cel organizujemy warsztaty „Projektowanie innowacji społecznych zgodnie z metodyką Service Design”.

📍 Cele warsztatu:
– zapoznanie uczestników z założeniami i możliwościami projektu „Śląska Przestrzeń Innowacji”,
– wprowadzenie w metodologię Service Design, projektowania innowacji społecznych i terminologii projektowej,
– przeprowadzenie interaktywnych warsztatów projektowych, dzięki którym uczestnicy zapoznają się z podstawowymi narzędziami badawczymi, ideacyjnymi, prototypowania i testowania rozwiązań – efektem warsztatów będzie szkic fiszki projektowej,
– analiza i wybór pomysłów, z uwzględnieniem ich efektywności oraz trafności.

📍 Dla kogo?
Warsztaty są skierowane przede wszystkim do osób zainteresowanych opracowaniem pomysłu w ramach konkursu na innowacje społeczne w województwie śląskim w obszarach:
1. rewitalizacji społecznej miast,
2. białych i zielonych miejsc pracy,
3. niskiego wskaźnika zatrudnienia kobiet i osób w wieku 50+,
4. społecznych skutków ubóstwa energetycznego.

📍 Uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość omówienia z prowadzącymi swoich pomysłów na innowacje społeczne. Uczestnictwo w warsztacie nie zobowiązuje do złożenia w konkursie swojego pomysłu na innowację.

📍 Kiedy?
Warsztaty odbędą się w trzech terminach (każdy uczestnik wybiera jeden termin):
18.03.2022 r. od 9.00 do 14.00 | online | rejestracja
22.03.2021 r. od 9.00 do 14.00 | Częstochowa | rejestracja
23.03.2021 r. od 9.00 do 14.00 | Rybnik | rejestracja
0

Skip to content