Your address will show here +12 34 56 78
CIS, COP, Stowarzyszenia

Świąteczne Paczki dostarczone!  Harcerki i harcerze z Hufca ZHP Żory dostarczyli w środę, 23 grudnia kilkadziesiąt świątecznych paczek do osób potrzebujących, wskazanych przez Centrum Integracji Społecznej, które działa w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach. Do akcji obok niezawodnych harcerzy włączyło się także wielu mieszkańców naszego miasta, Urząd Miasta Żory oraz Galeria Wiślanka. 

– W naszej okolicy mieszka wiele osób, które na co dzień zmagają się z wieloma trudnościami. Starają się jak mogą, aby wiązać koniec z końcem, jednak często brakuje im środków nawet na produkty pierwszej potrzeby – mówi pwd. Karolina Wawrzyczek, koordynatorka akcji pn. „Świąteczna Paczka dla osób w potrzebie”oraz instruktorka Hufca ZHP Żory. Karolina koordynowała akcję od początku do końca. Warto dodać, że było to pierwsze tego rodzaju działanie – społeczne, o ogólnomiejskim charakterze, którego podjęło się młode pokolenie instruktorów harcerskich. 

 – Świąteczne Paczki dostarczone! Świąteczne paczki to produkty pierwszej potrzeby. Marka Drogerie Polskie przekazała potrzebującym kosmetyki. Wielką pomoc ofiarowała także kawiarnia Sopelek, która przekazała pyszne smakołyki. Akcja żorskich harcerzy budzi nasz podziw. Wymagała od nich wielkiego wysiłku – mówi Anna Ujma, Dyrektor ds. Marketingu Galerii Wiślanka.

Świąteczną Paczkę” wsparło bardzo wiele osób. Harcerzy otrzymali pomoc od swoich bliskich i znajomych, a także od wielu żorskich firm m.in.: NAZAR Kebab, Restauracji Klimat i Grupy Format sp. z o.o. Zbiórkę żywności zorganizowano także w Szkole Podstawowej nr 16 oraz Przedszkolu nr 16  Do akcji włączył się także Urząd Miasta Żory.

– Wiemy, że możemy liczyć na zaangażowanie harcerskich rodzin, chcieliśmy jednak, aby o naszej akcji dowiedzieli się również mieszkańcy Żor! Przygotowaliśmy bardzo wiele paczek, które stworzą „magię świąt” w wielu domach – cieszą się żorscy harcerze. Źródło tekstu: 
http://zory.pl/aktualnosci/91-aktualnosci-strefa-turysty/4700-%C5%9Bwi%C4%85teczne-paczki-trafi%C5%82y-do-potrzebuj%C4%85cych.html 

0

CIS, COP, Wydarzenia
Autorką tekstu jest Anna Nowacka

W dniu 5 listopada 2020 Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprosiło dyrektorów i pracowników innych jednostek miejskich do udziału w nietypowym i ciekawym szkoleniu. Poprowadził je głuchoniewidomy trener – pan Krzysztof Wostal wraz z Anną Nawrot z Fundacji „Transgresja” z Katowic. Szkolenie było bezpłatne dla żorskich samorządowców, gdyż finanse na nie Fundacja Transgresja pozyskała z Narodowego Instytutu Wolności w ramach projektu #FIO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Udział wzięli pracownicy MOSiR Żory, MOK Żory, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Centrum Edukacji Regionalnej oraz Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Centrum Integracji Społecznej.
 
W czasie szkolenia, które z powodu reżimu sanitarnego odbyło się online, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zapisami ustaw dotyczących dostępności budynków i usług dla osób o specjalnych potrzebach oraz dostępności cyfrowej. Druga część szkolenia była poświęcona obsłudze klienta z niepełnosprawnością. 


Jak wyglądają szkolenia dla samorządów prowadzone przez Fundację Transgresja możecie zobaczyć na poniższym filmiku: 
 

O szczegółach = projektu dla samorządów możecie przeczytać na stronie internetowej Transgresji:   https://transgresja.org.pl/partycypacja-dostepna-nowe-przedsiewziecie-fundacji-transgresja/ 
 
Dziękujemy Fundacji Transgresja za zaproszenie do projektu „Partycypacja dostępna”, który sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków programu #FIO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
 
0

CIS, COP

Dzięki uprzejmości pani Janki z Herbaciarni w Żorach uczestnicy Centrum Integracji Społecznej mieli możliwość sprawdzenia od kuchni, jak wygląda praca w kawiarni. Możliwość odwiedzenia zakładów pracy to ważny element procesu reintegracji zawodowej. Dzięki pani Janinie – właścicielce zakładu oraz pani Iwonie Gowin – instruktorce pracowni baristyczno-gastronomicznej uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału warsztatach, które na pewno podniosą ich kompetencje zawodowe. Pracownia gastronomiczno-baristyczna jest prowadzona w ramach projektu 9.1.5. Centrum Integracji Społecznej w Żorach, który jest finansowany z środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny.

0

CIS, COP

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych – Centrum Integracji Społecznej
w Żorach rozpoczyna nabór uczestników do udziału w warsztatach „Trening Umiejętności Społecznych”.

 

To siedmiodniowy cykl warsztatów, których celem jest podniesienie kompetencji społecznych oraz kształtowanie kompetencji miękkich. Uczestnicy wezmą udział
aż w siedmiu dniach szkoleniowych. Warsztaty będą trwały 8 godzin lekcyjnych każdego dnia. Uczestnicy zostaną zaopatrzeni przez organizatora w niezbędne materiały. W ramach treningu zapewniony jest także catering oraz napoje.

Kompetencje społeczne są bardzo istotnym elementem aktywizacji zawodowej. Badania pokazują, że pracodawcy coraz częściej w procesie rekrutacji zwracają uwagę na kompetencje miękkie. Najogólniej kompetencje społeczne należałoby rozumieć jako złożone umiejętności warunkujące efektywność radzenia sobie
w sytuacjach społecznych określonego typu. Kompetencje społeczne usprawniają funkcjonowanie człowieka nie tylko w aspekcie zawodowym, ale także prywatnym. Warto podkreślić, że wysokie kompetencje psychospołeczne potrzebne są każdemu
i z pewnością mogą być kluczem do znalezienia pracy oraz poprawienia jakości życia.

Warsztaty kierowane są do osób mieszkających na terenie Gminy Miejskiej Żory, w szczególności:

  • osób z niepełnosprawnościami,
  • dotkniętych bezdomnością,
  • osób o niskich kwalifikacjach,
  • biernych zawodowo.

 

Zapisy na „Trening Umiejętności Społecznych” odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-15:00 pod numerem telefonu: +48 533 110 921 lub pod adresem e-mail: cis@cop.zory.pl.

Organizatorem „Treningu Umiejętności Społecznych”

Jest Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych

– Centrum Integracji Społecznej

Os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory

Trening jest realizowany w ramach projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” o nr umowy UDA-RPSL.09.01.05-24-0535/18-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

0

CIS, COP

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku zakończenia procedury naboru wybrana została oferta nr 9, złożona przez

Centrum Psychologii i Coachingu Relacji
Aleksandra Sobczyk,
42-606 Tarnowskie Góry, 
ul. Kolorowa 20/5.

Spełnia ona wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu. Łącznie Wykonawca uzyskał 100 pkt na 100 możliwych. 
Oferta została dostarczona osobiście dn. 29.06.2020r., cena 174,00zł brutto za godzinę warsztatów.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250722
0

CIS, COP

Organizacja i realizacja cyklu warsztatów z zakresu treningu umiejętności społecznych w ramach projektu

Termin składania ofert: do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia: 1250722

Miejsce i sposób składania ofert: Oferta powinna być złożona (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia: 30.06.2020 r. godzina 10.00 w formie pisemnej w siedzibie: Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach, os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Organizacja i realizacja cyklu warsztatów z zakresu treningu umiejętności społecznych
w ramach projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” – zapytanie ofertowe nr 4. Nie otwierać przed terminem 30.06.2020 r., godz. 10:00.”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: cis@cop.zory.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Michalina Silka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 533 110 921

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i kompleksowe przeprowadzenie cyklu warsztatów
z zakresu treningu umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żorach” realizowanego w ramach RPO Województwa Śląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szacowana liczba uczestników szkolenia (każdorazowo): 5 grup po 8-12 osób każda. Grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące miasto Żory.
2. Ilość spotkań warsztatowych: łącznie 35 spotkań (5 cykli warsztatowych po 7 szkoleń)
3. Czas realizacji zamówienia: 01.08.2020 r. – 31.08.2023 r.

Szczegółowy zakres zapytania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250722 

0

Skip to content