Kolej na zmianę!


Przedmiotem projektu jest wsparcie osób ze społeczności lokalnych, zamieszkujących tereny rewitalizowane Gminy Miejskiej Żory. Projekt ma na celu przeciwdziałanie problemom społecznym: ubóstwu, wykluczeniu społecznemu, alkoholizmowi oraz innym. Ponadto projekt obejmie wsparciem osoby z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z ich otoczenia. W ramach projektu realizujemy działania animacyjne, integrujące oraz kompleksowe działania mające na celu podnoszenie kompetencji społecznych.

CIS w Żorach


Prowadzenie CIS to projekt realizowany przez Gminę Miejską Żory, który ma na celu kompleksową aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Działania CIS umożliwiają aktywność zawodową osobom objętym projektem oraz zwiększają ich kompetencje na rynku pracy. W ramach projektu prowadzone są pracownie zawodowe oraz szkolenia i kursy wspierające wejście lub powrót na rynek pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem i ubóstwem.

Wsparcie PES


Projekt zakłada świadczenie usług informacyjnych w zakresie ekonomii społecznej, a także animowanie, inkubowanie i wspieranie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych. W ramach projektu organizowane będą szkolenia, doradztwo i usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych. Projekt zakłada również wsparcie finansowe dla tworzących się miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz promocję ekonomii społecznej – tak w dużym uproszczeniu wygląda oferta OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Fundusz Górnośląski


Prowadzenie Lokalnego Punktu Informacji o Funduszach Europejskich, jako placówka partnerska Funduszu Górnośląskiego.

Skip to content